Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 234, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова: Социално-икономическите мерки на властта са неадекватни

Корнелия Нинова: Социално-икономическите мерки на властта са неадекватни

Отговорните за сегашната криза са двама – премиерът и главният прокурор, заяви Явор Божанков от БСП

“Социално –икономичес­ките мерки са неадек­ватни на кризата. Кризата от COVID-19 ни даде тежки уроци. Време е за смели дейс­т­вия. Само нова суб­сидия за бол­ниците няма да реши нито един от проб­лемите в здравеопаз­ването. Нужна е наредба за определяне на въз­наг­раж­денията на лекари и сес­три. Да има базова зап­лата и над нея да се над­г­ражда според финан­совата със­тояние на бол­ницата. Бол­ниците да не са тър­гов­ски дружес­тва. ДДС на лекар­с­т­вата да се намали. Истин­с­кото решение за нис­ките пен­сии е тях­ното преиз­чис­ляване с нов коефициент на сред­ноосигурител­ният доход, а не 50 лв. подаяние. Сред­с­т­вата за икономиката да се инвес­тират във високотех­нологични произ­вод­с­тва, а не в приб­лижени и колек­тор­с­ките фирми. Да се под­к­репят петте икономически сек­тори, които носят най-голям ръст в БВП. Но за тези мерки трябва правител­с­тво с доверие и с капацитет. Това на Борисов няма  и двете. То е част от кризата, а не ней­ното решение”. Това заяви пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова в Гоце Дел­чев, където взе учас­тие в отчетно –избор­ната кон­ферен­ция на пар­тията. Тя поз­д­рави организацията за ней­ната работа и им благодари за резул­татите на изборите. Там БСП има седми ман­дат кмет в лицето на Владимир Мос­ков.

В типичен стил премиерът Борисов казва “Аз докарах пари от Европа, аз давам 29 млрд.“. Нека да напом­ним, че не той, а бъл­гар­с­ките работ­ници, работодатели и европейс­ките данъкоп­латци дават. Той само раз­п­ределя и го прави по тол­кова раз­бой­нически и абсур­ден начин, че резул­татът е плачевен. Но в един момент, когато общес­т­вото се тресе от скан­дали, а правител­с­т­вото е делегитимирано, това да се хар­чат огромни сред­с­тва за спасяване на ими­джа на министър-председателя, според нас е скан­дално. Затова дър­жим да дойде там, където му е мяс­тото, и да даде отчет в Народ­ното съб­рание, но той очевидно се скри“. Това заяви депутатът от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Явор Божан­ков пред БНТ.

По думите на депутата: “Отговор­ните за сегаш­ната пар­ламен­тарна и извън­пар­ламен­тарна криза са двама — Бойко Борисов и глав­ният прокурор Гешев. И двамата бягат от дебати.

Бъл­гария се намира в тежка пар­ламен­тарна и политическа криза. Изходът от нас­тоящата ситуация е един — служебен кабинет, който да гаран­тира чес­тни избори. В крат­кос­рочен план БСП извика всички отговорни фак­тори да дадат обяс­нение. Борисов за това как се хар­чат сред­с­т­вата, а Гешев за дейс­т­вията на прокуратурата. В по-дългосрочен план изработ­ваме визия за това как да се променят правилата в съдеб­ната сис­тема. Ще отворим и един голям дебат за мяс­тото на прокуратурата в нея. Хората на протеста се борят за две оставки, но всъщ­ност искат справед­ливост, те не искат пари. Затова опитът на Борисов да даде на този и на онзи, няма да го спаси“, поясни Божан­ков.

Относно блокираните ключови кръс­товища от протес­тиращите социалис­тът комен­тира, че това е съп­ротива срещу управ­ление, което изпол­зва произ­вол. Явор Божан­ков заяви, че твърдо под­к­репя протес­тите. „Раз­бира се, не одоб­рявам никаква форма на насилие, но причината насилието да ескалира е в поведението на властта и ней­ната ароган­т­ност“, зак­лючи той.

България

Икономика

Култура

Спорт

Положението на „Герена“ пак е критично

Положението на „Герена“ пак е критично

Нямаше никакви финансови отстъпки от страна на Хубчев и екипа му, разочарован съм, призна изпълнителният директор на Левски Ивайло Ивков

Изпъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Олаф Шолц е новият канцлер на Германия

Олаф Шолц е след­ващият кан­ц­лер на Гер­мания, Това стана ясно, след като неговата Социал­демок­ратическа пар­тия (СДП) под­писа споразумение със З…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...