Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет26112020

Брой 228, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Нинова към партийното ръководство: Моля ви, без популизъм. Каквото обещаем сега, трябва да изпълним

Нинова към партийното ръководство: Моля ви, без популизъм. Каквото обещаем сега, трябва да изпълним

БСП е променена, тя е единствената алтернатива на порочния мафиотско-мутренски модел на ГЕРБ

БСП продъл­жава курса на организационно укреп­ване и повече фун­к­ционал­ност в работата на своите органи. В тази връзка се проведе и пър­вото съв­мес­тно заседание на новоиз­б­раното Изпъл­нително бюро и новите пред­седатели на съвети. Взе се решение всеки съвет да нап­рави детай­лен анализ на работата на съот­вет­ното минис­тер­с­тво в кабинета Борисов, в какво със­тояние е инс­титуцията по отношение изпъл­нение на политиките и от финан­сова гледна точка. Съветите трябва не само да иден­тифицират проб­лемите и отк­ритите въп­роси, но и да пред­ложат начини за тях­ното решаване. Те ще трябва да изгот­вят теми за питания, които депутатите от ПГ на “БСП за Бъл­гария“ да внесат като въп­роси към съот­вет­ните минис­три.

Друга задачи, които трябва да бъдат изпъл­нени, е организиране на срещи с бран­шови организации, прив­личане на екс­перти по управ­лен­ски теми, изгот­вяне на предиз­борна плат­форма, чиято база да е прог­рамата за управ­ление на БСП – „Визия за Бъл­гария“.  Плат­фор­мата трябва да се под­ложи на мак­симално широко обсъж­дане с хората и социал­ните групи, които засяга.

Нека чуем мнението на хората. Моля ви, без популизъм. Ще се ангажираме само с политики, които са изпъл­ними. Всяко управ­ление след Борисов ще е много трудно. Цели сис­теми и сек­тори ще изис­к­ват въз­с­тановяване. Тоест, всяко обещание сега, трябва да е изпъл­нимо при едно евен­туално управ­ление. Приоритетни за левицата теми трябва да са: здравеопаз­ването, икономиката, доходите и образованието“, очерта посоката на дейс­т­вия лидерът на БСП Кор­нелия Нинова по време на заседанието.

Визия за Бъл­гария“ се актуализира и над­г­ражда неп­рекъс­нато.  Тя е отворен документ, който пос­тоянно се подоб­рява. На базата на “Визия за Бъл­гария“ ще бъде изгот­вена предиз­бор­ната прог­рама на БСП. Ако спечелим изборите, тя ще бъде и управ­лен­с­ката ни прог­рама. Хората не искат коруп­ция, не искат мафия в управ­лението, не искат наг­ласени общес­т­вени поръчки“. Това заяви пред БНТ заместник-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ и пред­седател на Национал­ния предиз­борен щаб на левицата Георги Свилен­ски. Той допълни, че БСП е променена и няма да пов­тори пороч­ния модел на управ­ление на Борисов.

“Страс­тите в БСП се успокоиха след 12 сеп­тем­ври, когато всички видяха масовата под­к­репа, която пар­тията дава на политиката, водена от Кор­нелия Нинова, както и на самата нея. През месец март тази година БСП бе с рей­тинг от 8%, сега спрямо същите аген­ции е с 3 пъти по-високо доверие.“, посочи Георги Свилен­ски. Той обясни, че това показва  крас­норечиво, че пътят, поет от това ръковод­с­тво на левицата, е правилен, въп­реки всички пари, които управ­ляващите панически раз­дават. 

България

Икономика

Култура

Поетесата Емили Дикинсън оживява на бургаска сцена

Поетесата Емили Дикинсън оживява на бургаска сцена

Премиера на теат­рал­ния спек­такъл “Небесна рана или екс­тазът“ с режисьор Симеон Димит­ров се играе днес от 19.00 ч. в Клуб “Модерен Театър“ на…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...