Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Половината българи искат незабавна оставка на кабинета и нови избори

Половината българи искат незабавна оставка на кабинета и нови избори

Половината българи искат незабавна оставка на кабинета и нови избори

Половината от пъл­нолет­ните бъл­гар­ски граж­дани искат незабавна оставка на правител­с­т­вото и под­к­репят идеята за пред­с­рочни пар­ламен­тарни избори. Това каза в интервю за Радио „Фокус“ социологът от аген­ция „АФИС“ Стефан Геор­гиев. Анализът е въз основа на данни от национално пред­с­тавително проуч­ване на социологичес­ката аген­ция, осъщес­т­вено чрез телефонно интервю на 1200 пъл­нолетни бъл­гар­ски граж­дани. Той отбеляза, че към началото на месец август се наб­людава устой­чива тен­ден­ция в под­к­репа искането на оставка на сегаш­ната власт. „Традиционно и в предишни кабинети назад във времето сме наб­людавали т.нар. „изхабяване“ на управ­ляващите. В момента обаче виж­даме, че този кабинет, за раз­лика от предиш­ните правител­с­тва на Борисов, като че ли стар­тира с нисък праг на доверие и поредицата от кризи и скан­дали през пос­лед­ните не бих казал месеци, а дирек­тно години, всъщ­ност в момента резул­тират в след­ното: половината от бъл­гарите искат незабавно оставка, едва по-малко от 20 % от пъл­нолет­ните граж­дани на Бъл­гария пред­почитат запаз­ване на сегаш­ната кон­фигурация. А правя тази уговорка, защото въп­росът, който Аген­ция „АФИС“ задава в своите регулярни изс­лед­вания, се отличава от въп­роса на други аген­ции. Тоест, ние не питаме просто трябва ли правител­с­т­вото да си отиде днес или трябва да остане, ние задаваме въп­рос, който задържа 4 отговора, които да отразяват всъщ­ност кон­с­титуцион­ната пос­тановка в една такава ситуация — властта остава, смяна на минис­три е вторият вариант, смяна на кабинета и нов кабинет в рам­ките на сегаш­ното Народ­ното съб­рание или оставка и нови избори. В момента виж­даме, че по-малко бъл­гари искат смяна на минис­три, доста малка част от населението пред­почита ново правител­с­тво в рам­ките на сегаш­ния пар­ламент“, комен­тира социологът. Стефан Геор­гиев допълни, че има обаче втвър­дяване и увеличаване на броя на хората, които просто искат оставка и нови пред­с­рочни избори.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...