Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 234, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Крим е руски. Да градим заедно бъдещето на Европа и света!

Крим е руски. Да градим заедно бъдещето на Европа и света!

През пос­лед­ните дни беше оповес­тено изказ­ването на вън­ш­ния минис­тър на Федерална репуб­лика Гер­мания Хайко Маас, който отх­върли идеята на президента Тръмп Русия да бъде вър­ната във фор­мата Г-8 или Г-20…Мотивите на Маас са само русофоб­ски клишета, свър­зани с Крим, Украйна и Мин­с­ките споразумения. Но обяс­нението е само едно — Маас е социал­демок­рат, който се прес­т­рува, че е нас­лед­ник на архитекта на Източ­ната политика Вили Брандт, но всъщ­ност е пос­лушен ученик на яст­ребите на Студената война и Соросоидите. Заради такива идеологически слагачес­тва социал­демок­ратите в Европа и в Гер­мания са елек­торално изчез­ващ вид!

Напом­няме на минис­тър Маас — ситуацията в Крим е подобна на тази, свър­зана с раз­делянето и обединяването на „двете Гер­мании”. През 1945 г. по волята на антихит­лерис­т­ката коалиция (СССР, Великоб­ритания, САЩ) гер­ман­с­кият народ бе раз­делен на Източна и Западна Гер­мания. А през октом­ври 1990 г. благодарение на ком­п­ромиса на СССР и национал­ната идея на гер­ман­с­кия народ той се обедини в своята родина! Ето защо минис­тър Маас не може да отрича правото на Крим да се върне в Рус­ката федерация. През 2014 г. на общонароден референ­дум 97% от граж­даните на Крим решиха, че искат да живеят в Русия, към която принад­лежат от столетия! Така бе уважена волята на крим­с­ките граж­дани и бе поп­равено едно историческо недог­леж­дане. Днес Крим се раз­вива прос­периращо като неот­делима част от Рус­ката федерация, а това бе препот­вър­дено неот­давна и на кон­с­титуцион­ният референ­дум!

Жалко е, че Западът продъл­жава да вади скелетите на Студената война.

Явно е, че Вашин­г­тон, Брюк­сел и Бер­лин не се интересуват от волята на жителите на Крим, Донецк и Луганск и тър­сят повод за противопос­тавяне с Русия, която укрепва своята дър­жав­ност и духов­ност!

Сан­к­циите и русофобията са път за никъде.

Светът днес е многополюсен, а балан­сът се основава на взаим­ното уважение, на политически, социални и цивилизационни раз­личия. Предиз­викател­с­т­вата на ХХI в. са терориз­мът, пан­демиите и бед­ността, а те могат да бъдат решени само в диалог и сът­руд­ничес­тво между национал­ните дър­жави, а не от глобал­ната олигар­хия и екс­п­лоатация. САЩ, Гер­мания и Европейс­кият съюз са длъжни да се съоб­разяват с реал­ността, че Крим е неделима част от РФ и въп­росът за принад­леж­ността на чер­номор­с­кия полуос­т­ров не същес­т­вува!

Само политиката на диалог, раз­бирател­с­тво и сът­руд­ничес­тво с Русия и другите цивилизационни цен­т­рове ще са активни днес. Това повелява доб­рият тон в меж­дународ­ната политика, на който ни учат мъд­реците акад. Евгений Примаков и Хенри Кисин­джър.

Мирът и уважението между народите, расите, етносите, религиите и регионите — ще спасят света от нови войни и ще го нап­равят по-справедлив!

Проф. Свет­лана Шарен­кова

България

Икономика

Култура

Спорт

Положението на „Герена“ пак е критично

Положението на „Герена“ пак е критично

Нямаше никакви финансови отстъпки от страна на Хубчев и екипа му, разочарован съм, призна изпълнителният директор на Левски Ивайло Ивков

Изпъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Олаф Шолц е новият канцлер на Германия

Олаф Шолц е след­ващият кан­ц­лер на Гер­мания, Това стана ясно, след като неговата Социал­демок­ратическа пар­тия (СДП) под­писа споразумение със З…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...