Иван Ченчев: „Зеленият коридор” е пример за хаотичните действия на управляващите за овладяване на корона кризата

Управ­ляващите дейс­т­ват хаотично. Пример за това е „зеленият коридор” за пазаруване на въз­рас­тни — пос­тоянно го променяха, вед­нъж сут­рин, вед­нъж следобед. Мисля, че един­с­т­веният „зелен коридор”, около който общес­т­вото може да се обедини, е зеленият коридор, по който Борисов си тръгва от властта, заяви пред телевизия „Бъл­гария Он Еър” народ­ният пред­с­тавител Иван Чен­чев. Социалис­тът напомни и, че всяка година, когато се гласува дър­жавен бюджет, БСП е пред­лагала алтер­нативен свой бюджет — още с изработ­ването на “Визия за Бъл­гария“ заложихме сис­темен бюджет — за промяна в сис­темите в дър­жавата. Управ­ляващите пред­лагат предиз­борен бюджет, наливайки едни пари в нерефор­мирани сек­тори. Това няма да даде никакъв резул­тат, предуп­реди депутатът. Иван Чен­чев даде и заявка, че народ­ните пред­с­тавители от левицата нас­тояват 9% ДДС на лекар­с­т­вата в бюджета за след­ващата година да стане факт. Той критикува правител­с­т­вото за това, че пред­лага временни решения на проб­лемите като 50-те лева добавка към пен­сиите до изборите през март и посочи, че БСП има сис­темно решение — преиз­чис­ляване на всички пен­сии.