Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет23102020

Брой 204, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Красимир Вълчев пише на училищата: Не събирайте пари от родителите

Красимир Вълчев пише на училищата: Не събирайте пари от родителите

Красимир Вълчев пише на училищата: Не събирайте пари от родителите

Няма правно основание да се събират сред­с­тва за базата и за кон­сумативи от родителите в дър­жав­ните и общин­с­ките училища и дет­ски градини, категоричен е образовател­ният минис­тър

Минис­търът на образованието и науката Красимир Въл­чев е изп­ратил писмо относно събирането на сред­с­тва от родителите на децата и учениците в дър­жав­ните и общин­с­ките дет­ски градини и училища, в което се казва, че няма правно основание за това, съобщи МОН, цитирано от БТА. Пис­мото на минис­тър Въл­чев е до начал­ниците на регионал­ните управ­ления на образованието, до дирек­торите на дър­жав­ните и общин­с­ките училища и дет­ски градини, до минис­т­рите на кул­турата и на спорта, и до кметовете на общини. Законът за предучилищ­ното и училищ­ното образование е уредил правото на учениците и на децата в задъл­жителна предучилищна въз­раст на без­п­латно образование в дър­жав­ните и общин­с­ките дет­ски градини и училища, се казва в пис­мото на образовател­ния минис­тър. Той уточ­нява, че без­п­лат­ното образование включва както правото да не се плащат такси за обучението, осигурявано със сред­с­тва от дър­жав­ния бюджет, така и без­въз­мез­д­ното пол­з­ване на материал­ната база за обучение и за раз­витие на интересите и способ­нос­тите на децата и учениците. Събирането на сред­с­тва от родителите на децата и учениците за материали и кон­сумативи, за подоб­ряване на материал­ната база и за други текущи раз­ходи по изд­ръж­ката на процеса на въз­питание и обучение в общин­с­ките и дър­жав­ните училища и дет­ски градини, няма правно основание, категоричен е Въл­чев. Той допълва, че родителите на децата и учениците имат задъл­жение да зап­лащат само нор­мативно рег­ламен­тираните такси. Набирането на сред­с­тва под фор­мата на дарения трябва да става при спаз­ване на прин­ципа на доб­ровол­ност и на лич­ната воля на дарителя, обясни той. Вземането на решение от органите на нас­тоятел­с­т­вото или от ръковод­с­т­вото на училището за събиране на определена сума, като дарение от всички родители, не е в съот­вет­с­т­вие с доб­ровол­ния харак­тер на дарител­с­т­вото, комен­тира БТА. При набиране на сред­с­тва от дарения, в специална книга за даренията, в инс­титуцията задъл­жително се отбелязва видът, количес­т­вото, стой­ността, номер и дата на счетовод­ния документ за получените и предос­тавени дарения, данни за дарителите, както и се издава свидетел­с­тво за дарение в два екзем­п­ляра, се казва още в пис­мото на минис­тър Въл­чев.

България

Икономика

Н. Василев: Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеждането на валутния борд

Н. Василев: Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеждането на валутния борд

Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеж­дането на валут­ния борд досега. Раз­дават се милиарди, но без да има нуж­ното пок­ритие от приходи, и то…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Шахтьор подчини Реал (Мадрид) като гост

Отборът на Шах­тьор (Донецк) пос­тигна изненад­ваща победа с 3:2 като гост на Реал (Мад­рид) в двубой от група В на Шам­пион­с­ката лига. Попад…

Прочети още:

Loading...

Свят

Болниците в Европа под сериозно напрежение заради заразените

Болниците в Европа под сериозно напрежение заради заразените

На Стария континент са регистрани над 5 млн. заболели и 200 000 починали

Бол­нич­ните сис­теми на Европа са под­ложени на огромно нап­режение пора…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...