Корнелия Нинова към социалистите: БСП е зряла, консолидирана и единна

Корнелия Нинова към социалистите: БСП е зряла, консолидирана и единна

В свое обръщение към социалис­тите преиз­б­раната с 81, 5% лидерка на БСП Кор­нелия Нинова заяви: „На 12 сеп­тем­ври 2020 г., Бъл­гар­ска социалис­тическа пар­тия беше изп­равена пред огромно предиз­викател­с­тво в 130 — годиш­ната си история. Проведохме пър­вия убедителен и успешен пряк вът­реш­нопар­тиен избор на пред­седател. Този избор бе пос­рещ­нат с емоция, но и с разум и осъз­ната отговор­ност. Членовете на пар­тията показаха, че БСП е модерна лява европейска пар­тия и най-демократичната бъл­гар­ска пар­тия. Приемете най-искрената ми благодар­ност и въз­хищение към показаната от вас висока организационна и инс­титуционална кул­тура и положения огромен труд в отчетно-изборната кам­пания! Заедно с избор­ните комисии, показахте как се правят свободни, проз­рачни и чес­тни избори! Показахте какво означава истин­ска, жива и непод­в­лас­тна на интереси пар­тия! С актив­ното си учас­тие в прекия избор на пред­седател на БСП мес­т­ните пар­тийни организации показаха, че пар­тията ни е зряла, кон­солидирана и единна. Всички внушения, че социалис­тичес­ката ни пар­тия се раз­цепва и се раз­дира от противоречия, прик­лючиха. Моля, предайте на членовете на общин­с­ките (район­ните) изборни комисии голямата ми благодар­ност и въз­хищение за показания професионализъм и висока отговор­ност в под­готов­ката и провеж­дането на пър­вия пряк вът­реш­нопар­тиен избор на пред­седател на БСП. Предайте им, че заедно с Цен­т­рал­ната комисия за провеж­дане на прекия избор дадоха своя голям принос в историята на пар­тията. Не на пос­ледно място изказ­вам своята най-сърдечна благодар­ност, че с избирането ми за пред­седател на БСП одоб­рихте курса, който БСП провежда в политиката през пос­лед­ните 4 години и е желание той да продължи по същия начин. Чув­с­т­вам огромна отговор­ност след голямото доверие, което ми дадохте на 12 сеп­тем­ври 2020 година.

Ако съм правила грешки в пър­вия си ман­дат, знам, че нямам право на грешки във втория, с което ще се отб­лагодаря за проявяваната сила, решимост и отговор­ност в отминалия пряк вът­реш­нопар­тиен избор. Благодаря ви и за уникал­ната емоция, която преживяхме заедно в периода между 49-ия и 50-ия кон­г­рес на БСП! Вие нап­равихте промяната в БСП необ­ратима! Нека нап­равим и промяната в Бъл­гария необ­ратима!”.