Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 89, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Крим е руски. Да градим заедно бъдещето на Европа и света!

Крим е руски. Да градим заедно бъдещето на Европа и света!

През пос­лед­ните дни беше оповес­тено изказ­ването на вън­ш­ния минис­тър на Федерална репуб­лика Гер­мания Хайко Маас, който отх­върли идеята на президента Тръмп Русия да бъде вър­ната във фор­мата Г-8 или Г-20…Мотивите на Маас са само русофоб­ски клишета, свър­зани с Крим, Украйна и Мин­с­ките споразумения. Но обяс­нението е само едно — Маас е социал­демок­рат, който се прес­т­рува, че е нас­лед­ник на архитекта на Източ­ната политика Вили Брандт, но всъщ­ност е пос­лушен ученик на яст­ребите на Студената война и Соросоидите. Заради такива идеологически слагачес­тва социал­демок­ратите в Европа и в Гер­мания са елек­торално изчез­ващ вид!

Напом­няме на минис­тър Маас — ситуацията в Крим е подобна на тази, свър­зана с раз­делянето и обединяването на „двете Гер­мании”. През 1945 г. по волята на антихит­лерис­т­ката коалиция (СССР, Великоб­ритания, САЩ) гер­ман­с­кият народ бе раз­делен на Източна и Западна Гер­мания. А през октом­ври 1990 г. благодарение на ком­п­ромиса на СССР и национал­ната идея на гер­ман­с­кия народ той се обедини в своята родина! Ето защо минис­тър Маас не може да отрича правото на Крим да се върне в Рус­ката федерация. През 2014 г. на общонароден референ­дум 97% от граж­даните на Крим решиха, че искат да живеят в Русия, към която принад­лежат от столетия! Така бе уважена волята на крим­с­ките граж­дани и бе поп­равено едно историческо недог­леж­дане. Днес Крим се раз­вива прос­периращо като неот­делима част от Рус­ката федерация, а това бе препот­вър­дено неот­давна и на кон­с­титуцион­ният референ­дум!

Жалко е, че Западът продъл­жава да вади скелетите на Студената война.

Явно е, че Вашин­г­тон, Брюк­сел и Бер­лин не се интересуват от волята на жителите на Крим, Донецк и Луганск и тър­сят повод за противопос­тавяне с Русия, която укрепва своята дър­жав­ност и духов­ност!

Сан­к­циите и русофобията са път за никъде.

Светът днес е многополюсен, а балан­сът се основава на взаим­ното уважение, на политически, социални и цивилизационни раз­личия. Предиз­викател­с­т­вата на ХХI в. са терориз­мът, пан­демиите и бед­ността, а те могат да бъдат решени само в диалог и сът­руд­ничес­тво между национал­ните дър­жави, а не от глобал­ната олигар­хия и екс­п­лоатация. САЩ, Гер­мания и Европейс­кият съюз са длъжни да се съоб­разяват с реал­ността, че Крим е неделима част от РФ и въп­росът за принад­леж­ността на чер­номор­с­кия полуос­т­ров не същес­т­вува!

Само политиката на диалог, раз­бирател­с­тво и сът­руд­ничес­тво с Русия и другите цивилизационни цен­т­рове ще са активни днес. Това повелява доб­рият тон в меж­дународ­ната политика, на който ни учат мъд­реците акад. Евгений Примаков и Хенри Кисин­джър.

Мирът и уважението между народите, расите, етносите, религиите и регионите — ще спасят света от нови войни и ще го нап­равят по-справедлив!

Проф. Свет­лана Шарен­кова

България

Пенсионерски геноцид

Пенсионерски геноцид

След цял един месец – през който къд­реха избор­ния закон — нак­рая се сетиха за бъл­гар­с­ките бед­няци.

Обаче заседанието на Пар­ламента доникъде н…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Русия спира полетите за своите туристи до България

Русия спира полетите за своите туристи до България

Туроператорите имат информация от руски граждани, че в момента българското посолство в Москва не издава визи

Русия спира полетите на своите т…

Прочети още:

Loading...

Култура

Честваме 80 години от рождението на незабравимата Гена Димитрова

На големия хрис­тиян­ски праз­ник Гер­гьов­ден незаб­равимата Гена Димит­рова щеше да навърши 80 години. За жалост тя си отиде без време през 2005

Прочети още:

Loading...

Спорт

Вицепрезидент на БФС се нахвърли на Бербатов

Вицепрезидент на БФС се нахвърли на Бербатов

Борислав Михайлов беше принуден да подаде оставка, разкри Йордан Лечков

Вицеп­резиден­тът на БФС Йор­дан Леч­ков атакува Димитър Бер­батов при гос…

Прочети още:

Loading...

Свят

Сърбия дава 25 евро на всеки, който се ваксинира срещу COVID-19

Сърбия дава 25 евро на всеки, който се ваксинира срещу COVID-19

Франция разреши по-широк обхват за прилагане на препаратите

Лицата над 16 години и тези, които вече са получили една или две дози, както и те…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...