Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 238, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: Управляващите и прокуратурата се опитват да дискредитират протеста

БСП: Управляващите и прокуратурата се опитват да дискредитират протеста

БСП: Управляващите и прокуратурата се опитват да дискредитират протеста

Младите хора на площадите са искрени и искат морал в политиката, агитките които чупеха много приличат на онези от контрапротеста, обяви Кристиан Вигенин от левицата

Това, което е видно и след  вчераш­ните дейс­т­вия на глав­ния прокурор е, че се прави опит да бъде дис­к­редитиран този протест. Първо с излез­лите, незаконно пуб­ликувани от глав­ния прокурор записи, с които се прави опит да се пред­с­тави целият протест като опит за реванш на обвиняемия Бож­ков. След това видяхме тези агитки вечерта, за което няма никаква логика, че са  от хората, които протес­тират всекид­невно и искат истин­с­ката промяна в Бъл­гария.“ Това заяви зам.-председателят на Народ­ното съб­рание Крис­тиан Вигенин пред БНТ. Той уточни, че редовно присъс­тва на протес­тите и вижда какви хора са там –  нор­мални и поч­тени , а не провокатори.

Тези агресивни младежи, които изпочупиха стък­лата на Народ­ното съб­рание снощи много ми приличат на част от агит­ките, които  учас­т­ваха в кон­т­рап­ротеста в под­к­репа на Иван Гешев. Много бих искал да прес­танат тези опити за очер­няне, защото протес­тът на тези хора е иск­рен. Те искат поч­теност и морал в политиката. Нека  тех­ният глас бъде чут, а да не се фокусираме върху опита на групичка агресивни хора да хвър­лят петно върху  справед­ливите искания на хилядите, които са на площадите в цялата страна“, каза Вигенин.

Социалис­тът посочи, че БСП  е един­с­т­вената пар­тия, която под­к­репя и учас­тва в протеста, която има и пар­ламен­тар­ните механизми да въз­дейс­тва срещу властта: „В след­ващите дни и сед­мици ще продъл­жим да бъдем гласа на протес­тиращите вътре в пар­ламента. Надявам се, всички, които имат чув­с­тво за самосъх­ранение, раз­бират, че е време това правител­с­тво да си отиде. Ние им даваме шанс това да стане с пар­ламен­тар­ните механизми. Ако не стане, нямам пред­с­тава как би реагирал площадът на едно продъл­жаващо упор­с­тво от управ­ляващите всичко да продъл­жава както е досега, а то не може да продъл­жава повече по този начин.“ Той допълни, че исканията на хората по площадите съв­падат с това, което БСП пос­тавя  като проб­лем  - фокус върху теж­ката коруп­ция на всички рав­нища в управ­лението. 

Народ­ният пред­с­тавител посочи, че левицата има доста аргументи за огром­ната  коруп­ция в страната. Той уточни, че  няма как БСП със сегаш­ните си лидери да е част от коруп­цион­ния модел, защото коруп­цията е там, където е управ­лението и раз­п­ределението на ресурси: „Ние сме един­с­т­вената опозиция в този пар­ламент и сме един­с­т­вените, които сис­темно пос­тавят в пар­ламента тези проб­леми, които хората сега пос­тавят по площадите. Нужно е да има едно управ­ление на морала и поч­теността, което да извади Бъл­гария от това блато, в което ни вкара ГЕРБ“, категоричен бе Вигенин. 

На въп­рос относно пуб­ликувания раз­говор на обвиняемия Бож­ков с Алек­сан­дър Паунов, социалис­тът под­черта, че БСП няма нищо общо с подобни дейс­т­вия и раз­говори– както по отношение на протес­тите, така и по отношение на  актив­ността на пар­тията в пар­ламента:  „Самият Паунов пот­върди  за проведения раз­говор и напуска пар­ламен­тар­ната група. БСП не носи отговор­ност за подобни раз­говори. Ние сме на страната на справед­ливия и истин­ски протест. БСП категорично се раз­г­раничава от подобни дейс­т­вия. Ние  се борим за нов морал в политиката и това трябва да се доказва всеки ден.“

Народ­ният пред­с­тавител изрази мнение, че глав­ният прокурор твърде често хвърля политически обвинения във въз­духа, които след това увис­ват.“ Прокуратурата е фокусирана върху едни чатове, в същото време не виж­даме интерес от нея към чатовете на Бож­ков с премиера Борисов и финан­совия минис­тър. Какво стана с раз­с­лед­ването за 700-те милиона неп­латени данъци, какво стана с твър­денията на Бож­ков за 67-те милиона, които са получени кеш от Борисов и Горанов?“, попита Вигенин.

Опозицията: Съвет от препатили към непатили — да проведем избори, вашето време изтече!

“Осъж­даме нападението над пар­ламента и няма как да не го осъж­даме. Във всяка една такава социална ситуация има всякакви хора, всякакви интереси, но те не могат да бъдат клеймо върху справед­ливия нор­мален ход на бъл­гар­с­ките граж­дани.

Съветът от нас към вас днес — от препатили към малко патили или непатили. Стъпете върху Кон­с­титуцията, върху пар­ламен­тар­ната репуб­лика, да проведем чес­тни избори, нека народът да си каже“, призова Валери Жаб­лянов в дек­ларация от трибуната.

Жаб­лянов под­черта, че причините за протес­тите у нас са социални и икономически, както и нарушена справед­ливост в общес­т­вото, как­вито са и по целия свят.

“Това отвън е бунт с много голям емоционален и социален заряд. Ако тук има мафия и Бож­ков е в Дубай, какво има в другите европейски дър­жави? Тях­ната мафия ли изкарва хората?“, попита риторично соц­депутатът.

“Истината е социалис­тическа, извинявам се, ако не ви звучи добре. БСП няма да посегне върху соб­с­т­вената си дър­жава, ние сме пар­тия на закона и Кон­с­титуцията“, заяви още Жаб­лянов.

“Да отс­тояваме съв­мес­тно демок­рацията и да пазим бъл­гар­с­ката дър­жава. Да проведем избори, защото вашето време изтече“, призова ГЕРБ бив­шият зам.-председател на НС.

Икономика

Loading...

Спорт

Рекордна седма “Златната топка“ за Лео Meси

Рекордна седма “Златната топка“ за Лео Meси

Лионел Меси спечели рекор­дна седма “Златна топка“. Аржен­тинецът изп­ревари Роберт Леван­дов­ски (Байерн, Полша) за цен­ния приз за 2021 година в…

Прочети още:

Loading...

Свят

Барбадос е най-новата република в света

Бар­бадос официално се обяви за най-новата репуб­лика в света, като отс­т­рани кралица Елизабет II като дър­жавен глава. На тър­жес­т­вената церемон…

Прочети още:

Loading...

Земеделие