Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон10082020

Брой 151, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6551 BGN1 GBP = 2.16418 BGN1 CHF = 1.81028 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) НС ще проверява сделката с акциите на ПИБ

НС ще проверява сделката с акциите на ПИБ

Народ­ното съб­рание прие пред­ложението на „БСП за Бъл­гария“ за съз­даването на временна комисия по повод придобиването от „БЪЛ­ГАР­СКА БАНКА ЗА РАЗ­ВИТИЕАД на акции от капитала на „ПЪРВА ИНВЕС­ТИЦИОННА БАНКААД.

Пред­ложението за съз­даване на временна комисия по въп­роса е предиз­викано от поредицата скан­дални операции на „БЪЛ­ГАР­СКА БАНКА ЗА РАЗ­ВИТИЕАД, крещящо противоречащи с целите и мисията на един­с­т­вената дър­жавна банка у нас. БСП споделя ост­рата реак­ция на бъл­гар­с­ката общес­т­веност по повод на решението на Минис­тер­с­кия съвет и ръковод­с­т­вото на „БЪЛ­ГАР­СКА БАНКА ЗА РАЗ­ВИТИЕАД за „допъл­ване“ на капитала на „ПЪРВА ИНВЕС­ТИЦИОННА БАНКААД с парите на данъкоп­лат­ците в раз­мер на 140 милиона лева. Скан­дален е фак­тът, че фак­тически покуп­ната цена се оказва два пъти по-висока от пазар­ната и то при положение, че на два пос­ледователни аук­циона „ПЪРВА ИНВЕС­ТИЦИОННА БАНКААД не успя да прив­лече нито един друг чужд или вът­решен инвес­титор.

България

Икономика

Зърнопроизводителите вече кандидатстват за кредити с 2% лихва

Зър­ноп­роиз­водителите вече кан­дидат­с­т­ват за кредити с 2% лихва

Приемът е до 16 октомври, а изплащането на средствата - до 21 декември

Отворен е прием за нис­колих­вени кредити за произ­вод­с­тво на пшеница, Ре…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

За натровените крави обезщетения има, за отровителя на Марица – нула санкции!

За нат­ровените крави обез­щетения има, за отровителя на Марица – нула сан­к­ции!

А фермерите инвестират в чиста среда

Не знам как минис­т­рите в това правител­с­тво комуникират помежду си, но по отношение на огром­ния проб­лем с…

Прочети още:

Loading...