Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб23012021

Брой 15, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Затварят държавата и бизнеса, социалните мерки отново ощетяват хората

Затварят държавата и бизнеса, социалните мерки отново ощетяват хората

Затварят държавата и бизнеса, социалните мерки отново ощетяват хората

Властта обещава положението да бъде облекчено по Коледа, и че няма да има КПП-та…Засега!?

Зат­варят се училища, дет­ски градини и универ­ситети, рес­торанти, молове.

Отворени остават цър­кви, джамии и други религиозни храмове, пар­кове и градини. Не се налага вечерен час, няма да има зат­варяне на градовете.

Противоепедемич­ните мерки ще започ­нат в петък 27 ноем­ври и ще продъл­жат до 21 декем­ври.

Това  каза здрав­ният минис­тър Кос­тадин Ангелов на извън­реден брифинг вчера след правител­с­т­веното заседание.

“Взехме решение на правител­с­т­веното заседание за удъл­жаване на противоепидемич­ните мерки и обс­тановка с 2 месеца до 31 януари“, поде здрав­ният минис­тър и добави:

В тази връзка въвеж­даме след­ните мерки, считано от петък до 21 декем­ври 2020 година:

• Преус­тановяват се присъс­т­вените учебни занятия във всички образователни инс­титуции - както за учениците, така и за всички извън­к­ласни дей­ности, всички групови занятия в групови цен­т­рове, всички ВУЗ-ве, дет­ски градини и ясли.

• “Преус­тановява се провеж­дането на всички групови мероп­риятия с изк­лючение на някои театри, където се спазва дис­тан­ция, има 30% заетост на залите и дос­татъчно дис­тан­ция.

• Преус­тановяват се всички колек­тивни или индивидуални спор­тни мероп­риятия за лица до 18-годишна въз­раст и всички час­тни мероп­риятия за повече от 15 души.

• Преус­тановяват се посещенията във фит­несите, заведенията за хранене и раз­в­лечение. Допус­кат се само дос­тавки или вземане на храна за дома и офиса.

• Преус­тановяват се посещенията в играл­ните зали и казина, както и в тър­гов­с­ките цен­т­рове с изк­лючение на оптиките, хранител­ните стоки, аптеките, офисите на телекомуникацион­ните оператори, аптеките и зоомагазините в тях.

• Магазините в квар­талите продъл­жават да работят, но се преус­тановяват екс­кур­зиите.

По думите му пар­ковете и градините остават отворени и не се налага вечерен час в нито една сфера. Пред­лагат по-строги мерки, с обещание за раз­х­лаб­ването им по Коледа. Нямало да има КПП-та и зат­варяне на хората по домовете им, обещават засега управ­ляващите.

Валери Симеонов призна: Няма икономическа помощ

Не виж­даме съпът­с­т­ващи икономически мерки — мяр­ката 60/40 може да отпадне и да бъде редуцирана във варианта 80 % от оборота за месеца. Това каза лидерът на НФСБ Валери Симеонов по време на брифинг в Народ­ното съб­рание, предаде репор­тер на Аген­ция “Фокус“.

“Считаме, че би тряб­вало да се въведе финан­сова ком­пен­сация на всички обекти и фирми, които са ощетени. Това са на първо място турис­тически и рес­торан­тьор­ски биз­нес, моловете.

Според него трябва да отпадне мяр­ката 60 на 40, ако се въведе 80 % ком­пен­сация от оборота. “Тогава мяр­ката 60 на 40 може да отпадне и да бъде редуцирана във варианта 80 % от оборота за месеца“, каза още Симеонов.

Припом­няме, че лидерът на НФСБ и коалиционен пар­т­ньор на ГЕРБ бе най-горещият привър­женик на радикални мерки за ограничаване.

Властта се подигра с биз­неса, май­ките, гледащи децата си в къщи и с работещите

През след­ващите три сед­мици ще продъл­жим с всички мерки за под­к­репа, ще се пос­тараем да помагаме на всички, които имат нужда от помощ и никой да не бъде оставен сам, заяви социал­ният минис­тър Деница Сачева на брифинг в Минис­тер­с­кия съвет. Тя посочи, че родителите ще имат нужда от под­к­репа, защото училищата и дет­с­ките градини ще отворят след Нова година, заради колед­ните вакан­ции. Продъл­жават мер­ките 60/40, 80/20, пат­ронаж­ната грижа за каран­тинираните. За родителите, които ще трябва да гледат децата си в този период има нова помощ с променени критерии за дос­тъп, припомни минис­търът. Семейс­тва с деца до 14 години, които се обучават дис­тан­ционно в училище или дет­ско заведение, ще могат да получат целева помощ от дър­жавата заради въведените ограничителни мерки срещу COVID-19. Доход­ната граница вече е равна до 150 на сто от минимал­ната работна зап­лата на член от семейс­т­вото или 915 лева. Друго облек­чение е, че определянето на сред­номесеч­ния доход на член от семейс­т­вото ще се изчис­лява въз основа на реализирания доход в месеца, за който са въведени ограниченията срещу COVID-19. Специално за родителите, които ще трябва да гледат децата си, ако са в неп­латен отпуск, могат да пол­з­ват 610 лв. минимал­ната работна зап­лата, припомни Сачева.

Това, което продъжава, раз­бира се, са мер­ките 60/40, 80/20, пат­ронаж­ната грижа за каран­тинираните, заяви минис­търът. Има и нова помощ за зат­ворените биз­неси, приета на Минис­тер­ски съвет, обяви вицеп­ремиерът: “Работещите, осигурени на 8 часов работен ден, ще могат да раз­читат на 24 лв. на ден. Още в петък, когато излезе пос­танов­лението в Дър­жавен вес­т­ник, ще бъдат пуб­ликувани на страницата на Аген­цията по заетостта всички условия и документи.

На прак­тика за тази помощ ще може да се кан­дидат­с­тва още от понедел­ник. Помощта ще се изп­лаща дирек­тно на служителите, по предос­тавен от работодателите списък на работ­ниците“, каза Сачева.

С мяр­ката правител­с­т­вото смята да под­помогне 50 000 души с отделени за това 50 милиона лв.

“В готов­ност са и колегите от Аген­цията по заетостта със схемата за детег­ледачки и тя продъл­жава, така че родителите в заетост (както се казва прог­рамата) могат да кан­дидат­с­т­ват за детег­ледачка, която да изпол­з­ват след­ващия месец.“, каза още Сачева.

Тъй като вероятно при училищата и дет­с­ките градини зат­варянето ще продължи малко повече, призна социал­ният минис­тър, тъй като ще има и коледна вакан­ция при тях. Те вероятно ще отворят след Нова година.

Продъл­жава и плащането на 1000 лв. на всички медицин­ски професионалисти Тя е по ОП “Раз­витие на човеш­ките ресурси“ и до момента са изп­латени 59 081 въз­наг­раж­дания. Обх­ванати са почти 18 000 лекари и медицин­ски специалисти. Ще продължи и под­к­репата за общоп­рак­тикуващите специалисти, каза тя.

Прог­нозите на правител­с­т­вото са общо въз­наг­раж­денията за медици да дос­тиг­нат до 80 000 броя в 170 лечебни заведения.

Колко ще струва на дър­жавата лок­дауна? “Бър­зам да кажа, че мер­ките, които приехме днес, засягат общо 356 000 души.“, уточни още минис­тър Сачева. Обез­печаването на всички мерки ще ни струва между 350 и 400 милиона лв.

Борисов пак се отметна

“Доказаният ефект срещу COVID-19 е само един — намаляване на социал­ните кон­такти или каран­тина. За да облек­чим бол­ниците, които са на предела на въз­мож­нос­тите, въвеж­даме мерки за 3 сед­мици. Това заяви министър-председателят Бойко Борисов по време на редов­ното правител­с­т­вено заседание, на което кабинетът гласува удъл­жаване на извън­ред­ната епидемична обс­тановка от 1 декем­ври до 31 януари 2020 г., съобщи прес­служ­бата на правител­с­т­вото. Премиерът Борисов е припом­нил, че до нас­тоящия момент страната ни е била с най-либералния режим за ограничаване на раз­п­рос­т­ранението на коронавируса с цел запаз­ване и на икономичес­ките дей­ности. Борисов е под­чер­тал, че за справяне с болестта Бъл­гария учас­тва наравно с останалите дър­жави членки в обща дос­тавка на вак­сини за ЕС. Министър-председателят е отбелязал, че не трябва да се прави противопос­тавяне между здравеопаз­ването и икономиката. “Защото няма процъф­тяваща икономика с болни или заразени с COVID-19 хора. Но няма и здравна сис­тема, която да може да фун­к­ционира без силна икономика. Затова е необ­ходим баланс, който ще ни преведе и през втората вълна на пан­демията“, категоричен е бил премиерът Борисов, цитиран от БТА, въп­реки че само доп­реди два дни твър­деше точно обрат­ното – че няма да поз­воли да се въведат мерки, които да унищожат икономиката (същото той нап­рави и през м. март преди въвеж­дането на извън­ред­ното положение, когато обеща да не бъде „счупена” икономиката, но дни по-късно бяха въведени строги мерки, довели до фалит на хиляди фирми, без­работица и оряз­ване на доходите на огромно мнозин­с­тво от бъл­гарите, а като отговор властта даде предимно въз­мож­ност за кредити – бел. ред.).

Икономика

Култура

„Червената шапчица“ е любим спектакъл за деца

На 23 януари от 11.00 ч. на Голяма сцена в Софийс­ката опера и балет ще се играе пред­с­тав­ление на всички деца по приказ­ката на Шарл Перо „Чер…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Левски продаде Найджъл Робърта на Динамо (Загреб)

Левски продаде Найджъл Робърта на Динамо (Загреб)

Шефовете на двата клуба са си стиснали ръцете, остава нидерландецът да подпише своя договор

Нападателят на Лев­ски Найджъл Робърта ще продължи…

Прочети още:

Loading...

Свят

Байдън подписа първи укази в Белия дом, отменяйки ключови политики на Тръмп

Байдън подписа първи укази в Белия дом, отменяйки ключови политики на Тръмп

Пекин поздрави новия президент и призова за “единство“ с Вашингтон

Американ­с­кият президент Джо Бай­дън под­писа 17 указа и прок­ламации след вст…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...