Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон26102020

Брой 206, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: Бюджетът на МВР се натоварва с ненужни структури, а служителите не получават адекватно заплащане

БСП: Бюджетът на МВР се натоварва с ненужни структури, а служителите не получават адекватно заплащане

БСП: Бюджетът на МВР се натоварва с ненужни структури, а служителите не получават адекватно заплащане

Социалистите са против нов орган към силовото ведомство, който ще дублира НСО

Пред­лагаме да отпадне пред­ложената нова струк­тура в Минис­тер­с­т­вото на вът­реш­ните работи, която ще дуб­лира фун­к­циите на Национал­ната служба за охрана. Това е един неоп­рав­дан раз­ход. Ако приемете нашето пред­ложение, ще бъдат спес­тени немалко сред­с­тва и този освободен ресурс може да бъде пренасочен към изп­лащането на извън­ред­ния труд на служителите на МВР.“ Това каза народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Иван Иванов от пар­ламен­тар­ната трибуна. Според него тази нова струк­тура е  нежелана дори от самите служители в МВР и няма да има желаната ефек­тив­ност. „МВР си има дос­татъчно друга работа, има и недос­тиг на кадри. Пренасоч­ването на служители и натовар­ването им с охраната на физически лица е излишно“, отбеляза Иванов. По неговите думи на служителите на МВР трябва да се предос­тавят адек­ватни условия на труд: „С нашите пред­ложения отс­тояваме исканията на син­дикатите в МВР за преиз­чис­ляването на тех­ните въз­наг­раж­дения. Съз­дават се ненужни струк­тури и звена, които натовар­ват излишно бюджета, а в същото време служителите на МВР не получават адек­ват­ното зап­лащане, което им е необ­ходимо“. Иван Иванов под­черта, че ако тези пред­ложения на БСП бъдат приети сега, те ще могат да залег­нат в бюджета на МВР, който пред­с­тои скоро да се обсъжда, като по този начин хората в МВР ще бъдат удов­лет­ворени за труда, който полагат.

България

Икономика

Защо ядем домати от Полша и чесън от Китай?

Защо ядем домати от Полша и чесън от Китай?

От общо около 20 000 фирми, заети в сферата на селското, рибното и горското стопанство, работят в условия на тотална несигурност

Бойко Сачанс…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Обрат прати Краев и Мидтиланд на върха в Дания

Бъл­гар­с­кият национал Божидар Краев и съот­бор­ниците му от Мид­тиланд нап­равиха впечат­ляващ обрат срещу един от основ­ните си кон­куренти за титл…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Сеитбата на есенници изостава с над 50% спрямо година по-рано

Сеитбата на есенници изостава с над 50% спрямо година по-рано

Пър­вите товари със слън­чог­лед от новата реколта минаха през Вар­нен­с­кото прис­танище. Количес­т­вото е 16,9 хил. тона, се посочва в пос­лед­ните о…

Прочети още:

Loading...