Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 95, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Напусна ни Крум Василев

Напусна ни Крум Василев

Напусна ни Крум Василев

Национал­ния съвет на БСП и Управител­ния съвет на Бъл­гар­с­кия антифашис­тки съюз с прис­кър­бие съоб­щават, че на 10.10.2020 внезапно напусна нашите редици уважаваният наш другар и приятел Крум Василев Начев, роден на 14.04.1925 г.

член на Управител­ния съвет на Бъл­гар­с­кия антифашис­тки съюз.

Едно от най-утвърдените и популярни имена в левия печат у нас в продъл­жение на десетилетия, автор на десетки пуб­ликации и книги, пос­тоянен автор на ДУМА. Рем­сист и пар­тизанин от Шумен­с­кия пар­тизан­ски отряд. Изтък­нат пар­тиен и дър­жавен деец. Работил е във в. “Народна кул­тура“, бил е пред­седател на Комитета по печата, зам.-председател на СБЖ, генерален дирек­тор на Комитета за телевизия и радио, депутат. През 2010 година става носител на литератур­ната наг­рада „Николай Хай­тов“, през 2016-а – на наг­радата за пуб­лицис­тика „Георги Кир­ков – Майс­тора“, а през 2018-а за книгите „ДА на истината“ и „Невъз­можни раз­говори“ му е присъдена Димит­ров­ска наг­рада от Меж­дународ­ната фон­дация Георги Димит­ров. През 2020 г.му бе присъдена и наг­радата „Димитър Благоев“от НС на БСП.

 Крум Василев е с  дъл­гогодишна и богата антифашис­тка, обществено-политическа и дър­жав­ническа дей­ност. Жур­налис­тичес­ката и пуб­лицис­тич­ната му  прак­тика се отличава със  задъл­боченост, аналитич­ност, с висок стил и ерудиция, с ярка идей­ност и блес­тяща полемич­ност .В многоб­рой­ните си книги и пуб­ликации отс­тоява пос­ледователно и убедено левите идеи и  анализира пътищата за тях­ното въз­раж­дане и раз­витие у нас и по света.  Неговото твор­чес­тво защитава историчес­ката истина за антифашис­т­ката борба, за социалис­тичес­кото строител­с­тво, за годините на прехода, доказва  нрав­с­т­вени позиции на убеден социалист и дава ярък пример за това как трябва да се живее и работи, за да оставиш след себе си незаличима следа. 

Ние, бъл­гар­с­ките социалисти и антифашисти, ще го запом­ним със заразител­ния пример на жиз­неност, пос­ледовател­ност в бор­бата за отс­тояване на социалис­тичес­ките и антифашис­т­ките идеи и цен­ности!

Пок­лон пред дос­тойно изживяния живот и свято дело в полза на ПАР­ТИЯТА и общес­т­вото!

Национален съвет на БСП

УС на Бъл­гар­с­кия антифашис­тки съюз

Пок­лонението ще се със­тои на 15.10.2020, чет­вър­тък, от 12.00 часа в Ритуал­ната зала на Цен­т­рал­ните софийски гробища.

Икономика

Loading...

Култура

Габровското биенале на хумора и сатирата се отлага

Заради продъл­жаващата пан­демична обс­тановка и пред­вид меж­дународ­ния мащаб на събитието, 25-тото издание на Габ­ров­с­кото биенале на хумора и с…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Индия регистрира над 4000 смъртни случая за денонощие

Индия регистрира над 4000 смъртни случая за денонощие

Лондон ще решава на 14 юни дали да продължи с облекчаването на ограниченията заради COVID-19

Индия вчера регис­т­рира за трети пореден ден по-м…

Прочети още:

Loading...

Земеделие