Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 204, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП винаги ще управлява с българския народ и никога с мутренско-мафиотските кръгове

БСП винаги ще управлява с българския народ и никога с мутренско-мафиотските кръгове

БСП винаги ще управлява с българския народ и никога с мутренско-мафиотските кръгове

Позиция на РС на БСП „Красна поляна“

Ние, членовете на РС на БСП „Красна поляна“ — София, съб­рали се спон­танно на извън­редно заседание, заг­рижени за съд­бата на Бъл­гар­с­ката социалис­тическа пар­тия

Намираме, че

В момент на остра инс­титуционална, политическа и икономическа криза в дър­жавата са

недопус­тими всякакви раз­ног­ласия, раз­нодейс­т­вия и доминиране на меж­дулич­нос­тни отношения в ръковод­ните органи на партията-Изпълнително бюро и Национален съвет.

Крайно недопус­тимо е бивши и нас­тоящи ръководни дейци на БСП да изпол­з­ват медиите за вът­реш­нопар­тийни борби. Това вреди на влиянието на пар­тията в общес­т­вото и уронва доверието в нея.

Призоваваме към:

Първо. Незабавно и пълно прек­ратяване на всякакви пуб­лични изяв­ления срещу ръковод­с­т­вото на БСП, както и срещу раз­лично мис­лещи членове на БСП. Раз­лич­ните мнения и позиции следва да се излагат, отс­тояват и раз­решават на зак­рити заседания на НС на БСП и пред­с­тоящия 50-ти кон­г­рес без пред­варително медийно огласяване от когото и да било.

Второ. Всички членове на НС на БСП да се обединят около фор­миране на кратки и ясни пос­лания към бъл­гар­с­кия народ за опаз­ване на дър­жав­ността, защита на кон­с­титуцион­ните права, борба с мафията, бит­ката за дос­тоен живот на всички бъл­гари, преодоляване на бед­ността, равен и ефек­тивен дос­тъп до здравеопаз­ване и образование и всички идеи, заложени в Прог­рамата на БСП и Визия за Бъл­гария.

Трето. Ръковод­с­т­вото на БСП и Пар­ламен­тар­ната група да се съоб­разят с масовите общес­т­вени нас­т­роения против ГЕРБ и ДПС. БСП да заяви, че е за под­к­репа на отрудените бъл­гар­ски турци и бъл­гаромохамедани и чес­т­ните сим­патизанти на ГЕРБ.

Чет­върто. Да не допус­каме лич­ните, кор­поративни и обс­луж­ващи модела на управ­ление интереси, включително и на хора от БСП, станали част от този модел в годините на прехода да прев­земат пар­тията. Отк­рито на бъл­гар­с­ката общес­т­веност да се заяви, че БСП ще управ­лява само и винаги с бъл­гар­с­кия народ и никога с олигар­хичес­ките кръгове в ГЕРБ, ДПС и БСП и други обвър­зани икономически с тях политически сили. Днес сме приз­вани да спасяваме страната от такъв мутренско-мафиотски управ­лен­ски модел.

Изразяваме своята надежда и увереност че всички членове на НС на БСП, независимо от лич­нос­т­ните им раз­личия и такива в политичес­ките оценки и въз­г­леди, ще преодолеят противопос­тавянето и ще под­чинят лич­ните си интереси на общопар­тий­ния интерес.

България

Икономика

Loading...

Култура

Възпитаници на акад. Светлин Русев откриват изложба в Ловеч

Юбилейна изложба “Съв­ремен­ното изкус­тво. 30 години цвят и свет­лина“ се откри в Художес­т­вена галерия “Проф. Теофан Сокеров“ в Ловеч. Екс­позиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Лицензът на „сините“ виси със страшна сила, твърди шеф от „Герена“

Новият изпъл­нителен дирек­тор на Лев­ски Иво Ивко бе категоричен, че лицен­зът на “сините“ виси неп­рекъс­нато и със страшна сила и допълни, че б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия е разделена заради ковид пропуските за работещите

Засегнати са около 15 % от служителите в частния сектор и 8 % от тези в обществения сектор

Здрав­ните ковид пропуски от днес са задъл­жителни з…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...