Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 234, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: Протестът е срещу мафията, окупирала държавата

БСП: Протестът е срещу мафията, окупирала държавата

БСП: Протестът е срещу мафията, окупирала държавата

С министерски оставки този път Борисов няма да се спаси, заяви Стоян Мирчев

“Остав­ките на минис­т­рите е поред­ният опит за спасяване чрез бушони. Основ­ният проб­лем на Борисов е, че той в момента маха тримата минис­три на Делян Пеев­ски, което ще съз­даде допъл­нителни зат­руд­нения за него. Щом ГЕРБ твър­дят, че махат трима минис­три заради внушения за връзки с ДПС и Пеев­ски, ами най-голямата връзка с Пеев­ски е г-н Борисов. Защо не го мах­нат него от Минис­тер­ски съвет“? Това попита народ­ният пред­с­тавител от ПГ на “БСП за Бъл­гария“ Стоян Мир­чев пред НТВ.

“Протес­тът навън е срещу мафията, която е окупирала дър­жавата, а лицето на мафията се казва Бойко Методиев Борисов. Ние го поз­наваме още от началото на 90-те в това му амп­лоа и прак­тиката, която е имал като учас­т­ник в организираните мафиот­ски групи в Бъл­гария, я пренесе в управ­лението на дър­жавата. Хората протес­тират срещу това. Те искат да си вър­нат дър­жавата“, каза още Мир­чев. По неговите думи на хората им е омръз­нало ГЕРБ да ги лъжат по телевизора и от пар­ламен­тар­ната трибуна, че не управ­ляват с ДПС. Той посочи, че с отс­т­раняването на тримата минис­три ГЕРБ са доказали точно това — голямата коалиция, която управ­лява Бъл­гария е ГЕРБ, ДПС и Обединени пат­риоти. “Хората на улицата не искат да виж­дат повече горене на бушони, а искат незабавна оставка на Борисов и на Гешев. Опитът на Борисов за отпуш­ване на нап­режението с тези три оставки този път няма да проработи“, категоричен е социалис­тът.

Според Стоян Мир­чев прокуратурата дейс­тва много избирателно и тя е много агресивна по определени твър­дения за винов­ност, а за други си зат­варя  очите. Народ­ният пред­с­тавител от левицата даде пример с без­дейс­т­вието на прокуратурата по Барселона-гейт, сним­ките с нощ­ното шкафче  на премиeра и лис­ващите 700 милиона от дър­жав­ната хазна.

 По думите на Мир­чев през пос­лед­ните три години ДПС са имали наз­начени минис­три в кабинета на Борисов и са спасявали правител­с­т­вото във всеки въз­можен момент. “Цялата тази коруп­ция се акумилира чрез Бойко Борисов, Делян Пеев­ски и чрез Ахмед Доган, под­помагани от Иван Гешев. На тези хората трябва да им бъде ограничена въз­мож­ността да влияят на дър­жав­ните процеси, защото ако продъл­жават те да дър­пат кон­ците в политиката и биз­неса, дър­жавата ни ще загине“, заяви Стоян Мир­чев.

Най-чистият вариант за страната са пред­с­роч­ните избори

Според мен Борисов трябва  да излезе, да си подаде остав­ката и да се върви към пред­с­рочни избори. Ако премиерът наис­тина смята, че пред­с­тоят тежки времена, то те трябва да се раз­решават от хора с много доверие. Борисов пос­тепенно осъз­нава, че ако остане, управ­лението му няма да бъде адек­ватно заради загубата на доверие и хората по площадите. Ние четири години се борим с недъзите на това управ­ление и за втори път вкар­ваме вот на недоверие заради коруп­цията.“ Това заяви заместник-председателят на Народ­ното съб­рание Крис­тиан Вигенин пред БНР.

Хората на площада доста мотивирано искат остав­ката на Борисов, но и на глав­ния прокурор Гешев. Те са като едно и също лице — единият на изпъл­нител­ната, другият на съдеб­ната власт. С дейс­т­вията си в пос­лед­ните сед­мици, глав­ният прокурор дис­к­редитира инс­титуцията“, каза Крис­тиан Вигенин. Според него, връщането на доверието минава през остав­ката на Иван Гешев, а оставането му за целия ман­дат не е въз­можно.

Депутатът от БСП заяви още, че всяка пар­тия трябва да бъде готова за избори във всеки един момент. „Аз смятам, че ние, от гледна точка на визия за раз­витието на страната, политики, които пред­лагаме и хора, които са готови да се ангажират с управ­лението, сме готови и ще тър­сим доверието на граж­даните да водим след­ващото правител­с­тво. Като видим резул­тата ще раз­съж­даваме за след­ващите варианти“, зак­лючи Вигенин.

България

Икономика

Култура

Спорт

Положението на „Герена“ пак е критично

Положението на „Герена“ пак е критично

Нямаше никакви финансови отстъпки от страна на Хубчев и екипа му, разочарован съм, призна изпълнителният директор на Левски Ивайло Ивков

Изпъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Олаф Шолц е новият канцлер на Германия

Олаф Шолц е след­ващият кан­ц­лер на Гер­мания, Това стана ясно, след като неговата Социал­демок­ратическа пар­тия (СДП) под­писа споразумение със З…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...