33-ма депутати от БСП на първа линия в борбата с COVID-19

33-ма депутати от БСП на първа линия в борбата с COVID-19

Лидерът на българските социалисти Корнелия Нинова пребори заболяването и също става доброволец в справянето с кризата

Още 33-ма депутати от БСП се включ­ват като доб­роволци в преодоляването на кризата, предиз­викана от COVID-19, съобщи от страницата си във Фейс­бук лидерът на бъл­гар­с­ките социалисти Кор­нелия Нинова. Сред тях е и самата тя. Депутатите ще се присъединят към инициативата на тримата лекари-народни пред­с­тавители от левицата проф. Георги Михай­лов, д-р Илиян Тим­чев и д-р Десис­лав Тас­ков, които от миналия понедел­ник работят на доб­роволни начала в бол­ниците в Свищов и Шумен, откъдето алар­мираха за краен недос­тиг на медици, уточни прес­цен­търът на левицата. Доб­ровол­ците от Пар­ламен­тар­ната група ще се раз­п­ределят в три нап­рав­ления, според общото им решение. По пър­вото нап­рав­ление група депутати-социалисти влиза в бол­ници и COVID– отделения в цялата страна, поясни в поста си Нинова. Втора група от колегите им ще се включи в дей­ността на Район­ните здравни инс­пек­ции, а третата — в социал­ните служби. Част от колегите пожелаха да бъдат доб­роволци в здравни заведения и социални служби в избирател­ните си райони, уточни лидерът на социалис­тите.

Тя съобщи още, че депутатите-доброволци започ­ват мисията си вед­нага след гласуването на алтер­натив­ния бюджет на БСП в Народ­ното съб­рание. Благодаря на нашите депутати, че в този труден момент проявяват граж­дан­ска отговор­ност и грижа за хората, написа още пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова. Нинова се върна към активна работа в началото на тази сед­мица, след като пребори успешно заболяването и каран­тината й прик­лючи, а днес вече се под­готвя с колегите си да помогне за справяне със ситуацията като доб­роволец.