Социалисти от Хасково и Казанлък искат държавна подкрепа за фирмите, засегнати от локдауна

БСП в Хас­ково и Казан­лък с пред­ложения за хората и биз­неса по примера на пред­седателя на БСП Кор­нелия Нинова и водената от нея пар­ламен­тарна група на левицата, която изработи антик­ризисен бюджет и мерки. Мер­ките на хас­ков­с­ките социалисти за граж­даните и биз­неса включ­ват освобож­даване  от лихви за данъци и такси за прос­рочени задъл­жения на физически и юридически лица по време на зат­варянето и шестте месеца след това, както и освобож­даване от патен­тен данък за пос­лед­ното тримесечие на 2020 г. Друго облек­чение за биз­неса, пред­ложено от БСП-Хасково, е  за периода на извън­ред­ната обс­тановка да не се зап­лаща наем за тър­гов­ски обекти и тротоарно право.

БСП-Хасково пред­лага да не се начис­ляват такси за дет­с­ките градини и яслите за пър­вите 3 месеца след края на извън­ред­ната обс­тановка. Мер­ките на социалис­тите включ­ват набавяне на елек­т­ронни уст­ройс­тва, снаб­дени с интер­нет, за всички ученици, нямащи въз­мож­ност да се сдобият с такива, както и освобож­даване на учениците и студен­тите от так­сите за общежитие до края на учеб­ната година. Общин­с­ките съвет­ници от БСП пред­лагат сред­с­т­вата от бюджета за пред­с­тавителни раз­ходи на Общин­ски съвет – Хас­ково да се раз­п­ределят на доб­ровол­ците, които са на първа линия в бор­бата с COVID-19. Тези пред­ложения бяха внесени от пред­седателя на общин­с­кия съвет на БСП — Хас­ково и общин­ски съвет­ник Камен Тодоров и колегата му Бог­дан Кирилов. Общин­с­ките съвет­ници от БСП-Казанлък пред­лагат да бъдат освободени от плащане на такса смет фир­мите, които заради нас­тоящия лок­даун са преус­тановили дей­ност. „На пос­лед­ната сесия по пред­ложение на БСП бе гласувано фир­мите да не зап­лащат так­сата за  битови отпадъци от 13 март до 13 май – времето на пър­вото зат­варяне. Сега БСП-Казанлък нас­тоява фир­мите — наематели на общин­ска соб­с­т­веност, да не плащат наем и тротоарни такси, тъй като са препят­с­т­вани да извър­ш­ват дей­ност до 21 декем­ври, за втори път тази година“, обясни Пламен Кара­джов, пред­седател на групата общин­ски съвет­ници от БСП в Казан­лък. „Пред­ложили сме образци на дек­ларация и заяв­ление, както и сме посочили кон­к­ретен  ред за освобож­даване от зап­лащане на так­сите”, посочи още Пламен Кара­джов.