Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет26112020

Брой 228, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Здравните власти: Спазваме тези мерки или минаваме към по-строги

Здравните власти: Спазваме тези мерки или минаваме към по-строги

Здравните власти: Спазваме тези мерки или минаваме към по-строги

Ние сме във война и в тази война трябва да спасим колкото се може повече граждани с мерките, които са възможни, заяви здравният министър

Трябва да вземем дефинитивно решение. Или като общес­тво спаз­ваме мер­ките такива, как­вито са, или преминаваме към много по-строги, заяви глав­ният дър­жавен здравен инс­пек­тор доц. Ангел Кун­чев на редов­ния сед­мичен брифинг. Ситуацията не се раз­личава коренно от тази от миналата сед­мица. На база 14-дневната заболеваемост Бъл­гария дос­тигна 68 на 100 хиляди и вече е на 13-о място в ЕС. По отношение на смър­т­ността за пос­лед­ните две сед­мици – тя е 14.3% на 100 хиляди, което ни отрежда третата позиция в ЕС. Всички показатели, освен заболеваемост и смър­т­ност, са спомагателни. Но сочат едно – продъл­жаваме да се движим нагоре, заболеваемостта расте, а след нея — и смър­т­ността. Точно тези фак­тори оказ­ват натиск върху сис­темата. Ако продължи тен­ден­цията на нарас­т­ване на случаите с тези тем­пове, ситуацията ще се влошава все повече, предуп­реди доц. Кун­чев. Голям натиск върху сис­темата има в Благоев­г­рад, Бур­гас, Варна, Габ­рово, Пазар­джик, Пер­ник, Плов­див, Раз­г­рад, Русе, Тър­говище и Шумен, обяви здрав­ният минис­тър Кос­тадин Ангелов. Ситуацията в страната е сложна. Мер­ките, които пред­п­риехме, не получават нуж­ната под­к­репа от граж­даните. Все още се ширят становища, че няма такъв вирус или че ние влияем отрицателно върху свободата и правата на хората. Наб­людавам какво се случва в общес­т­вените медии относно “зелените коридори“. Решението беше широко обсъдено с пред­с­тавители на въз­рас­т­ните хора и на магазините, увери проф. Ангелов. Ние сме във война и в тази война трябва да спасим кол­кото се може повече граж­дани с мер­ките, които са въз­можни. Всички трябва да проявим раз­биране, че тези мерки са наложителни и са важни. И щом са мерки, те ограничават. Колко пъти трябва да ни опровер­гае вирусът със своето поведение, заяви Ангелов. Здрав­ният минис­тър отчете, че заповедите му не се изпъл­няват в пълен обем. Кон­к­ретно той посочи отказ на мени­джърите на лечеб­ните заведения да ги приведат по указания в заповедите вид, както и липса на кон­т­рол от дирек­торите на РЗИ-тата.

Проф. Ангелов комен­тира и трагич­ния случай в Плов­див, при който двама мъже с COVID-19 починаха, след като чакаха над 30 минути пред Универ­ситет­с­ката бол­ница. Минис­търът обясни, че е запоз­нат, но няма да комен­тира, докато не излезе ясно становище по случая.

Според него здрав­ната сис­тема се справя, но ако се продължи с нес­паз­ването на мер­ките, с толерирането на мнение, че това е лъжа и няма коронавирус, а мер­ките са измис­лени, с агресията срещу лекари, Бъл­гария ще загуби своите медици, смята здрав­ният минис­тър. В брифинга взе учас­тие и кметът на София Йор­данка Фан­дъкова, която под­черта, че градът е под сериозен натиск от заразата.

България

Икономика

Култура

Поетесата Емили Дикинсън оживява на бургаска сцена

Поетесата Емили Дикинсън оживява на бургаска сцена

Премиера на теат­рал­ния спек­такъл “Небесна рана или екс­тазът“ с режисьор Симеон Димит­ров се играе днес от 19.00 ч. в Клуб “Модерен Театър“ на…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...