Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21012021

Брой 14, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Окончателно приключи фарсът на ГЕРБ с нова конституция

Окончателно приключи фарсът на ГЕРБ с нова конституция

Окончателно приключи фарсът на ГЕРБ с нова конституция

Конституционният съд отклони делото за Комисията „Десислава Атанасова”, която парламентът закри

Очак­вано Кон­с­титуцион­ният съд отк­лони искането на президента Румен Радев да обяви за противокон­с­титуционно решението на пар­ламента за съз­даването на времен­ната комисия за раз­г­леж­дане на проект на ГЕРБ за нова кон­с­титуция.

Аргумен­тът е, че пар­ламен­тът миналата сед­мица отмени решението си за съз­даването на комисията. Така КС единодушно прек­ратява делото.

Преди пар­ламен­тът да раз­пусне комисията, която не успя да свърши никаква работа, Венециан­с­ката комисия пуб­ликува унищожително становище за проекта на ГЕРБ за нов основен закон. Вед­нага след това управ­ляващите вкараха темата по спеш­ност в днев­ния ред на пар­ламента.

Венециан­с­ката комисия остро критикува проекта на ГЕРБ за нова кон­с­титуция. Становището на кон­сул­татив­ния орган към Съвета на Европа беше огласено в понедел­ник. Наред с лип­сата на общес­т­вена дис­кусия за кон­с­титуцията и това, че е проек­тът е писан само и един­с­т­вено от управ­ляващите, екс­пер­тите намират проб­лем и с това, че за пореден път не е решен въп­росът с над 10-годишна дав­ност за лип­сата на отчет­ност на глав­ния прокурор.

Кон­с­титуцион­ният съд намира, че отмяната на оспореното решение води до отпадане на пред­мета, както и на прав­ния интерес от раз­г­леж­дането на искането по същес­тво, пише в определението си КС.

Миналата сед­мица отх­върли пред­ложението на ГЕРБ да бъдат проведени избори за велик пар­ламент, който да приеме новата кон­с­титуция — гласуваха едва 111 депутати от ГЕРБ, “Обединени пат­риоти“ и един независим. Срещу пред­ложението се обявиха 93-ма народни пред­с­тавители от БСП, ДПС и независими. Пар­тия “Воля“ на Веселин Марешки, която изигра решаваща роля, за да влезе кон­с­титуцион­ният проект в Народ­ното съб­рание, този път се въз­държа.

Два дни след това управ­ляващото мнозин­с­тво в пар­ламента прокара решение, с което раз­пусна времен­ната комисия, която тряб­ваше да раз­г­леда проекта на кон­с­титуция. За да нап­равят това, управ­ляващите изб­раха момент, в който опозицията отсъс­т­ваше от пленар­ната зала и нямаше кой да дебатира.

Социалист към Марешки:

Депутатът от БСП Крум Зар­ков изрази във Феъс­бук въз­мущението си от поведението на лидера на ПП Воля и зам.-председател на пар­ламента Веселин Марешки, който обяви, че е „инвес­тирал” (!?) в свой проект за Кон­с­титуция: „Кой е професор Пламен Киров, ръководител на катедра “Кон­с­титуцион­ноп­равни науки“? — това може да се види на сайта на Юридически факул­тет — Софийски универ­ситет.

А какво е Веселин Марешки пише в мотивите към 4-годишната му присъда, пос­тановена от Вар­нен­с­кия апелативен съд. И ако това съдебно решение под­лежи на обжал­ване, то с днеш­ното си телевизионно учас­тие Марешки се харак­теризира окон­чателно.

Твър­денията му, че проф. Киров бил “гола вода” по кон­с­титуцион­ните въп­роси, докато той самият бил “инвес­тирал” в нов кон­с­титуционен проект, е кратко обоб­щение на ароган­т­ната и агресивна нег­рамот­ност, нас­танила се трайно на най-високи дър­жавни позиции.

П.С.: Сега е момен­тът, ако заетите в академич­ната сфера са запазили чув­с­т­вото си за общ­ност, да реагират. Тях­ното въз­мущение би било поне някакво успокоение за образованите хора. Че не са сами”, зак­лючи Зар­ков.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие