Експертният съвет подкрепи носенето на маски и на открито

Експертният съвет подкрепи носенето на маски и на открито

Екс­пер­т­ните съвети по епидемиология и по инфек­циозни болести към МЗ под­к­репят носенето на маски на отк­рито, съоб­щиха от прес­служ­бата на Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването след проведеното днес онлайн заседание.

Мяр­ката има две цели: да спаси кол­кото се може повече хора от заболяването и кол­кото се може повече здравни кадри — медици, сес­три, санитари, за да има кой да ни лекува и кой да стои на първа линия денонощно, посочи здрав­ният минис­тър, уточни БНР. По думите на здрав­ния минис­тър проф. Ангелов пред­ложението за носене на маски на отк­рито се отп­равя все повече през пос­лед­ната сед­мица:

“Нямаше лечебно заведение, в което да съм отишъл и лекарите и сес­т­рите да не пос­тавят това условие, за да продъл­жат да работят“, посочи минис­тър Ангелов, цитиран от БТА. Въп­росът се пос­тавя и от родител­ски организации, допълни той. Обсъдени са били продъл­жител­ността на каран­тината, въвеж­дането на допъл­нителни противоепидемични мерки, които да нямат рес­т­рик­тивен харак­тер, засил­ването на дър­жав­ния здравен кон­т­рол чрез учес­тени проверки, критериите за дехос­питализация на пациенти с доказан COVID-19, кад­ровата обез­печеност с легла и медицин­ски специалисти. На онлайн срещата са взели учас­тие чрез видекон­ферен­тен раз­говор минис­търа на здравеопаз­ването Кос­тадин Ангелов, заместник-министъра на здравеопаз­ването Бойко Пен­ков, екс­перти от МЗ и членове на Екс­пер­т­ните съвети по епидемиология и инфек­циозни болести. За правилата за дехос­питализация екс­пер­тите са посочили, че критериите следва да бъдат преос­мис­лени в частта образни данни, за да имат медиците по места по-голяма гъв­кавост при оценка на индивидуал­ното здравос­ловно със­тояние на пациен­тите. Екс­пер­тите са обсъдили и въз­мож­ността за намаляване на каран­тината на кон­так­тни лица на носителите на коронавирус от 14 на 10 дни. Все още обаче няма категорично решение дали и кога новите мерки ще влязат в сила. В док­лад на глав­ния дър­жавен здравен инс­пек­тор доц. Ангел Кун­чев също се отп­равя пред­ложение за въвеж­дане на маски или друго сред­с­тво, пок­риващо носа и устата, на отк­рито. Щом екс­пер­тите категорично под­к­репят такъв тип противоепидемична мярка и тя по никакъв начин не е ограничаваща за граж­даните, а очак­ванията са вслед­с­т­вие на засиления кон­т­рол и при условие, че всички ние спаз­ваме мер­ките, заболеваемостта от COVID-19 да намалее с до 30 на сто, ще го нап­равим, е допъл­нил той.