Извънредната епидемична обстановка ще е до края на ноември

Извънредната епидемична обстановка ще е до края на ноември

Пандемията от COVID-19 продължава да представлява тежка ситуация

Правител­с­т­вото прие решение за удъл­жаване срока на обявената извън­редна епидемична обс­тановка, от 1 октом­ври 2020 г. до 30 ноем­ври 2020 г., съобщи Днес.бг. По данни на Европейс­кия цен­тър за превен­ция и кон­т­рол па заболяванията, към 19.09.2020 г. в света са регис­т­рирани 30 540 446 пот­вър­дени случая на COVID-19, от които 952 724 починали. От тях 2 808 711 случая или 9,2% са заболелите на територията на Европейс­кия съюз (Европейс­кото, икономическо прос­т­ран­с­тво и Обединено крал­с­тво Великоб­ритания и Северна Ирлан­дия), с общ брой починали — 185 945. Пан­демията от COVID-19 продъл­жава да пред­с­тав­лява тежка извън­редна ситуация, свър­зана с общес­т­веното здраве в национален и световен мащаб. В Бъл­гария към 19.09.2020 г. са съоб­щени 18 733 заболели и 753 починали от COVID-19. В страната продъл­жава неб­лагоп­рият­ното раз­витие на епидемич­ната обс­тановка, обус­лавяща се от висока смър­т­ност от инфек­ции, причинени от новия коронавирус, на фона на намаляваща заболяемост и запаз­ване степента на бол­нично лечение на заболели с умерена и тежка клинична кар­тина. Удъл­жаването на извън­ред­ната епидемична обс­тановка и прилагането на противоепидемич­ните мерки в страната цели намаляване въз­дейс­т­вието на COVTD-19 върху общес­т­веното здраве и здрав­ната сис­тема. Това е особено важно за опаз­ване здравето и живота на лицата с повишен риск от тежко протичане на инфек­циозно заболяване — въз­рас­тни, хора с хронични и онкологични заболявания и имуноком­п­рометирани със­тояния, в условия на еднов­ременно раз­п­рос­т­ранение на сезонен грип и COVID-19.