Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет26112020

Брой 228, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Напусна ни социологът проф. Стоян Михайлов

Напусна ни социологът проф. Стоян Михайлов

Напусна ни социологът проф. Стоян Михайлов

На 23 октом­ври т.г. ни напусна големият бъл­гар­ски учен, политически и дър­жавен деец член-кореспондент на БАН проф. Стоян Михай­лов. Това се случи броени сед­мици, след като , заобиколен от род­с­т­веници, съидей­ници и сърат­ници, отп­раз­нува своята 90-а годиш­нина. Сред почитателите на неговия научен принос и удивителен харак­тер на дос­тоен социалист, хуманист и политически мъд­рец са издателите и екипът в. ЗЕМЯ, които му пос­ветиха специално издание на Приложението „Пат­риот”. Проф. Стоян Михай­лов стана и носител на високата Наг­рада „Димитър Благоев”, с която го отличи 50-ият Юбилеен кон­г­рес на БСП. Това само пот­вър­ж­дава колко важно е младите поколения да уважават делото и приноса на ветераните към раз­витието на Бъл­гария и на социалис­тичес­кия идеал.

По повод кон­чината на големия учен синът му социологът проф. Михаил Мир­чев написа в петък: „Тази вечер нашият Татко проф. Стоян Михай­лов си отиде. Спокойно и тихо след един прек­расен слън­чев ден. Бе обг­раден с внимание и любов не само от близ­ките си, но и от тол­кова много приятели и колеги, съселяни и съг­раж­дани. 90 години дос­тоен живот. Изпъл­нен с висок дух и смела мисъл, с чес­т­ност и дръз­новение за добри дела. И с ведра усмивка към всички. Мир на душата му“.

Проф. Стоян Михай­лов е роден през 1930 в ботев­г­рад­с­кото село Скравена, където живееше в пос­лед­ните години. Той е ученик на основополож­ника на род­ната социология проф. Живко Ошав­ков и негов пос­ледовател в раз­витието на тази наука. През 70-те години на ХХ век оглавява Инс­титута по социология и Един­ния цен­тър по философия и социология при БАН, бил е завеж­дащ отдел, а от 19781988 г. и сек­ретар на ЦК на БКП. Бе привър­женик на идеята за разумни промени в същес­т­вуващото общес­т­вено уст­ройс­тво, като убеден мар­к­сист меч­таеше за модерен и променящ се социализъм с човешко лице. Автор е на десетки научни и мемоарни книги, под­готви стотици студенти и док­торанти, които винаги ще го почитат като техен Учител по социология и по човешки морал.

Пок­лон пред свет­лата му памет!


Пок­лонението пред тлен­ните останки на проф. Стоян Михай­лов ще се със­тоят във втор­ник (27 октом­ври) от 14. 00 часа в Обред­ния дом на Правос­лавен парк „Св. Архан­гел Михаил” – Бояна.

България

Икономика

Култура

Поетесата Емили Дикинсън оживява на бургаска сцена

Поетесата Емили Дикинсън оживява на бургаска сцена

Премиера на теат­рал­ния спек­такъл “Небесна рана или екс­тазът“ с режисьор Симеон Димит­ров се играе днес от 19.00 ч. в Клуб “Модерен Театър“ на…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...