Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря27012021

Брой 19, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова: Имаме премиер, който не умее да носи отговорност

Корнелия Нинова: Имаме премиер, който не умее да носи отговорност

Корнелия Нинова: Имаме премиер, който не умее да носи отговорност

Два месеца управляващите не въведоха плана за действие при пандемия, категорична е лидерката на БСП

От няколко месеца нас­тояваме правител­с­т­вото да приложи национал­ния план за дейс­т­вие при пан­демия, приет през 2006 г. Той щеше да съз­даде ред, пред­видимост и сигур­ност още преди втората вълна от ковид 19 и вероятно щеше да спаси човешки животи.  Два месеца управ­ляващите ни обяс­няваха, че той се отнася за грип, а не за ковид. След като ние го внесохме в пар­ламента и задъл­жихме правител­с­т­вото, най-накрая са приели такъв.  Ние не знаем какво пред­виж­дат в него.  Миналата сед­мица зададох питане до премиера Борисов да отговори какъв е планът.  Питането ми е вър­нато, защото не е в отговор­нос­тите на Борисов.  Изводите са ясни — под натиска на БСП план имаме, но все така нямаме министър-председател, който в труден момент да поеме отговор­ност за управ­лението. Това написа пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова във Фейс­бук по повод Национал­ния план за дейс­т­вие при пан­демия, за който от левицата нас­тояваха да бъде приведен в дейс­т­вие, и вър­натото й питане до Борисов относно това какво се пред­вижда в него.

БСП: Без търг са въз­ложени поръчки за 3,2 милиарда лева за строител­с­тво на магис­т­рали

 „Отб­лизо видяхме ужаса на това, което се случва в здрав­ната ни сис­тема, затова решихме да се включим в доб­ровол­чес­ката инициатива“, сподели депутатът Димитър Дан­чев. „Няма как, когато човек гледа какво се случва в бъл­гар­с­ките бол­ници, това, което се случва с хората, които имат нужда от помощ, да остане безучас­тен. В нашата пар­ламен­тарна група имаше доста колеги, които се раз­боляха“, каза зам.-председателят на ПГ на “БСП за Бъл­гария“ по Евроком. Той под­черта, че законодател­ната дей­ност на народ­ните пред­с­тавители от левицата няма да изос­тава за сметка на доб­ровол­чес­т­вото. Дан­чев обясни, че с колегите му от пар­ламен­тар­ната група са се раз­делили на три екипа в доб­ровол­чес­ката си дей­ност. Пър­вата група ще работи на първа линия в ковид отделенията, а останалите — в помощ на РЗИ и на социал­ните служби по места из страната. Дан­чев комен­тира в тв ефира и пред­ложението за решение на Народ­ното съб­рание за извър­ш­ването на одит в дър­жав­ното дружес­тво “Автомагис­т­рали ЕАД“. Причината за провер­ката на дружес­т­вото е, че в пос­лед­ните три години дър­жавата му е въз­ложила  изпъл­нение на раз­лични дей­ности, свър­зани със строител­с­т­вото, най-вече на пътища — автомагис­т­рала “Хемус“, отсеч­ката Мез­дра — Видин. “Тези поръчки въз­лизат на повече от 3,2 милиарда лева. Въз­ложени са без търг, както трябва да е според закона. Изпол­з­вана е вратичка в закона. Остава въп­росът — има ли това дружес­тво капацитета да извър­шва тази дей­ност? Как се гаран­тира защитата на дър­жав­ния интерес за качес­т­вото? Когато се въз­лагат поръчки без ясни критерии, без да е ясно как точно се под­бират кан­дидатите, които ще подиз­пъл­няват съот­вет­ната дей­ност, не е ясно как се гаран­тира ефек­тив­ното раз­ход­ване на дър­жавни сред­с­тва“. По повод сезирането на глав­ния прокурор за проб­лемите във ВиК сек­тора от страна на левицата, Дан­чев заяви: “Отдавна алар­мираме за тези проб­леми. По наше искане се взе решение за прег­лед на язовирите и ВиК сек­тора като цяло в началото на тази пролет. Още май месец пред­ложихме да се обърне специално внимание на сек­тора, като се съз­даде необ­ходимия фонд, който  да гаран­тира пос­тоян­ния приток на инвес­тиции, защото проб­лемите там са много. Имаше много факти и обс­тоятел­с­тва от изнесената от минис­търа инфор­мация, която зас­лужава вниманието на прокуратурата, затова сезирахме и глав­ния прокурор“. По отношение на интер­вюто на Борисов в нем­ски ежед­нев­ник, социалис­тът комен­тира: “Това беше своеоб­разно приз­нание на министър-председателя по отношение на изнесените факти около живота му в Бояна. Статията е озаг­лавена с въп­рос — защо един министър-председател трябва да спи, ограден от пис­толет, злато, пари“. Дан­чев обърна внимание и на приетия Бюджет 2021, който определи като нереалис­тичен: “Свидетели сме на едно неразумно хар­чене, което не съот­вет­с­тва на анализите на редица авторитетни меж­дународни инс­титуции — от гледна точка на пред­виж­данията за спад в икономичес­кото раз­витие“. “Хар­ченето днес означава икономии в бъдещето. Затова е много важно как се хар­чат парите днес. Това, което виж­даме обаче е, че управ­ляващите бър­зат да хар­чат, очевидно водени един­с­т­вено от идеята да потушат общес­т­веното недовол­с­тво“, категоричен е депутатът.        

България

Икономика

Пандемията удари богатите ни градове

Пандемията удари богатите ни градове

Пан­демията от коронавирус удари най-силно най-богатите ни градове. Това е един от изводите на Инс­титута за пазарна икономика, който за девет…

Прочети още:

Loading...

Култура

Татяна Харизанова търси тишината

В галерия „Средец“ на Минис­тер­с­тво на кул­турата се пред­с­тавя пър­вата за тази година изложба на худож­нич­ката Татяна Харизанова. Екс­позицията …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Венци Стефанов: Конгресът на БФС трябваше да е вчера

Венци Стефанов: Конгресът на БФС трябваше да е вчера

Време е младите бъл­гар­ски фут­болисти да спрат да духат супата заради Бонго от Конго, заяви членът на Изпъл­кома на род­ната цен­т­рала

Членът на …

Прочети още:

Loading...

Свят

Одобриха номинацията на Антъни Блинкън за държавен секретар

Одобриха номинацията на Антъни Блинкън за държавен секретар

Комисията по вън­шни работи към Сената на САЩ одобри номинацията на ветерана дип­ломат Антъни Блин­кън за дър­жавен сек­ретар, съобщи Рой­терс.

Ком…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...