Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет03122020

Брой 233, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: Управляващите се опитват да назначат политически калинки в държавните дружества

БСП: Управляващите се опитват да назначат политически калинки в държавните дружества

БСП: Управляващите се опитват да назначат политически калинки в държавните дружества

Социалистите още преди 4 години предложиха закон с ясни критерии и конкурси за назначенията в бордовете

Искаме да ви инфор­мираме за поред­ното безоб­разие, което управ­ляващите от ГЕРБ се гот­вят да нап­равят, което е свър­зано с наз­начаването на бор­довете на дирек­торите на дър­жав­ните пред­п­риятия — и по този начин за пореден път да ги призовем да спрат с тези безоб­разия и да изпъл­няват закона такъв, какъвто беше приет само преди половин година“.  Това заяви зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Христо Проданов в пар­ламента.

Той припомни, че преди 4 години от БСП са внесли закон за пуб­лич­ните пред­п­риятия, в който са нас­тоявали  бор­довете на дирек­торите да се наз­начават на кон­кур­сен прин­цип, с ясно раз­чер­тани правила, за да се избегне наз­начаването на пар­тийни калинки. По думите му понякога те не раз­бират от работата, за която са наз­начени и по този начин съсип­ват дър­жав­ните дружес­тва.

Той отбеляза, че не се спазва законът такъв, какъвто е бил приет преди 6 месеца под европейски натиск.

Процедурата, която се гот­вят да нап­равят е абсолютно опорочена. В закона е описано, че всич­ките минис­тер­с­тва, които са прин­ципал на отдел­ните дър­жавни пред­п­риятия, трябва да заявят изис­к­ванията за избор на съот­вет­ните управители на дружес­т­вата към Аген­цията за приватизация и след­п­риватизационен кон­т­рол. Тя, като независим орган, трябва да организира кон­кур­сите, да избере бор­довете и да ги даде за наз­начаване към минис­тер­с­т­вата. Това не се спазва, а минис­тер­с­т­вата се опит­ват по добре поз­натия начин да си наз­начат калинки в управ­лението на дър­жав­ните дружес­тво“, уточни Проданов.

Това, което пов­таряме от дълго време и не само ние, а и протес­тиращите на улицата – в днеш­ното управ­ление лип­сва политическа визия за раз­витието на Бъл­гария и съот­ветно за управ­лението на тези дружес­тва. В обявените кон­курси лип­сва биз­нес­п­лан. Чрез този биз­нес­п­лан дър­жавата трябва да зададе критериите какво изис­ква от даденото дър­жавно пред­п­риятие да пос­тигне“, под­черта още депутатът.

Третото, което ни смущава – еднак­вите критерии, с които се избират управителите на дър­жав­ните пред­п­риятия. Не е едно и също да избираш дирек­тор на дър­жав­ното пред­п­риятие „Тър­жища за плодове, зелен­чуци и цветя“ и дирек­тор на АЕЦ „Коз­лодуй“ или дирек­тор на РВД.  Това отново ни води до мисълта, че тези кон­курси се организират един­с­т­вено и само бързо, за да могат в края на ман­дата си да наз­начат поред­ните политически и гер­ба­джийски калинки, които впос­лед­с­т­вие да управ­ляват тези дружес­тва“, зак­лючи Проданов.

Top of Form

Bottom of Form

България

Икономика

Пандемията “изяде“ книгата, 30% спад на продажбите

Пандемията “изяде“ книгата, 30% спад на продажбите

През месеците април и май пък спадът бил драстичен - до 70 на сто

С30% са спад­нали продаж­бите на книги през тази година вслед­с­т­вие на пан­деми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Син на руски милиардер иска да влезе в Ботев (Пд)

Синът на рус­кия милиар­дер Борис Зин­гаревич — Антон, идва до броени дни в Бъл­гария за среща, за да пред­ложи сделка за Ботев (Плов­див). Това т…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ирландия разхлабва контравирусните мерки – отваря кина, храмове, музеи

Ирландия разхлабва контравирусните мерки – отваря кина, храмове, музеи

В Белгия заработиха магазините след спад на заболяванията

Ирлан­дия излиза от втората си каран­тина. След 6-седмични коронавирусни ограничения …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...