Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед20092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Президентът наложи вето на “кариерните бонуси“ във ВСС

Президентът наложи вето на “кариерните бонуси“ във ВСС

Президентът наложи вето на “кариерните бонуси“ във ВСС

Президен­тът Румен Радев върна за ново обсъж­дане в пар­ламента промените в Закона за съдеб­ната власт, приет на 3 сеп­тем­ври. С промените се запазва въз­мож­ността за повишаване на някои бивши членове на Вис­шия съдебен съвет след края на ман­дата им, уточ­нява Топновини.бг.

През май тази година пред Кон­с­титуцион­ния съд т.нар. „кариерни бонуси“ бяха атакувани от Вър­хов­ния касационен съд със съоб­раженията, че така се нарушават прин­ципите за раз­деление на влас­тите и за независимост на съдеб­ната власт. Основ­ната гаран­ция за независимостта на съда се изразява в това наз­наченията и повишенията на магис­т­рати да се правят един­с­т­вено въз основа на обек­тивни критерии, как­вито са квалификацията, уменията, поч­теността, чув­с­т­вото за независимост. Прес­тоят на магис­т­ратите във ВСС не може да доведе до придобиването на качес­т­вата, които са необ­ходими за заемане на по-висша длъж­ност в съдеб­ната сис­тема, нито може да се приравни на пос­тиженията, които се изис­к­ват за повишаване, се казва в становището на дър­жав­ния глава. Когато законът съз­дава пред­пос­тавки определени лица да бъдат наз­начени в по-високи по степен органи на съдеб­ната власт въз основа на критерии, раз­лични от обек­тив­ните критерии, същес­т­вува риск от над­деляване на съоб­ражения от политически харак­тер, а оттам и риск за независимостта на магис­т­ратите, смята Радев. Според президента въз­мож­ността за повишаване на членовете на ВСС ще се прилага само спрямо тези от тях, които са магис­т­рати и то само тези, които все още не са дос­тиг­нали най-високите нива в съдеб­ната сис­тема. Така законодателят третира неравно членовете на ВСС, които вече са дос­тиг­нали най-високите нива в съдеб­ната сис­тема, както и тези, които не са магис­т­рати. В годините откакто ВСС е пос­тоянно дейс­т­ващ орган виж­даме, че НС избира все по-малко адвокати и учени за негови членове, от което качес­т­вото на работа и независимостта на съвета страдат. Тази тен­ден­ция би се задъл­бочила при влизане в сила на новата редак­ция на Закона. От друга страна, мес­тата във вър­хов­ните нива на съдеб­ната власт са ограничени като брой, а кон­курси за такива се обявяват рядко. Народ­ното съб­рание прев­ръща членовете на ВСС още по време на ман­дата им в кон­куренти на магис­т­ратите, които са кан­дидати за повишение и така поражда риск ВСС да не им осигурява равно третиране, се казва още в позицията на Радев.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...