Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 237, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова за Деня на народните будители: Всяко време ражда своите смели пазители на духа

Корнелия Нинова за Деня на народните будители: Всяко време ражда своите смели пазители на духа

Корнелия Нинова за Деня на народните будители: Всяко време ражда своите смели пазители на духа

Нужна е държавна грижа за българската духовност, категорични са социалистите

В свое съоб­щение по повод Деня на народ­ните будители във Фейс­бук лидер­ката на БСП Кор­нелия Нинова

На всички бъл­гари, смелост и кураж

Чес­тит праз­ник на народ­ните будителите.

Ако се заг­ледаме назад в историята си, ще видим, че всички наши будители са имали едно общо качес­тво — смелост. Едни с перото, други със словото, а трети — с оръжието са въс­тавали срещу неп­рав­дите, апатията и роб­с­т­вото.

Всяко време ражда своите смели пазители на духа – интелек­туалци, учени, писатели, учители, кул­турни дейци, лекари, творци. Общото между всички тях е неп­римиримост към нес­п­равед­ливостта и любов към свободата. За тях е нашата приз­нател­ност и благодар­ност, особено днес, когато сме изп­равени пред нови предиз­викател­с­тва като народ.

Древ­ните рим­ляни имат една мъд­рост — “Трябва да запазим присъс­т­вие на духа и при най-тежки обс­тоятел­с­тва”.

На всички бъл­гари, смелост и кураж.

На всички знайни и нез­найни будители, пок­лон.

И нека заедно дър­жим високо бъл­гар­с­кия дух”, пише лидер­ката на БСП.

В Дек­ларация на социалис­тите по повод праз­ника се казва: „

Денят на народ­ните будители! Ден на почит към онези, които са пробуж­дали народа ни чрез слово и оръжие, които са воювали за вярата, езика и свободата ни! Това са хора на духа, на перото, на книгата, прос­ветители и борци за национално освобож­дение. Това са велики бъл­гари, като Паисий Хилен­дар­ски, Соф­роний Врачан­ски, Неофит Рил­ски, Неофит Боз­вели, братя Димитър и Кон­с­тан­тин Миладинови, Георги Раков­ски, Васил Лев­ски, Христо Ботев, Иван Вазов, Григорий Цам­б­лак, Кон­с­тан­тин Кос­тенечки, Владис­лав Граматик, Матей Граматик, Свети Иван Рил­ски, Георги Стой­ков Раков­ски, Стефан Кара­джа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Добри Чин­тулов и много други.

Към тези славни имена днес, всеки от нас добавя хората, които носи в сър­цето си цял живот – тези, които са го научили да чете и пише, да знае историята си, да цени свет­лината на знанието, да помни и предава бъл­гар­с­ките традиции и кул­турни цен­ности!

За първи път Денят на будителите се отбелязва през 1909 година. В официал­ния праз­ничен кален­дар влиза през 1922 година, когато след Пър­вата световна война народът е обез­куражен, икономиката плаща тежки репарации, общес­т­вото е в криза, а младите бъл­гари се лутат в тър­сенето на цен­ности. Изб­ран е денят на Свети Йоан Рил­ски с пос­вещение на всички бъл­гари, доп­ринесли за пробуж­дането и раз­витието на бъл­гар­с­кия дух. Защото, както казва тогава Стоян Омар­чев­ски пред Народ­ното съб­рание: ”Те са мал­ките и големите, знай­ните и нез­най­ните, които не са оставили никога народ­ните идеали да бъдат пом­рачени, надеж­дата и вярата за тях­ното пос­тижение да угас­нат. Те са живата и вечна връзка между миналото, нас­тоящето и бъдещето, те са без­с­мър­т­ната гаран­ция, че нашият народ ще прес­кочи всички съд­боносни изпитания и ще оцелее….Първата наша грижа е да обър­нем пог­леда на нашата младеж към всичко ценно и светло от нашето минало…“

Думи, казани преди почти 100 години, но особено актуални днес, когато са неп­рес­танни опитите да се изопачи и фал­шифицира историята ни, да се под­мени стой­нос­т­ната бъл­гар­ска литература в учеб­ниците на децата ни с политически корек­тни тек­с­тове със съм­нителна стой­ност – явления, на които БСП се противопос­тавя категорично. Днес все по-силно се усеща необ­ходимостта от общес­т­вена и финан­сова под­к­репа, от дър­жав­ническа грижа на политичес­ките водачи към бъл­гар­с­ката наука и кул­тура. Тази позиция ПГ на „БСП за Бъл­гария” е отс­тоявала винаги, чрез всички пар­ламен­тарни механизми.

Точно сега жиз­неноважни за нацията са пос­тиженията на бъл­гар­с­ките учени – отк­риватели; учителите; преподавателите; дей­ците на кул­турата, за да можем ние, бъл­гарите, да опазим своята национална иден­тич­ност в един мощно глобализиращ се свят. За да опазим кул­тур­ната ни памет, за да не унива духът ни, за да не допус­нем без­духовно бъдеще!

Чес­тит праз­ник на всички съв­ременни будители!

Чес­тит праз­ник на всички бъл­гари!”

България

Икономика

Икономиката ни се забави през третото тримесечие на тази година

Икономиката ни се забави през третото тримесечие на тази година

Засега няма нито една прогноза от международна или места институция, която да предвижда каквато и да е рецесия за страната ни

Национал­ната ст…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие