Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 238, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Борис Цветков: 500 деца са без места в общинските ясли и градини само в район „Искър“

Борис Цветков: 500 деца са без места в общинските ясли и градини само в район „Искър“

Борис Цветков: 500 деца са без места в общинските ясли и градини само в район „Искър“

Към момента за 500 деца няма места в общин­с­ките ясли и градини в район „Искър“. Проб­лемът и раз­мерът му дос­коро се отричаше от Столична община и район­ната админис­т­рация в „Искър“. „И до днес на интер­нет страниците им има твър­дение, че за първа група той е решен и няма чакащи деца, родени 2018 г.”, каза пред­седателят на район­ната организация на БСП в „Искър“ Борис Цвет­ков след инициираната от него среща с кмета на района. В нея взеха учас­тие и родители на деца, за които няма места в дет­с­ките заведения.

Елемен­тарна проверка на броя на родените деца, регис­т­рирани в „Дружба“, показва колко са тези, които имат нужда от място в общин­с­ките дет­ски ясли и градини“, обясни Цвет­ков. Според него това е при сегаш­ната ситуация на демог­раф­ски срив, а при и най-малкото увеличаване на новородените, необ­ходимите места със сигур­ност ще се увеличават. „Броят на заявените за пус­кане в екс­п­лоатация десетки нови големи жилищни сгради също показва, че необ­ходимостта от нови дет­ски заведения е значителна, а също и къде е нужно отк­риването им“, посочи още Борис Цвет­ков, който е и екс­перт към Комисията по икономика и соб­с­т­веност на СОС.

По думите му за трай­ното решаване на дъл­гогодиш­ния проб­лем е необ­ходимо изг­раж­дането на нови големи градини, което трябва да започне незабавно. Пред­седателят БСП – Искър посочи и кон­к­ретни решения на проб­лема.

Има три терена, отредени за дет­ски градини в ж.к. „Дружба 2“, но Столична община закъсня с процедурите по отчуж­даването им. А проек­тирането въобще не е започ­нало“, обясни Цвет­ков, който в предиш­ния ман­дат бе общин­ски съвет­ник от групата на БСП в СОС. Той допълни, че години наред е отх­вър­ляно пред­ложението му за отчуж­даване на час­т­ните терени, пред­видени за изг­раж­дането на дет­ски градини. „Нас­тояхме спешно да се преговаря със соб­с­т­вениците за споразумения, които да сък­ратят сроковете и преч­ките пред незабав­ното строител­с­тво. Трябва да започне и проек­тирането на тези дет­ски градини, преди края на отчуж­даването, за да се изг­радят в мак­симално кратки срокове“, заяви Борис Цвет­ков.

Друго негово кон­к­ретно пред­ложение е спешно да се стар­тира раз­ширение на 88ДГ в „Дружба 2“ за 4 групи. Той изтъкна, че ако няма под­ходящ терен в ж.к. „Дружба 1“, може да се изпол­зва този на бив­шата дет­ска градина до 108СУ. На него сега има само пов­редени фит­нес уреди, които има въз­мож­ност да се премес­тят в парка. А дет­с­ката градина да бъде въз­с­тановена на същото място, чрез служебно преот­реж­дане на терена от Столична община.

Пред­ложихме да се обмисли въз­мож­ността за отк­риване на градин­ски групи в училищата в „Дружба“ 1 и 2. Може да се съз­дадат нор­мални условия и за децата в предучилищна въз­раст, и за учениците – отделни входове, обособени части от дворовете. Той счита, че отк­риването на целод­невни групи в училищата би увеличило въз­мож­ността в дет­с­ките градини да приемат чакащите деца в яслена и в първа група.

Благодаря на всички родители на деца без места в общин­с­ките дет­ски ясли и градини, на останалите родители, които са солидарни с тях и на всички граж­дани, под­к­репящи пред­ложенията ни за спешни дейс­т­вия за решаването на този важен проб­лем“, каза в зак­лючение Борис Цвет­ков.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Александър Везенков е носител на приза “Спортен Икар“

Александър Везенков е носител на приза “Спортен Икар“

Звездата на Олимпиакос направи силен сезон, както с националния отбор на България, така и със своя клубен тим

Бас­кет­болис­тът Алек­сан­дър Везен…

Прочети още:

Loading...

Свят

Не стихват безредиците в Атина и Солун заради прострелването на ромски младеж от полицията

Гръц­кото правител­с­тво призова за спокойс­т­вие днес, след като през нощта в един от квар­талите на Атина и в район край втория по големина град…

Прочети още:

Loading...

Земеделие