Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Таско Ерменков: Мафията си сменя министрите, но не и нравите

Таско Ерменков: Мафията си сменя министрите, но не и нравите

Таско Ерменков: Мафията си сменя министрите, но не и нравите

Раз­лич­ното с вота на недоверие, е че този път ние сме гласа на хората от улицата, защото вие виж­дате, че голяма част от тях скан­дират “долу мафията, долу коруп­цията“. Ние сме пос­ледователни в тази политика, тъй като пър­вият ни внесен вот беше също срещу коруп­цията. Тоест чув­с­т­вител­ността на БСП по отношение на коруп­цията е висока, не е падала. Затова сме на улицата и под­к­репяме протеста. Ние сме там, освен като депутати, и като граж­дани на Репуб­лика Бъл­гария. Сред хората сме, а не сме начело.“ Това заяви депутатът от ПГ на “БСП за Бъл­гария“ Таско Ермен­ков пред БНТ.

Ермен­ков комен­тира основ­ните точки, по които се раз­вива коруп­цията в страната: „Пър­вият механизъм, който влиза в схемата на коруп­цията, е законодател­с­т­вото, което правим, тъй като то поз­волява на тази коруп­ция да има законов харак­тер. Второто нещо е т.нар. съдебна сис­тема, която ние, като общес­тво, не успяхме да нап­равим независима. Третият механизъм е админис­т­рацията, която се наз­начава по един един­с­т­вен критерий — дали си пос­лушен“.

Социалис­тът комен­тира и поис­каните оставки и заяви, че е несериозно да се искат оставки, а след това да има изчак­ване. Според него тези дейс­т­вия говорят за несериоз­ност: „Ако трой­ката беше Борисов-Горанов-Гешев, щеше да има отз­вук и на улицата и протес­тите щяха да се превър­нат в нещо градивно. Мафията си сменя минис­т­рите, нрава не го мени. Един­с­т­веният вариант, който ние виж­даме, е оставка на правител­с­т­вото и нови избори. Нека това правител­с­тво да се отиде и в едни чес­тни избори да успеем да си под­редим къщич­ката.“

Ермен­ков комен­тира и проб­лема, че хората, които в момента са по улиците, не желаят да гласуват след това по две причини: не виж­дат алтер­натива и не са убедени, че гласът им се отчита. Той обясни, че машин­ното гласуване решава проб­лема с невалид­ните бюлетини, напом­няйки за невалид­ните бюлетини от пос­лед­ното гласуване, и затова ще бъдат внесени промени в закона за избор­ния кодекс .

Раз­ликата между протес­тите през 2013 година и тези в момента, е че тогава протес­тирахме срещу всички инс­титуции, включително и президента, премиера и Народ­ното съб­рание. Днес имаме един обединителен цен­тър — това е президен­тът“, заяви Ермен­ков.  

Като всяка демок­ратична организация, ние също имаме своите виж­дания по отношение на вът­реш­нопар­тий­ния живот, но сме убедени в интересите на Бъл­гария. Ние не същес­т­вуваме заради самата пар­тия, както ГЕРБ същес­т­вува заради себе си, а целта ни е за да се раз­вива Бъл­гария“, зак­лючи Ермен­ков.

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...