Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Кампанията за прекия избор на лидер на БСП започва днес

Кампанията за прекия избор на лидер на БСП започва днес

Кампанията за прекия избор на лидер на БСП започва днес

Кам­панията за прекия избор на лидер на БСП започва на 13 август. Тя ще продължи 30 дни и ще прик­лючи на 10 сеп­тем­ври. Това съобщи за Аген­ция „Фокус” пред­седателят на Цен­т­рал­ната комисия за избора и член на ЦИК Емил Вой­нов. В интер­вюто той допълни: „Всеки кан­дидат ще има право на рег­ламен­тирано учас­тие в пар­тий­ните медии: вес­т­ник „Дума“ и БСТВ. Във вес­т­ник „Дума“ ще има по едно интервю с всеки кан­дидат ще може да си пуб­ликува плат­фор­мата. Също така всеки ден всеки кан­дидат ще може по едно прес­съоб­щение да дава във вес­т­ника. В телевизията ще може по едно прес­съоб­щение на ден, ще има по едно предаване на живо в предаванията „Дис­кусионен клуб“, „Лява политика“ и „Актуално“. Във всяко едно предаване, както в „Дума“, така и в телевизията, ще се тегли жребий. Той ще се тегли в понедел­ник от 11.00 ч. Цен­т­рал­ната комисия за провеж­дане на избора ще изготви общи агитационни материали за всички кан­дидати. Това ще бъдат плакати и дип­лянки, които ще бъдат раз­дадени на мес­т­ните струк­тури.

Бюлетините ще станат готови десетина дни преди избор­ния ден. Те ще се печатат в специализирана печат­ница. Вой­нов допълни, че срокът за сфор­миране на сек­цион­ните избирателни комисии е 22 август. Сфор­мирани са общин­с­ките и районни комисии за провеж­дане на избора. До 12 август е срокът за сфор­миране на избирател­ните сек­ции. До 17 август за със­тавяне на избирател­ните списъци.

На въп­рос „Приличат ли правилата за вът­реш­нопар­тий­ния избор с тези за национални избори за страната?” Емил Вой­нов отговаря: „Мога да кажа, че до много голяма степен те са аналогични. Бюлетините, протоколите на СИК и на общин­с­ките и район­ните избирателни комисии се печатат в специализирана печат­ница със същите защити, както за национални избори. Избирателите ще се легитимират с лична карта по избирателен списък гласуват. Преб­рояването на бюлетините е аналогично както при национални избори. Също така обявяването на резул­татите ще е както по национални избори. За да има победител трябва на първи тур над 50 % от гласовете да е съб­рал даденият кан­дидат. Ако не – както на президен­т­ски и кмет­ски, се провежда втори тур, в който учас­т­ват пър­вите двама кан­дидати. Всеки кан­дидат има право да регис­т­рира зас­тъп­ници във всяка общин­ска и районна избирателна комисия. Също така и в Цен­т­рал­ната комисия. Във всяка избирателна сек­ция може да присъс­тва по един зас­тъп­ник на кан­дидат. Също така и във всяка общин­ска и районна комисия”, заяви Емил Вой­нов, който допълва, че няма сиг­нали за нарушения на Устава на пар­тията по повод пред­с­тоящия избор.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...