Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Елена Йончева в Брюксел: Експерти от САЩ потвърдиха, че записите на Борисов са автентични

Елена Йончева в Брюксел: Експерти от САЩ потвърдиха, че записите на Борисов са автентични

Елена Йончева в Брюксел: Експерти от САЩ потвърдиха, че записите на Борисов са автентични

Те уличават премиера в отправяне на заплахи, злоупотреба с власт и обидно отношение към европейските ни партньори

Американ­ски екс­перти пот­вър­диха, че аудиозаписът с гласа на премиера Бойко Борисов, който беше раз­п­рос­т­ранен на 12 юни 2020 г., е автен­тичен.“ Това съобщи евродепутатът Елена Йон­чева от Брюк­сел.

Анализът е нап­равен по нейна инициатива от американ­с­ката ком­пания Beryl Audio Forensics Laboratory(BAFL). За екс­пер­тиза на записа нас­тоя и пред­седателят на групата на социалис­тите и демок­ратите в Европейс­кия пар­ламент Ираче Гар­сия.

Beryl Audio Forensics Laboratoryработи с американ­с­кото минис­тер­с­тво на правосъдието, с ФБР и има сер­тификат за извър­ш­ване на съдебни екс­пер­тизи. Анализите на BAFL се изпол­з­ват от американ­с­ките и европейс­ките съдилища.

Записът, на който се чува гласът на премиера Бойко Борисов, беше раз­п­рос­т­ранен от медии в Бъл­гария на 12 юни 2020 г. В него мъжът изпол­зва обидни квалификации по адрес на пред­седателя на Народ­ното съб­рание Цвета Караян­чева, говори цинично за европейски лидери и премиери, обяс­нява как изпол­зва инс­титуции в Бъл­гария, за да притиска биз­нес­мен и зап­лашва, че ще „изгори“ политичес­кия си опонент Елена Йон­чева.

Анализите и тех­ничес­ката екс­пер­тиза, изгот­вени от американ­с­ката ком­пания BAFL, са в обем от 34 страници. Те доказ­ват, че записът е автен­тичен, няма следи от мон­таж.

Зак­лючението на екс­пер­тите е, че гласът на мъжа е на премиера Бойко Борисов.

Екс­пер­тизата има правна стой­ност“, категорична беше Елена Йон­чева в комен­тар за предаването „Лице в лице“ на bTV.

Тя каза, че ще предос­тави анализа на бел­гийс­ката полиция, тъй като работи в Брюк­сел. „Тук, в Брюк­сел, на зап­лахите се гледа изк­лючително сериозно, защото това означава, че евродепутатът е под­ложен на натиск“, каза тя.

Задъл­жение на евродепутата е да предуп­реди служ­бите за сигур­ност и ръковод­с­т­вото на пар­ламента за всяка зап­лаха, която може да пов­лияе както на неговата работа, така и на независимостта на инс­титуцията.

Записът показва, че в Бъл­гария няма раз­деление на влас­тите. Трябва да дадем инфор­мация в Европейс­кия пар­ламент за това, както и на чуж­дите медии, така че европейс­ките лидери да се чув­с­т­ват политически ком­п­рометирани до Бойко Борисов, особено тези като пред­седателя на групата на ЕНП Ман­ф­ред Вебер, който го поз­д­рави за бор­бата с коруп­цията“, комен­тира Йон­чева.

Тя припомни, че от името на групата на социалис­тите и демок­ратите в Европейс­кия пар­ламент (ЕП) беше изп­ратено писмо, под­писано от ръководителя Ираче Гар­сия, до пред­седателя на ЕП Давид Сасоли. Докумен­тът съоб­щава за наличието на записа и нас­тоява за раз­с­лед­ване, включително и със съдейс­т­вието на Европол.

В пис­мото се споменава за лип­сата на дейс­т­вия на бъл­гар­с­ките власти

за изс­лед­ване на автен­тич­ността на записа и обх­вата на зап­лахата, както и за това, че в една демок­ратична дър­жава премиерът и правител­с­т­вото трябва да осигурят сигур­ността на пуб­лич­ните фигури и политиците. В него се казва, че „нещо е много сбър­кано щом премиерът не иска задъл­бочено и независимо раз­с­лед­ване“.

Ираче Гар­сия призова пред­седателя на Европейс­кия пар­ламент Давид Сасоли да изп­рати писмо до министър-председателя Бойко Борисов, изис­к­ващо „независимо раз­с­лед­ване на записа, включ­ващо не само закон­ността, но и автен­тич­ността му, с изпол­з­ването на всички въз­можни сред­с­тва, включително и под­к­репата и съдейс­т­вието на Европол“.

Инфор­мация за записа и нас­тояването от страна на Елена Йон­чева да се нап­рави анализ се появи и в пуб­ликация на прес­тиж­ното издание The Guardian. В нея се припомня още, че според испан­с­кия El Periodico полицията в Каталуня раз­с­ледва Бойко Борисов след раз­к­рития за т.нар. „къща в Бар­селона“, които нап­равиха бъл­гар­ски жур­налисти и Елена Йон­чева. Йон­чева внесе сиг­нал в прокуратурата по случая през май 2019 г.

Пред bTV тя съобщи, че още тогава е била предуп­редена и то в бъл­гар­с­кия пар­ламент, че ще пос­т­рада, ако продъл­жава да се занимава със случая.

“В тoзи зaпиc ce гoвoри кaк дa бъдe удaрeн и унищoжeн eдин биз­нec. Пocлe тoвa ce cлучвa.

Тoзи зaпиc пoкaзa, чe в Бъл­гaрия нямa рaз­дeлeниe влacтитe и кaк ce упрaв­лявa Бъл­гaрия

“, кaзa oщe eврoдeпутaт­кaтa oт БCП.

Cпoрeд нeя в Eврoпa имa прoмянa в oтнoшeниeтo към Бoриcoв.

Йoн­чeвa рaз­кри, чe прeз мeceц ceп­тeм­ври тaзи гoдинa мoжe дa имa изcлуш­вaнe в Eврoпeйcкия пaр­лaмeнт, кaтo тeмaтa му щe e крaхът нa вър­хoвeнcт­вoтo нa зaкoнa в Бъл­гaрия.

Тя бe кaтeгoричнa, чe нe e вaжнo дaли зaпиcът c Бoйкo Бoриcoв e нaп­рaвeн cъc зaкoнoви cрeдcтвa, a вaжнo e нeгoвoтo cъдър­жaниe.

Елена Йон­чева свър­зва зап­лахата, проз­вучала в записа – че ще „изгори“, с дейс­т­вията си по отношение на коруп­цията в Бъл­гария. През пос­лед­ните две години тя внесе шест сиг­нала в прокуратурата, по които все още няма раз­витие. Нас­коро евродепутатът осъди премиера Бойко Борисов за клевета на три инс­тан­ции.

 

Записът излезе през юни. В него се чува гласът на премиера не само да обижда пред­седател­ката на пар­ламента Караян­чева, но и да казва, че е наредил на дър­жавни органи да ударят час­тна фирма; да се хвали, че е пред­варително уведомен; че на бив­шия зам.-министър на икономиката Алек­сан­дър Манолев ще бъде пов­диг­нато обвинение; да говори вул­гаризми по отношения на европейски премиери; че ще “изгори“ Елена Йон­чева и т.н.

Няколко дни по-късно Борисов свика прес­кон­ферен­ция, на която зад гърба му зас­тана цялото ръковод­с­тво на ГЕРБ. Там премиерът призна, че аудиозаписите, а и сним­ките от спал­нята му, които бяха раз­п­рос­т­рени, са автен­тични, но били манипулирани. Той опита да се изкара жер­тва на тъмни сили, недоволни от геополитичес­ката ориен­тация на Бъл­гария и големите инф­рас­т­рук­турни проекти, които правител­с­т­вото е започ­нало

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...