Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Социолог: Превърнахме се в мафия с държава, Бойко Борисов е кръстникът й

Социолог: Превърнахме се в мафия с държава, Бойко Борисов е кръстникът й

Социолог: Превърнахме се в мафия с държава, Бойко Борисов е кръстникът й

В момента управляващите живеят в страх, в паника и се чувстват под обсада, смята Живко Георгиев

Управ­ляващите може би вече се досещат, че са път­ници, но продъл­жават да се утешават с илюзията, че имат избор между два, три, четири варианта на поведение. Те отдавна не са в такава ситуация.“ Това заяви социологът Живко Геор­гиев пред Дарик радио, цитиран от „Офнюз”.

Според него вариан­тът е един — оставка и хората им го под­с­каз­ват.

Коалицията навярно е била много изненадана от обрата, който им се случи: “Пом­ним преди 34 месеца, когато рапор­тувахме излизане от каран­тин­ния период, Бойко Борисов беше спасителят на нацията, услуж­ливата социология му даваше рас­тящ рей­тинг и спад на рей­тинга на всички останали: пълна хегемония на политичес­ката сцена. Някак си много бързо се срути в тази кула“.

На въп­рос какво я е срутило Геор­гиев посочи, първо, но не по важ­ност, лошото управ­ление на епидемиологич­ната криза. “Ние скочихме в басейна, още когато нямаше вода, поседяхме си там, нанесохме щети на икономиката, след това с ударно темпо и под лобис­тки натиск раз­пус­нахме ситуацията и се случи това, което се случи“.

Второ, “неадек­ватни пър­воначални мерки в социално-икономическата сфера, които навярно стиг­наха до клиен­телата на ГЕРБ и до някои биз­неси, но широката пуб­лика не усети нищо. Беше ясно, че сеп­тем­ври, октом­ври ще имаме изос­т­ряне на социално-икономическата ситуация вече не само по вина на правител­с­т­вото“.

“Към всичко това се прибавиха и цяла серия гафове и изтекли към широката пуб­лика сним­ков материал, записи, които показаха, че премиерът трябва да се под­с­лушва, а не да се слуша. Там той е автен­тичен. В тези записи, а не пред телевизион­ните камери с пуб­лика, с аран­жиран от пиар кон­сул­тан­тите си стил на поведение,“коментира социологът.

Всичко това Геор­гиев определи като “отровна ком­бинация“. “В общес­т­вото се трупаше потен­циал за протест срещу некадър­ността, ароган­т­ността, която управ­ляващите демон­с­т­рират вече години наред, нищо, че се сменя някаква кон­фигурация“.

Той добави към изб­роеното “ароган­т­ното поведение на глав­ния прокурор“ и зак­лючи, че “това бяха запалител­ните материали, но фак­тът, че така лесно пламна всичко означава, че си беше пожароопасна ситуацията и без някои от тези елементи“.

Според него поведението на управ­ляващите показва, че там няма планове, а само опити за изг­раж­дане на някаква стратегия на поведение.

“Виж­дате самия премиер — днес: “Оставка“, утре: “Може би оставка“, полуос­тавка, нак­рая на някой друг му искаме остав­ката. Там няма стратегическо мис­лене, няма и так­тическо даже. Навярно храниха надежда, че протес­тите ще се раз­пад­нат от само себе си, тъй като наис­тина те са рядко неед­нородни от гледна точка на политически течения — там са леви, десни, цен­т­ристи, зелени, пем­бени, цялата палитра, но това не се случи,“ смята Геор­гиев

“Полезен ход за управ­ляващите, ако там някой има способ­ност за осмис­ляне на ситуацията, е наис­тина да си подадат остав­ката — заяви Геор­гиев. — Биха могли при определени условия да се влачат по корем до редов­ните избори, но това няма откъде да им донесе полза. Ако си мис­лят, че имат някакви спасителни идеи, ако се надяват да си купят благоволението на част от граж­даните и бъдещи избиратели, тоест да раз­читат на платена любов — тя друга не остана, това не върши работа. Една нор­мална политика може да продъл­жава при минимум доверие и съх­ранен капацитет на инс­титуциите, а няма инс­титуция, която да работи като хората“.

Той определи дейс­т­вията им като показ­ващи липса на здрав разум и допълни, че коалицион­ните пар­т­ньори — НФСБ и ВМРО — “силно се плашат от избори, как­вито и да са те“, защото “те са едни от големите губещи от всичко, което се случва. Аз не ги виж­дам в след­ващ пар­ламент“.

За управ­лението на ГЕРБ социологът заяви: “Свърши този продъл­жил доста време сериал. Изчерпа ресурса си да генерира минимум доверие, минимум рес­пект. Всички кар­тинки, които гледахме на шкаф­чета, на тези натурални записи, които слушахме, убиха всякаква въз­мож­ност за чуваемост, как­вото и да говорят. Може денонощно да излизат по официал­ните си медийни канали, няма чуваемост. Никой не желае да ги чуе, освен ако не иска да се позабав­лява“.

В момента управ­ляващите живеят в страх, в паника и се чув­с­т­ват под обсада.

Според него едва ли ще се стигне до кър­вав сценарий на протес­тите, защото “всеки опит за противодейс­т­вие, съп­ротива от страна на управ­ляващите допъл­нително мотивира протес­тиращите“.

Той вижда управ­ляващите “в улея на боб­с­лея“, където “движението е едно, друг е въп­росът дали пред­варително ще спрат или ще се ударят в стената нак­рая“.

Социологът отбеляза, че се наб­людават елементи на раз­кол между ДПС и управ­ляващите, на такъв и в зад­кулисието.

“Може би голямата причина е усещането за пред­с­тояща промяна, а те имат сетива за подобни рис­кове. Защото зад­кулисието, особено неговият икономичес­кият сег­мент — олигар­хични, финан­сови, биз­нес кръгове в бъл­гар­ски условия — е силно зависим от взаимоот­ношенията с държавата-майка като източ­ник на политически чадъри, на общес­т­вени поръчки, на дос­тъп до еврофинан­сиране. И там тече раз­колът, което е добра пред­пос­тавка за сериозна тран­с­фор­мация. Той е една от крач­ките към бъдещия демон­таж на този политичес­кия модел“.

Попитан за появилия се иззад храс­тите Ахмед Доган, Живко Геор­гиев сподели раз­лична от общоп­риетата гледна точка:

“Не ме удов­лет­ворява една тен­ден­ция, има я дори в лагера на част от протес­тиращите, не всички, отново да се извади на бял свят фамоз­ната роля на ДПС, на Ахмед Доган, на Пеев­ски в целия този модел. Те имат роля, без­с­порно имаха и в пос­лед­ните години управ­ление на страната, но голямото бед­с­т­вие си беше ГЕРБ и то беше такова още в началото. Друг е въп­росът, че беше нужно да покаже всички свои въз­мож­ности, да се раз­гърне в пълен мащаб и да се превърне в, едва ли не, ант­ропологическа катас­т­рофа за нацията и в резил. Не в ДПС е пър­вич­ният заразител на политичес­кото прос­т­ран­с­тво. Политичес­кият ни модел в момента е въз­можен като такъв и трябва да бъде рефор­миран благодарение на срас­т­ване на зад­кулисие, пар­тии, инс­титуции в една отровна смесица, което ни превърна в мафия с дър­жава. Такива примери няма. Дори Колум­бия по времето на Ескобар не беше. Може би Черна гора, Косово донякъде, но и там не е такова срас­т­ването между мафия и политическа сис­тема и модел. На това е олицет­ворение ГЕРБ и Бойко Борисов е ключовата фигура, кръс­т­никът на тази мафия“.

Според него премиерът “в началото беше може би интересен за някои, беше добър повод за шегичка, за прис­мех, демон­с­т­рираше добри комуникативни способ­ности поне за определена целева група, но това беше така, докато в пуб­лич­ния ефир доминираха неговите кон­т­ролирани пуб­лични изяви, минали през аран­жимент, през обмис­ляне. Истин­с­кото му спон­танно лице почна да извира още преди години с “Ало, Ваньо“, а в пос­ледно време… До изборите ще излязат и други. Фонотеките и видеотеките вероятно са препъл­нени с материал“.

ГЕРБ ще го има още един, два цикъла на избори, само че те ще бъдат доста ускорени, може да се случат и за една година. Ще го има, но ще го има, докато все още я има привид­ността, че е пар­тия на властта. ГЕРБ няма никаква друга спойка, нито каузи, нито идеи, нито цен­ности освен факта, че е властта — основен работодател, основен раз­п­ределител на ресурси. Този тип пар­тии се изчер­п­ват тотално, когато бъдат отделени от властта“.

И все пак Геор­гиев не изк­лючи въз­мож­ността ГЕРБ да се тран­с­фор­мира и превърне в “що-годе нор­мална пар­тия. Но това няма как да стане с Бойко Борисов като олицет­ворение, стожер, като пер­сонификация на тази политическа кауза“.

За протес­тите

“Наб­людаваме появата на свободни хора в страната. Едно е свободата на свободни хора, друга е свободата на робите. На тези протести за пръв път виж­даме свободни хора, мис­лещи със соб­с­т­вените си глави, за които нямат авторитети, които имат опор­ната точка в себе си, които не са зависими от дър­жавата и от влас­тимащи и раз­даващи ресурси. Тези свободни хора може би ще стават повече, навярно след няколко политически тран­с­фор­мации ще се освободят и зависимос­тите и зависимите и тогава ще наб­людаваме и тях­ната свобода, и тогава навярно ще се появи и реално граж­дан­ско общес­тво, което да си върне кон­т­рола не само върху дър­жавата, но и върху пар­тиите, защото и сега пар­тиите имат някакъв елек­торат, но те нямат кон­т­рол върху елитите си.

Този озд­равителен процес ще се случи в пар­тии, които искат да оцелеят, другите просто няма да ги има.

90% от пар­тиите са пар­тии, които са час­тен проект. Дали на Валери Симеонов, дали на Бойко Борисов. Само БСП не е по този начин, но това не значи, че при тях няма също много ток­сични увреж­дания, защото тя не се раз­вива в друг политически модел, а се адап­тира към реал­нос­тите. За да оцелее, ще трябва да се почисти. Граж­даните ще си вър­нат всичко това.“

“Най-сериозната пречка пред това е, че през тези години политичес­кото се стиг­матизира много жес­токо. Политичес­ката кариера стана ужасно неп­рив­лекателна за всички онези хора, които би било добре да са политици, имат качес­т­вата, имат интелек­туални, морални и всякакви други качес­тва да бъдат политически лидери. Това ще е най-трудното — да вър­нем тези качес­т­вени хора към политиката, в това да видят лична кауза. 

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...