Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет18092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Проф. Кантарджиев: Трябва да се очаква увеличение на смъртността от коронавирус

Проф. Кантарджиев: Трябва да се очаква увеличение на смъртността от коронавирус

Проф. Кантарджиев: Трябва да се очаква увеличение на смъртността от коронавирус

Здрав­ната сис­тема ще се справи с увеличаващия се брой пациенти, които имат нужда от хос­питализация, каза дирек­торът на Цен­търа по заразни и паразитни болести

Трябва да се очаква увеличение на смър­т­ността от COVID-19 у нас. Това каза за Радио „Фокус“ дирек­торът на Цен­търа по заразни и паразитни болести проф. Тодор Кан­тар­джиев. „Преди месец в нашата страна боледуваха предимно млади хора, много малка част от тях попадаха в бол­ници и още по-малка част от тях имаха нужда от интен­зивни грижи. В началото на юни, знаете, не беше изчакано още две сед­мици, за да бъдат потушени цир­кулиращите взривове в страната, а бяха заразени млади хора главно на групови събития. Говоря за балове, нощни заведения, фут­болни със­тезания с пуб­лика. Лошото е това, което пред­полагахме и за което винаги съм предуп­реж­давал, че младите хора ще заразят своите по-възрастни родители, баби и дядовци. Сега и благодарение на факта, че поради извес­тни обс­тоятел­с­тва бяха допус­нати взривове при по-възрастни хора, именно на това се дължи необ­ходимостта по-голяма част от заболелите да бъдат лекувани в лечебни заведения, а и една много по-голяма част имат нужда от интен­зивни грижи“, обясни професорът.

Тодор Кан­тар­джиев допълни, че Минис­тер­с­тво на здравеопаз­ването прави как­вото е въз­можно за осигуряване на най-доброто лечение и най-добрата организация на управ­лението на кризата в момента. Чис­лото на реп­родук­ция на COVID-19 у нас пос­лед­ните три сед­мици е около единица, 10 души заразяват не повече от 11, каза още специалис­тът.

Има ли човек нужда от лечение в бол­ница, има ли човек с тази инфек­ция нужда от интен­зивни грижи, обик­новено бол­нич­ният прес­той е доста дълъг и за съжаление понякога е с фатален край. Раз­бира се, за това можете да попитате „специалисти“, които 4 месеца говориха и продъл­жават да говорят, че това е една лека инфек­ция, така-онака, няма нужда въобще от бол­нично лечение, няма нужда от каран­тина. А смисълът на това, което правим в момента – минис­тер­с­т­вото, РЗИ, Национал­ният цен­тър, всич­ките колеги лекари, които работят на този фронт – трябва да хващаме кол­кото се може по-рано бол­ните пациенти, да виж­даме тех­ните кон­такти, за да можем да ограничим хората, които се пред­полага, че са заразени. Това е начинът за борба с тази инфек­ция, която никога не съм каз­вал, че е много опасна, много страшна и много убийс­т­вена, но все пак пред­с­тав­лява риск за рис­ковите групи — за въз­рас­т­ните хора, хората с хронични заболявания и най-вече хората с ракови и хематологични заболявания, както и хората в имунен дефицит“, сподели дирек­торът на Цен­търа по заразни и паразитни болести.

Проф. Тодор Кан­тар­джиев отбеляза, че в Бъл­гария се прави това, което се прави в Европа и в раз­витите в медицин­ско отношение дър­жави. Според него здрав­ната сис­тема ще се справи с увеличаващия се брой пациенти, които имат нужда от хос­питализация.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...