Хората се оплакват от колекторски фирми, нарушен достъп до образование, липса на работа

Хората се оплакват от колекторски фирми, нарушен достъп до образование, липса на работа

Срещу колек­тор­ски фирми, фирми за бързи кредити и час­тни съдебни изпъл­нители са голяма част от жал­бите до бъл­гар­с­кия омбуд­с­ман по време на извън­ред­ното положение и пан­демията от коронавирус. Хората се оплак­ват още, че са останали без работа и доходи и че дос­тъпът на децата им до образование е прекъс­нат, съобщи БНТ. Това се раз­бра при дебатите в пар­ламента по отчета на омбуд­с­мана за 2019 г., когато титуляр първо беше Мая Манолова, а после — Диана Ковачева. В двата месеца на извън­ред­ното положение инс­титуцията е приемала жалби по телефона и онлайн, а броят им се е увеличил с около 30 на сто. За четири месеца и половина са приети 7 хил. жалби, обяви Диана Ковачева. През миналата година, когато инс­титуцията получава най-високия правозащитен статут А от ООН, съдейс­т­вие от омбуд­с­мана са потър­сили близо 50 хил. души. Жал­бите са над 13 хил, което е повече от пред­ход­ните години. Най-често граж­даните — 44 на сто от тях, се оплак­ват от час­т­ноп­равни субекти като ВиК оператори, топ­лофикационни дружес­тва, телекоми, колек­тор­ски фирми и час­тни съдебни изпъл­нители. Други 38 на сто се жал­ват от дър­жавни органи. Има оплак­вания срещу произ­вола на колетор­с­ките фирми, заради което омбуд­с­манът пред­лага да се въведе час­тен фалит, срещу качес­т­вото на водата, заради което се пред­лага цената да е по-ниска при кал от чеш­мите, срещу нис­ките пен­сии, заради което се пред­лага преиз­чис­ляване и увеличаване на минимал­ната до линията на бед­ността — 363 лв.