Крум Зарков към социалистите: Гласувайте на 12 септември. От нас зависи!

Народният представител призова за активност на прекия вот за председател на партията

Зам.-председателят на ПГ на БСП Крум Зар­ков заяви: „В хода на важ­ните политически процеси в Бъл­гария станаха ясни и кан­дидатите за пред­седател на Бъл­гар­с­ката социалис­тическа пар­тия. Уважавам правото и волята на всеки от тях да приеме своята номинация и да претен­дира за високата чест. И съм благодарен на организациите, които номинираха мен. Но моят избор е друг. Реших да под­к­репя Кор­нелия Нинова. Считам, че с неп­римиримостта си спрямо ГЕРБ и наложения от тях модел на управ­ление, с дал­новид­ната под­к­репа на президен­т­с­ката двойка Радев/Йотова, с увеличаването на пар­ламен­тар­ното ни пред­с­тавител­с­тво, с победите в Русе, Пер­ник, Благоев­г­рад и другаде, с това, че даде въз­мож­ност за изява на много нови лица, с присъединяването на БСП към днеш­ните граж­дан­ски протести и тех­ните искания, тя зас­лужи втория си ман­дат. Вяр­вам, че нат­рупаният през четирите нап­рег­нати години опит ще е от полза и за БСП, и за Бъл­гария в преодоляването на слож­ните въп­роси, пред които скоро ще бъдем изп­равени. И още — Кор­нелия Нинова въведе и устоя прекия избор за пред­седател на пар­тията и така на 12 сеп­тем­ври всеки член на БСП, за пръв път в пар­тий­ната история, ще има въз­мож­ността да избере най-достойния да го пред­с­тав­лява. Всички заедно имаме шанс да докажем, че “политика” и “пар­тия” не са мръсни думи, когато зад тях стоят свободни и отговорни граж­дани. С гласуването си на 12 сеп­тем­ври всеки социалист ще може да се изяви със свобод­ния си избор и със своята отговор­ност към съд­бата на БСП. От БСП зависи много, а какво ще е поведението на БСП — това зависи от нас. Гласувайте!“

Свилен­ски: Пар­тията се променя към добро

В свой комен­тар народ­ният пред­с­тавител Георги Свилен­ски допълни: „Когато Кор­нелия Нинова бе изб­рана за пред­седател на БСП, бях скеп­тично нас­т­роен към някои от заобикалящите я другари. С времето онези, които я под­к­репяха в началото, ярос­тно я атакуваха. Причината беше, че тя започна да променя пар­тията. Една такава промяна е именно прекият  избор. Той ще прекъсне зависимос­тите на пред­седателя от няколко човека. Хора, които наричат сами себе си “организационно грамотни”, но всъщ­ност са апарат­чици, способни да опорочат всяко заседание, да изк­ривят волята на всеки орган. Често в полза на час­тни или чужди на БСП интереси. Пос­тавяйки важ­ния избор за пред­седател в ръцете на всички пар­тийни членове, Кор­нелия Нинова пос­тъпи правилно. Това не беше лесно, но тя се пребори. И с това спечели моята под­к­репа. Но нито тя, нито аз, нито който и да било не би могъл да се справи сам. Имаме нужда от актив­ността на членовете на БСП.

Като изпол­з­вам въз­мож­ността да изкажа най-искрената си благодар­ност към организациите, издиг­нали моята кан­дидатура, оценявайки и осъз­навайки високата отговор­ност, пред която съм изп­равен, си правя отвод от учас­тието в прекия избор на пред­седател на БСП. Заявявам своята готов­ност за продъл­жаване на пътя за промяна на пар­тията и утвър­ж­даването й като незаобиколим фак­тор и алтер­натива в управ­лението на дър­жавата. Затова призовавам всички — гласувайте. Изберете, когото искате, но учас­т­вайте. Моят глас ще е за Кор­нелия.“