Удължават валидността на изтичащите до 31 януари 2021 г. документи

Удължават валидността на изтичащите до 31 януари 2021 г. документи

Управ­ляващите от ГЕРБ ще пред­ложат промяна в Закона за извън­ред­ното положение, с която се с 6 месеца се удъл­жава срокът за под­мяна на лични документи, които изтичат до 31 януари 2021 г., съобщи депутатът от ГЕРБ Красимир Ципов на брифинг в пар­ламента. До края на тази година изтича срокът на валид­ност на голям брой лични карти и пас­порти, съот­ветно пред­с­тои тях­ната под­мяна. Това означава, че на голям брой граж­дани ще им се наложи да ги под­менят в услож­нена обс­тановка. С цел да избег­нем риска от раз­п­рос­т­раняване на зараз­ната болест и да запазим живота и здравето на служителите на МВР, пред­лагаме тази промяна, обясни Красимир Ципов, цитиран от БГНЕС. Досега гратис­ният период от 6 месеца важеше за докумен­тите, които изтичат до 31 октом­ври тази година. Промяната ще засегне над 400 хиляди бъл­гар­ски граж­дани. По инфор­мация на Ципов през лет­ните месеци юни, юли и август пък са били издадени над 381 хиляди лични карти, над 181 хиляди пас­порти и над 201 хиляди шофьор­ски книжки. Депутатът припомни още, че общо 48 страни са приз­нали бъл­гар­с­ките документи с изтекла валид­ност. Това важи и за чуж­дите граж­дани, които пребивават на територията на Бъл­гария, а заради услож­нената обс­тановка нямат въз­мож­ност да пътуват до дър­жавата си произ­ход.