Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 127, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Георги Михайлов: Управляващите изпуснаха пандемията

Георги Михайлов: Управляващите изпуснаха пандемията

Георги Михайлов: Управляващите изпуснаха пандемията

“Раз­говарях с Кор­нелия Нинова и получих ней­ното човешко раз­решение да споделя с вас как се чув­с­тва. В добро със­тояние е. Прецен­ката за хос­питализация е преценка на клиницис­тите от ВМА. Като лекар не смятам, че нещата са сериозни като клинична сим­п­томатика и очак­вам в скоро време да я видим отново сред нас.” Това заяви народ­ният пред­с­тавител от пар­ламен­тар­ната група на “БСП за Бъл­гария“ проф. Георги Михай­лов в предаването “Панорама” по БНТ във връзка с положител­ния тест за Ковид-19 на лидера на БСП Кор­нелия Нинова и пос­лед­валото й пос­тъп­ване в бол­ница.

“Още в началото на появата на Ковид-19 в Бъл­гария, БСП под­к­репи въвеж­дането на извън­редно положение, като БСП пос­тави много точно условия — това извън­редно положение да бъде с кон­к­ретен срок и всички решения за извън­ред­ното положение да се взимат от бъл­гар­с­кия пар­ламент. Това се прие от нашите политически опоненти.”, припомни народ­ният пред­с­тавител.

Проф. Михай­лов под­черта, че историята на всички пан­демии, както и всички научни данни са сочели, че ще има втора вълна през есента: “Управ­ляващите имаха 6 месеца, за да под­гот­вят здрав­ната сис­тема за пос­лед­с­т­вията от пан­демията, но не го нап­равиха.”

Народ­ният пред­с­тавител поясни пред водещия Бойко Василев, че правител­с­т­вото е тряб­вало да обърне внимание на няколко пун­кта: противоепидемиологич­ните мерки, кон­с­т­руирането на здрав­ната сис­тема, за да бъде тя устой­чива, както и съх­раняването на медицин­с­кия пер­сонал: “И в тези три аспекта управ­ляващите не се справиха.” Михай­лов допълни, че здрав­ната сис­тема не е рефор­мирана от 10 години: “Наливат се още пари в една нерефор­мирана сис­тема. Ние от БСП тър­сим решение на здрав­ните проб­леми.”

“Мер­ките трябва да бъдат балан­сирани. Още в пър­вите месеци на пан­демията Френ­с­ката педиат­рична асоциация заяви на френ­с­кия президент Мак­рон: “ Вър­нете децата в училище. Пос­лед­с­т­вията за тях ще бъдат много по-тежки, откол­кото от Ковид инфек­цията”. Фран­ция и Гер­мания са в каран­тина, но всички деца там са на училище. В Бъл­гария се прок­ламираше, че ще има присъс­т­вена учебна година, но само един месец след началото й управ­ляващите изкараха бъл­гар­с­ките гим­назисти от училищата, без как­вато и да е причина.”, под­черта Георги Михай­лов. Той под­черта, че дори и образовател­ният минис­тър е против зат­варянето на училищата.

На въп­рос от водещия на “Панорама” за мнението на левицата за бюджета за след­ващата година, Михай­лов бе категоричен: “През пос­лед­ните 4 години БСП пред­лагаше сис­тематично промени в областта на социал­ната политика, които бяха адек­ватни и стъпаловидни. Сега извед­нъж се излива рогът на изобилието. Всички бивши минис­три на финан­сите се обявиха против този бюджет и предуп­редиха за големите опас­ност, свър­зани с него. Ясно е, че бюджетът е предиз­борен, ясно е, че се купуват индол­ген­ции с него. Наливат се пари в сфери, които не са рефор­мирани”.

Проф. Михай­лов изрази мнението на социалис­тите, че БСП няма как да е удов­лет­ворена от бюджет, в който се дават пари за над­бавки на деца от заможни семейс­тва и се хар­чат огромни сред­с­тва за въоръжение, което няма да подобри статуса на бъл­гар­с­ката армия в същес­т­вен аспект. “В този бюджет няма мерки за въз­с­тановяване на икономиката.

Раз­ходите отиват в неясни посоки и без всякакви философия. БСП ще излезе с алтер­нативни пред­ложения за бюджет 2021.”, завърши комен­тара си проф. Георги Михай­лов.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Евтините държавни дърва за бедните ще се окажат “златни“

Евтините държавни дърва за бедните ще се окажат “златни“

“Нищо от това, което беше обещано от Корнелия Нинова, няма да се случи“, коментира местната власт

Евтините дър­жавни дърва за бед­ните тази год…

Прочети още:

Loading...