Социалист: Хората не вярват, че ГЕРБ могат да направят честни избори

Промените в Избор­ния кодекс и Кон­с­титуцията са отговор на управ­ляващите към протеста. Има огромно общес­т­вено недоверие  към управ­лението на дър­жавата и  избор­ния процес. Това недовол­с­тво е породено от пороч­ния модел, който Борисов изг­ради – да управ­лява еврос­ред­с­тва и заеми по съм­нителен начин. Модел, чийто страж е  Гешев.” Това заяви народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Явор Божан­ков пред БТВ. „Избор­ният кодекс и кон­с­титуцията са опит на управ­ляващите да печелят време, за да стиг­нат до избори. В момента мнозин­с­т­вото се крепи от ДПС и Веселин Марешки. Една кон­с­титуция се изтър­гува за 2 плажа. Този пар­ламент няма легитим­ност да извърши тези промени”, под­черта Божан­ков. Той посочи, че поради тази причина от БСП са пред­ложили да отпад­нат тези тек­с­тове и  да има един­с­т­вено машинен вот, който е един­с­т­веното доказател­с­тво за чес­тни избори. Народ­ният пред­с­тавител припомни, че управ­ляващите 6 години умиш­лено отказ­ват да въведат машинен вот с един­с­т­вената цел да оцелеят още малко на власт: „Може би ще остарея докато броят на машините се изравни с този на всички сек­ции.” Явор Божан­ков допълни, че математиката показва, че Велико Народно съб­рание и нова кон­с­титуция няма да има, като това обез­с­мисля всички процедури и цели един­с­т­вено губене на време. „Европейс­ките инс­титуции  искат Борисов и Гешев да обяс­нят всички факти около парите в шкаф­четата и  къщата в Бар­селона, а те нас­реща пробут­ват на граж­даните пародия на кон­с­титуция и Изборен кодекс”, каза Божан­ков. Според него  това показва, че те нямат никакво намерение да водят диалог. „Оставането на власт на това правител­с­тво не ни води към нищо добро. Изходът е оставка на Борисов и Гешев и  служебен кабинет, който да проведе чес­тни и проз­рачни избори”, завърши Явор Божан­ков.