Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 238, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Корупция, злоупотреба, авторитаризъм и…тогава това видео

Корупция, злоупотреба, авторитаризъм и…тогава това видео

Корупция, злоупотреба, авторитаризъм и…тогава това видео

Как чуждата преса отразява масовия граждански протести срещу властта у нас

Протести в Бъл­гария. Коруп­ция, злоупот­реба с власт — и тогава това видео. Бъл­гар­с­кият премиер Борисов установи авторитарен режим зад проев­ропейска фасада. Но много граж­дани се задавят от коруп­ция. Гневът се запали от видеок­лип в YouTube.

Това пише гер­ман­с­кото издание Spiegel.de в политичес­ката си сек­ция днес. Под сним­ката на министър-председателя стои над­пис: Бъл­гар­с­кият премиер Бойко Борисов: Пачки от 500 евро и пис­толет на нощ­ното шкафче?

Чер­номор­с­кият бряг на Бъл­гария е идиличен на много места, както и мека за корум­пирани политици и пред­п­риемачи. Те са си раз­делили доходоносни му предим­с­тва помежду си, доминират над цели биз­нес области и определят правилата, независимо от законите. Общес­т­веността в страната знае това отдавна. Досега на мнозина им се струваше, че това е  зло, срещу което са без­силни, продъл­жава статията.

В нея се казва още, че едни случай на злоупот­реба с власт се е превър­нал в сим­вол и предиз­виква общонационално въз­мущение. Става въп­рос за парче плаж, близо до което се е раз­положил един от най-сенчестите бивши политици в Бъл­гария и е нелегално охраняван за сметка на данъкоп­лат­ците. Случаят предиз­вика най-големите политически протести от години — десетки хиляди хора демон­с­т­рират в страната от дни, искайки остав­ката на правител­с­т­вото на дес­ния премиер Бойко Борисов.

Кон­с­татацията на Spiegel е, че случ­ващто се показва, че след почти десетилетие и половина член­с­тво в ЕС Бъл­гария не е провела реални кон­с­титуционни реформи. Прав­ната сигур­ност зависи от доб­рата воля на властта, а съдеб­ната сис­тема е до голяма степен под политически кон­т­рол. Делата за коруп­ция рядко стигат до наказание, а жур­налис­тите, които съоб­щават за тях, са зап­лаш­вани. Но тъй като дър­жав­ният глава Бойко Борисов, за раз­лика от Вик­тор Орбан, не дразни във вън­ш­ната си политика, съм­нител­ната вът­реш­нополитическа ситуация на Бъл­гария за Брюк­сел не е проб­лем.

 

Материалът е илюс­т­риран с видео от Евронюз, показ­ващо мащаб­ните протести, на които са предимно млади хора, дошли да изразят недовол­с­т­вото си често пъти с мал­ките си деца.

Прев­ръща ли се Бъл­гария в „Чер­ната овца” на ЕС!?

“Бъл­гария може да тръгне по пътя на Полша и Унгария по отношение на вър­ховен­с­т­вото на закона. Мери ли ЕК с двоен аршин Бъл­гария, питат чужди издания по повод протес­тите в “най-корумпираната страна в ЕС“. За шеста поредна вечер във втор­ник близо 10 хиляди души скан­дираха “Оставка!“ пред правител­с­т­вените сгради в София, съоб­щава АФП, цитирана от БГНЕС.

В демон­с­т­рациите в Бъл­гария се включ­ват хора от целия политически спек­тър. “Няколко сериозни скорошни инцидента с учас­тието на влиятел­ните олигарси в страната предиз­викаха гняв в страна, в която политиката и големият биз­нес са нераз­ривно свър­зани”, пишат още от френ­с­ката новинар­ска аген­ция.

Като се позовава на данни на Тран­с­перанси Интер­нешънъл, АФП отбелязва, че 13 години след присъединяването си към Европейс­кия съюз Бъл­гария продъл­жава да бъде най-корумпираната дър­жава в общ­ността. Управ­лението на Борисов е било атакувано заради редица коруп­ционни скан­дали, но два инцидента раз­палиха недовол­с­т­вото — пър­вият е свър­зан с Ахмед Доган, който е “влиятелен под­дръж­ник на Борисов“, а вторият е влизането в офисите на двама съвет­ници на президента на Румен Радев, критик на управ­лението. Обвинения срещу властта отп­равя и олигар­хът Васил Бож­ков, който години наред се рад­ваше на защитата на инс­титуциите, преди да му бъдат пов­диг­нати 18 обвинения по-рано тази година. Социолозите засега дават 10 процента пред­нина на Борисов, отбелязва “Франс прес“, но прис­т­рас­т­ността на глав­ния прокурор Иван Гешев се превърна в двигател на протес­тите, който сериозно може да нав­реди на Борисов.

Либерал­ният словен­ски вес­т­ник “Сме“ обвинява ЕС в прилагане на двоен аршин по отношение на вър­ховен­с­т­вото на закона. Вес­т­никът пише: “Европейс­ката комисия и ЕНП редовно критикуват Вик­тор Орбан, а в същото време в Бъл­гария управ­лява човек с връзки с организираната прес­тъп­ност — и въп­реки това нищо не се случва. Бойко Борисов си остава уважаван член на ЕНП. Ангела Мер­кел му благодари за успеш­ното опаз­ване на границата срещу бежанци от Тур­ция, а докато в Бъл­гария се провеж­дат масови демон­с­т­рации, шефът на фрак­цията на ЕНП в Европар­ламента хвали бор­бата на Борисов срещу коруп­цията. (…) От Борисов има нужда, защото пази границата и не показва проруска ориен­тация. Това на прак­тика е реал­ната политика, правовата дър­жава идва на второ място.“

Подобни мнения има и в други пуб­ликации. “Хрис­тиян­демок­ратът Борисов може да се превърне в новата черна овца на Европейс­ката народна пар­тия”, пише “Евронюз“. Вече се надигат гласове, които нас­тояват най-голямото европейско семейс­тво да се дис­тан­цира от бъл­гар­с­кия премиер.

В Европейс­кия пар­ламент има опасения, че Бъл­гария ще тръгне по пътя на Полша и Унгария, отбеляз­ват от медията. Евродепутатът от ГЕРБ Анд­рей Ковачев кон­т­рира, че страната не може по никакъв начин да се срав­нява с Полша и Унгария. Всички свободи в Бъл­гария са гаран­тирани, твърди той. Според пред­с­тавител­ката на БСП Елена Йон­чева обаче коруп­цията е причина Бъл­гария да е най-бедната дър­жава в Европа. В средите на ЕНП има друго проб­лемно дете освен унгар­с­ката Фидес, смята Радан Кънев от “Демок­ратична Бъл­гария“.

“Европейски съюз, сляп ли си“? Това гласи един от банерите на многохиляд­ния протест в София

, цитиран от “Зюд­дойче Цай­тунг“. Изданието отбелязва, че Европейс­ката народна пар­тия е изразила под­к­репа за правител­с­т­вото на Бойко Борисов, но нас­рещ­ният вятър е дошъл от друг важен пар­т­ньор — САЩ.

“Всяка нация зас­лужава съдебна сис­тема, която е над­пар­тийна и под­в­лас­тна на вър­ховен­с­т­вото на закона“, гласи позиция, раз­п­рос­т­ранена от американ­с­кото посол­с­тво в София. Макар да не споменават дирек­тно името на Бойко Борисов и глав­ния прокурор Иван Гешев, от дип­ломатичес­кото пред­с­тавител­с­тво на САЩ отбеляз­ват, че “ние под­к­репяме бъл­гар­с­кия народ в стремежа му за повишаване на доверието в демок­ратич­ната сис­тема и насър­чаване на вър­ховен­с­т­вото на закона“, пише още “Зюд­дойче Цай­тунг“.

КАРЕ:

Георги Готев: Имаме бунт на отв­ратените срещу отв­ратител­ните

Протес­тите са всъщ­ност бунт на отв­ратените срещу отв­ратител­ните, и то такъв, който не оставя на отв­ратител­ните никаква въз­мож­ност за манев­риране. С всеки изминал ден страхът изчезва. Затова с Борисов е свър­шено и той го знае. Това сигурно е негово пос­ледно учас­тие на среща на върха на ЕС. Това е и краят на модела на опорочена демок­рация, която отв­ратител­ните бяха превър­нали в своя бащиния. От голямо значение е, че се появи ново поколение, истин­ски европейци и граж­дани на света, които не могат да се примирят с отв­ратител­ните. За това поколение е нопоносимо, че Бъл­гария е вечно пос­ледна за всичко в ЕС, вечно най-бедна, вечно под европейска каран­тина, 14 години след член­с­т­вото. В очите на европей­ците Бъл­гария е особен случай на изос­танало в раз­витието си население, което прериодично избира най-големият прос­так да го ръководи и пред­с­тав­лява в света. Тежка е диаг­нозата. Не е време за кръгли маси, защото не трябва да се раз­вод­няват исканията за протес­тиращите, време е за остав­ките на Борисов и на Гешев.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Александър Везенков е носител на приза “Спортен Икар“

Александър Везенков е носител на приза “Спортен Икар“

Звездата на Олимпиакос направи силен сезон, както с националния отбор на България, така и със своя клубен тим

Бас­кет­болис­тът Алек­сан­дър Везен…

Прочети още:

Loading...

Свят

Не стихват безредиците в Атина и Солун заради прострелването на ромски младеж от полицията

Гръц­кото правител­с­тво призова за спокойс­т­вие днес, след като през нощта в един от квар­талите на Атина и в район край втория по големина град…

Прочети още:

Loading...

Земеделие