Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет26112020

Брой 228, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Нинова: Бюджетът на кабинета „Борисов 3” не решава нито един проблем на България

Нинова: Бюджетът на кабинета „Борисов 3” не решава нито един проблем на България

Нинова: Бюджетът на кабинета „Борисов 3” не решава нито един проблем на България

Не се предвижда нищо за работещите хора, а има и огромна група работещи бедни, заяви лидерката на БСП

Бюджетът, който пред­лагат управ­ляващите, е бюджет, който ипотекира бъдещето ни. По мнение на специалис­тите това е бюджет, който ще ни вкара в дъл­гова спирала, увеличава дефицита и дълга и нарушава финан­совата стабил­ност, която сме имали досега. „Блум­бърг” даде прог­ноза, че ако това продъл­жава така, от тук нататък на година ще ни тряб­ват между 3 милиарда и половина и 7 милиарда заем, за да продъл­жим. Това е изк­лючително опасно“, комен­тира лидерът на БСП Кор­нелия Нинова пред „Дарик радио”.  По думите й бюджетът е социален, има много раз­ходи. Важно е обаче, под­чер­тава тя, за какво се правят тези раз­ходи.

Ако си дър­жав­ник, трябва да имаш цели и приоритети в политиката. Най-болезнените въп­роси за Бъл­гария са доходи, бед­ност, неравен­с­тва, здравеопаз­ване, икономика, борба с коруп­цията. През този бюджет няма решение на тези проб­леми“, категорична е тя.

50 лева на всички пен­сионери, но до март догодина, забележете. Защо до март? Защото март са изборите. Дотогава по 50 лева, за да им купят гласовете. Дет­с­ките над­бавки – ако имаш трайно намерение да помог­неш на младите семейс­тва, защо увеличаваш дет­с­ките над­бавки за една година? Защото догодина има избори – пар­ламен­тарни и президен­т­ски. Истин­с­кото решение, нап­ример за пен­сионерите, е преиз­чис­ляване на всички пен­сии.

Борисов ще остави 5 милиарда дефицит тази година, 5 догодина – а милиард и 200 милиона струва преиз­чис­ляването на пен­сиите.

Управ­ляващите нямат приоритет трайно да се справят с бед­ността“, комен­тира още Нинова и припомни, че актуализация на пен­сиите на пен­сионерите не е имало от 12 години.

Борисов 10 години говореше: „аз плащам“. Не, бъл­гар­с­кият народ плаща, това не са лич­ните му пари от Банкя и чек­ме­джета, а парите на данъкоп­латеца. Трябва да има някакво трайно съг­ласие по няколко приоритета“, смята Нинова.

По думите й бюджетът не пред­вижда нищо за работещите хора, а има и огромна група работещи бедни. За тях не се пред­вижда нищо.

По отношение на здравеопаз­ването тя комен­тира: „Пред­виж­дат още пари, добре, но да видим за какво. Увеличението на парите решава ли след­ните проб­леми: Ще даде ли по-голяма въз­мож­ност за дос­тъп на хората в районите, в които няма бол­ници или са отдалечени? Не.

Ще намали ли цената на лекар­с­т­вата? Не. Ще осигури ли кадри? Не.

Говорим за трайни проб­леми, които трябва да се решават, включително през бюджета. Успоредно трябва да се нап­рави така, че бол­ниците да не са тър­гов­ски дружес­тва, да се намали ДДС на лекар­с­тва. С това ще помог­нем на всички. Кад­рите – добре, 1000 лева на първа линия. Истин­с­кото решение на проб­лема с кад­рите е наредба за определяне на базова зап­лата. В момента тя зависи от печал­бата на бол­ницата, защото е тър­гов­ско дружес­тво. Това трябва да бъде дър­жавна политика. Всички кадри да са гаран­тирани от дър­жавата, че независимо дали бол­ницата ще фалира или не, те имат базова зап­лата.“

Икономика – от 10 милиарда дефицит, 300 милиона има заделени за икономика. Това е абсур­дно в криза, когато икономиката ще издърпа дър­жавата. Няма нови мерки за под­помагане на икономиката — при опас­ност още повече да се срива икономиката. Нищо ново, освен 60/40 и кредити. Коруп­цията – 10 милиарда изчез­ват чрез коруп­ция в дър­жавата. Няма никакви мерки в бюджета за борба с коруп­цията“, изтъкна още лидерът на БСП.

По думите й

икономиката и раз­витието стъп­ват върху пот­реб­ление, инвес­тиции, износ.

Инвес­тициите по официални данни на БНБ са се сринали с 63 процента, износът също е катас­т­рофално надолу. Няма нито една мярка в тази връзка в бюджета на управ­ляващите. Пог­леда върху икономиката изобщо го няма в този бюджет, а това е генератор на сред­с­тва“, категорична е Нинова.  

По Закона за пуб­лич­ните финанси Кор­нелия Нинова припомни, че от БСП преди години са внесли в КС искане от народни пред­с­тавители да се произ­несе по казуса със Закона за пуб­лич­ните финанси, че се хар­чат пари извън бюджета: „Ние сме доказали, че не одоб­ряваме този начин на прераз­п­ределение на бюджета. Преди КС да се произ­несе, те промениха закона. Сиг­нализирахме Смет­ната палата да нап­рави проверка. Гаран­тирам ви – начинът на бюджетиране на парите на бъл­гарите ще се промени, ако БСП управ­лява. Ще се бюджетира обек­тивно. Те винаги залагат по-ниски приходи, защото знаят, че ще има по-високи доходи, за да им останат в излишък и да ги хар­чат с пос­танов­ления на МС или еднолично от джипа. Ще въведем ред и прин­ципи в хар­ченето на парите на Бъл­гария, който и да е премиер.“

По отношение на Ф-16 Нинова под­черта, че

в момент на криза не е момент да се хар­чат пари за ново въоръжение:

Могат да отидат за стимулиране на икономиката, малък и среден биз­нес, бедни, работещи бедни. След това да се мисли за въоръжение“.

Европа пос­тавя въп­роса за регионал­ните раз­личия, но правител­с­т­вото на Борисов го под­минава“, заяви още пред­седателят на БСП и припомни, че от левицата са изгот­вили закон за раз­витие на Северозапада с цел именно преодоляване на регионал­ните раз­личия.

Екологията е наш приоритет – чис­тата вода, въз­дух, земя. Дос­тъпът до чиста вода е абсолютно задъл­жителен в 21-ви век. Екологията е въп­рос на бъдещето. Чис­тият въз­дух е въп­рос за здравето на нацията“, смята още Нинова.

По отношение позицията на Бъл­гария по преговорите на Северна Македония с ЕС Кор­нелия Нинова комен­тира: “Смятаме, че в тези преговори Бъл­гария категорично трябва да защити историята си, национал­ния интерес. Ако това не се приеме – да се изрази позиция“. Тя припомни, че БСП категорично е против промяната на името на праз­ника на 24 май.

На въп­рос за напус­нали депутати от ПГ на БСП тя изтъкна: „Виж­дам, че се пов­таря една стара опорна точка от хората, които критикуват БСП – говори се отново за раз­цеп­ление, разединение. Ще оборя това с факти и числа. Ние имаме почти 81 хиляди членове на пар­тията. Напус­налите след това са 15 души. Новоп­риетите членове са 2120. Твър­дението, че след Кон­г­реса и избора на пред­седател има раз­цеп­ление, не почива на реални факти. Прекият избор и кон­г­ресът пос­тиг­наха една кон­солидация около политика. Членовете изб­раха линия на водене на политика  – опозиция на това управ­ление, без зад­кулисни договорки, изг­раж­дане на алтер­натива. Това се случи по най-демократичния европейски начин – какъвто не същес­т­вува в друга пар­тия в Бъл­гария — прекия избор“.

Нашата позиция остава категорична –

няма да дадем  и един глас за 160-те за свик­ване на ВНС,

комен­тира още Нинова и добави, че ако някой от отцепилите се депутати гласува с управ­ляващите, това ще бъде оценка за тях, а не за БСП.

По отношение на здрав­ните мерки на правител­с­т­вото пред­седателят на БСП заяви: „Пред­лагам да гледаме на тях по-комплексно. Въп­росът не е просто дали да носим маски или не. Това е въп­рос на управ­ление на криза. Пред­ложихме разис­к­вания за актуализиране на Национален план за противодейс­т­вие на грипна епидемия, приет през 2006 година. Актуализиран е през 2017 г. За нашата пар­ламен­тарна група е изк­лючително добро и професионално решение този план. Управ­ляващите доста елемен­тарно се отнесоха към въп­роса, който пос­тавихме в пленар­ната зала. Сега се дейс­тва абсолютно хаотично. Затова нас­тоявахме да се актуализира и да се дейс­тва по него. С този план ще се съз­даде ред, пред­видимост и отговор­ност“.

Защо хората не вяр­ват на това, което пред­лагат управ­ляващите? Защото те им каз­ват, че не са дис­цип­линирани и не изпъл­няват това, което европей­ците изпъл­няват. Не е въп­рос обаче да обвиниш хората, нито един­с­т­вено на дис­цип­лина. Големият въп­рос е доверието в управ­лението. Хората не вяр­ват в това управ­ление. При пър­вия удар през пролетта заповедите се сменяха по три пъти на ден. Онзи ден, още непод­писана заповедта за носенето на маски на отк­рито, Борисов я смени устно и еднолично. Хаосът в политичес­ките решение води до недоверие, това пречи да се овладее кризата“, смята още Нинова. По думите й мас­ките на отк­рито и в заведение са нелогична мярка.  Лидерът на БСП изтъкна още, че лич­ното й мнение е, че ако някой е бил кон­так­тен на заразен с вируса, трябва да си нап­рави тест – ако той е отрицателен, да бъде навън и да работи. „Ние сме за разумни мерки. Да не са прекалени“, обобщи тя.

България

Икономика

Култура

Поетесата Емили Дикинсън оживява на бургаска сцена

Поетесата Емили Дикинсън оживява на бургаска сцена

Премиера на теат­рал­ния спек­такъл “Небесна рана или екс­тазът“ с режисьор Симеон Димит­ров се играе днес от 19.00 ч. в Клуб “Модерен Театър“ на…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...