Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт11082020

Брой 151, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6627 BGN1 GBP = 2.16941 BGN1 CHF = 1.81263 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Реч срещу корупцията и бедността отприщила премиерските обиди към президента

Реч срещу корупцията и бедността отприщила премиерските обиди към президента

Реч срещу корупцията и бедността отприщила премиерските обиди към президента

Гневът на Бойко Борисов, който говори вул­гарно по адрес на президента Румен Радев в пос­лед­ния запис, който изтече е предиз­викан от обръщение на президента към нацията, нап­равено в навечерието на 10 ноем­ври 2018 г. В него Радев говори за коруп­цията във властта, бед­ността на бъл­гарите и руинирането на демок­рацията при управ­лението на ГЕРБ, припомня сай­тът „Гласове”.

Ето и обръщението на президента Румен Радев, което предиз­вика гнева на Бойко Борисов, нап­равено на 9 ноем­ври 2018 г. и излъчено по БНТ:

“Утре е 10-ти ноем­ври. Преди 29 години от тази дата започна преходът. Разни хора влагаха в него раз­лични надежди, но всички очак­ваха повече свобода и справед­ливост. Свобода на мисълта и свобода на словото. Многопар­тийна сис­тема и чес­тни избори. Демок­ратична кон­с­титуция, раз­деление на влас­тите, вър­ховен­с­тво на закона. Тези прин­ципи, макар и трудно, намериха място в бъл­гар­с­кото законодател­с­тво. Европейс­кият път спомогна за тях­ното налагане.

29 години по-късно основите на бъл­гар­с­ката демок­рация са критично зас­т­рашени. Свободата на словото е спомен от миналото. Чет­вър­тата власт абдикира от ролята си на корек­тив. Рух­наха професионал­ните стан­дарти в медиите, а с тях и доверието на граж­даните в под­насяната инфор­мация. Пропаган­дата задушава плурализма. Свободомис­лието се наказва. Въз­родиха се поз­натите механизми на партията-държава. Демок­ратич­ните инс­титуции атрофират. Решенията се вземат на тъмно, често еднолично. Лобиз­мът и коруп­цията прониз­ват цялата сис­тема на дър­жавно управ­ление и го правят ароган­тно, без страх от сан­к­ция. Законите се пишат все по-често в интерес на биз­нес кръгове и лобита, а не на граж­даните. Това пролича и с гласуването на новия данък върху старите автомобили, който засяга огром­ното мнозин­с­тво от хората.

 

Уважаеми депутати, бъл­гарите притежават стари автомобили, не защото са безот­говорни към природата, а защото не могат да си поз­волят нови. Бед­ността на бъл­гарите не е грях, за да я облагате с данък.

Демог­раф­с­кият срив и емиг­рацията са ком­п­лек­сна оценка за морал­ната и социал­ната криза в общес­т­вото. Тя не може да бъде скрита зад скром­ните проценти на рас­тежа. Кризата налага радикално преос­мис­ляне, въз­в­ръщане към демок­ратич­ните прин­ципи и закона и политика, ориен­тирана към човека.

Преди 29 години демок­ратич­ните промени започ­наха със смяна на върха. Днес демок­ратич­ните свободи се нуж­даят от широка, граж­дан­ска под­к­репа. Това изис­ква харак­тер и усилие. Всеки ден, от всеки човек. Загубата на демок­ратич­ните завоевания връща историчес­кия часов­ник на Бъл­гария назад.

Убеден съм, че заедно, няма да го допус­нем. Бъл­гар­с­кият народ съз­нава, че може да сбъдне своя огромен потен­циал само в свободна и демок­ратична дър­жава. Коруп­цията и без­законието траят тол­кова, кол­кото трае общес­т­веното тър­пение и безучас­т­ност. Но всяка порочна сис­тема е исторически обречена. Вяр­вам, че заедно ще защитим своите граж­дан­ски и социални права, ще изведем Бъл­гария на пътя на закона и благоден­с­т­вието.“

 

 

България

Икономика

Култура

Започнаха дни на руската култура в Бургас

Започ­наха дни на рус­ката кул­тура в Бур­гас

С изложба се отк­риха Дните на рус­ката кул­тура от 10 август в Бур­гас. Излож­бата ще обедини три теми — “Блокадата на Ленин­г­рад“, “Жен­с­кото лиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

130 кооперативни следи в българската история

130 кооперативни следи в бъл­гар­с­ката история

Уважаеми читатели, днес в руб­риката „130 кооперативни следи в бъл­гар­с­ката история“ ще Ви запоз­наем с измененията в кооператив­ния закон от 19

Прочети още:

Loading...