Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт27102020

Брой 206, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Извънредната епидемична обстановка ще е до края на ноември

Извънредната епидемична обстановка ще е до края на ноември

Извънредната епидемична обстановка ще е до края на ноември

Пандемията от COVID-19 продължава да представлява тежка ситуация

Правител­с­т­вото прие решение за удъл­жаване срока на обявената извън­редна епидемична обс­тановка, от 1 октом­ври 2020 г. до 30 ноем­ври 2020 г., съобщи Днес.бг. По данни на Европейс­кия цен­тър за превен­ция и кон­т­рол па заболяванията, към 19.09.2020 г. в света са регис­т­рирани 30 540 446 пот­вър­дени случая на COVID-19, от които 952 724 починали. От тях 2 808 711 случая или 9,2% са заболелите на територията на Европейс­кия съюз (Европейс­кото, икономическо прос­т­ран­с­тво и Обединено крал­с­тво Великоб­ритания и Северна Ирлан­дия), с общ брой починали — 185 945. Пан­демията от COVID-19 продъл­жава да пред­с­тав­лява тежка извън­редна ситуация, свър­зана с общес­т­веното здраве в национален и световен мащаб. В Бъл­гария към 19.09.2020 г. са съоб­щени 18 733 заболели и 753 починали от COVID-19. В страната продъл­жава неб­лагоп­рият­ното раз­витие на епидемич­ната обс­тановка, обус­лавяща се от висока смър­т­ност от инфек­ции, причинени от новия коронавирус, на фона на намаляваща заболяемост и запаз­ване степента на бол­нично лечение на заболели с умерена и тежка клинична кар­тина. Удъл­жаването на извън­ред­ната епидемична обс­тановка и прилагането на противоепидемич­ните мерки в страната цели намаляване въз­дейс­т­вието на COVTD-19 върху общес­т­веното здраве и здрав­ната сис­тема. Това е особено важно за опаз­ване здравето и живота на лицата с повишен риск от тежко протичане на инфек­циозно заболяване — въз­рас­тни, хора с хронични и онкологични заболявания и имуноком­п­рометирани със­тояния, в условия на еднов­ременно раз­п­рос­т­ранение на сезонен грип и COVID-19.

България

Икономика

Защо ядем домати от Полша и чесън от Китай?

Защо ядем домати от Полша и чесън от Китай?

От общо около 20 000 фирми, заети в сферата на селското, рибното и горското стопанство, работят в условия на тотална несигурност

Бойко Сачанс…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Обрат прати Краев и Мидтиланд на върха в Дания

Бъл­гар­с­кият национал Божидар Краев и съот­бор­ниците му от Мид­тиланд нап­равиха впечат­ляващ обрат срещу един от основ­ните си кон­куренти за титл…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Сеитбата на есенници изостава с над 50% спрямо година по-рано

Сеитбата на есенници изостава с над 50% спрямо година по-рано

Пър­вите товари със слън­чог­лед от новата реколта минаха през Вар­нен­с­кото прис­танище. Количес­т­вото е 16,9 хил. тона, се посочва в пос­лед­ните о…

Прочети още:

Loading...