Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 115, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Различният 15-и септември: След 7-месечно отсъствие над 717 хил. ученици отново са в клас

Различният 15-и септември: След 7-месечно отсъствие над 717 хил. ученици отново са в клас

Различният 15-и септември: След 7-месечно отсъствие над 717 хил. ученици отново са в клас

Официални тържества имаше само за децата от първи, пети и осми клас

Учеб­ната година започна присъс­т­вено във всички над 2300 училища у нас. Стотици хиляди ученици отново се вър­наха в клас след 7-месечно отсъс­т­вие и при строги противоепидемични мерки. Денят все пак беше праз­ничен за деца, родители и учители. Без традицион­ните масови тър­жес­тва и при нови правила, над 717 хил. ученици прек­рачиха отново училищ­ния праг. В повечето учебни заведения тър­жес­тва имаше, но само за учениците, които прек­рач­ват прага за първи път — това бяха пър­вок­лас­ници, петок­лас­ници и осмок­лас­ници. На някои места пър­вият учебен ден премина и без традицион­ните букети за учителите. В повечето училища има специална мар­кировка, която да оказва правил­ната посока на движение в коридорите. Пър­вите родител­ски срещи също започ­наха, но на отк­рито. Като неп­рием­ливо определи образовател­ният минис­тър пред­ложението на син­дикати за 1000 лв. глоба за родител, който не прибере до час детето си от училище при поява на сим­п­томи за коронавирус. Минис­тър Красимир Въл­чев откри новата учебна година в Основно училище „Свети Свети Кирил и Методий” в Николаево. По отношение на недовол­с­т­вото срещу мас­ките в училище, минис­тър Въл­чев под­черта, че сумарно децата ще носят лич­ното пред­пазно сред­с­тво не повече от половин час, докато са на училище. Допълни, че без тази мярка, при болно дете би се налагало да се каран­тинира цялото училище. Образованието трябва да се превърне в национален стратегически приоритет, заяви на пър­вия учебен ден дър­жав­ният глава Румен Радев. Той присъс­тва на отк­риването на учеб­ната година в най-малката община у нас — Трек­ляно. Дър­жав­ният глава поз­д­рави всички ученици от двора на Основно училище „Свети Климент Охрид­ски” и им пожела здраве и прос­перитет. Това е важен ден и нека този ден да го пос­ветим на нашето богат­с­тво — бъл­гар­с­ките деца. Нека не го затъм­няваме с политичес­ките събития днес, заяви той. Премиерът Бойко Борисов също чес­тити пър­вия учебен ден на всички ученици, тех­ните родители и учители. Във Фейс­бук страницата си той написа, че правител­с­т­вото продъл­жава политиката на увеличение на учител­с­ките зап­лати и през новата учебна година ръс­тът им ще е с над 15%. За да пос­рещ­нат учениците в реновирани сгради, ремонти това лято са извър­шени в над 700 училища. Пред­с­тоят такива и в още 100. Бъл­гар­с­кият пат­риарх Неофит отп­рави привет­с­т­вие към учителите, учениците и служителите в админис­т­рацията на бъл­гар­с­ките училища за началото на новата учебна година. Той посочи, че в своята хилядолетна история правос­лав­ният бъл­гар­ски народ е зас­видетел­с­т­вал неед­нок­ратно любовта и отдадеността си на делото на книжов­ността и образованието, в които е виж­дал здрава основа и залог за своето преус­пяване, духовно и морално здраве и благоден­с­т­вие. Вяр­ваме, че това ще продължи да бъде така и занап­ред, тъй като всички ние днес градим върху основи и традиции, които са здраво вградени в народ­ния дух, добави той.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Приет е план за ползване на дивеча през 2021 година

Лов­ният съвет към Изпъл­нител­ната аген­ция по горите е приел План за пол­з­ване на дивеча през нас­тоящия ловен сезон за дър­жав­ните лов­нос­топанск…

Прочети още:

Loading...