Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря27012021

Брой 18, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Социалистка: Година властта бави създаването на Агенция за хората с увреждания към МС

Социалистка: Година властта бави създаването на Агенция за хората с увреждания към МС

Социалистка: Година властта бави създаването на Агенция за хората с увреждания към МС

Въп­росът с отлагането с цяла година на инс­титуционализирането на Аген­цията за хората с увреж­дания пов­дигна днес в пар­ламента БСП по време на второ четене на промените в  Закона за хората с увреж­дания. От левицата под­чер­таха, че зап­лахата от това отлагане е огромна за хората, които имат нужда от нея.

Аген­цията трябва да бъде прес­т­рук­турирана и да бъде над­сек­торна – да не бъде на пряко под­чинение на Минис­тер­с­т­вото на труда и социал­ната политика, защото ней­ната работа не трябва да бъде ограничавана само до дей­ността на това минис­тер­с­тво. Тя не е свър­зана само с отпус­кането на социални помощи, а с много по-сериозно политики, които са заложени още в Кон­вен­цията за правата на хората с увреж­дания на ООН“, под­черта в Народ­ното съб­рание депутатът от Пар­ламен­тар­ната група на „БСП за Бъл­гария“ Надя Клисур­ска

Тя припомни, че при общес­т­веното обсъж­дане на Закона за хората с увреж­дания през 2018 г., всички са се обединили около мнението, че тази струк­тура задъл­жително трябва да бъде на под­чинение на Минис­тер­с­кия съвет, а не както досега – под юрис­дик­цията на Минис­тер­с­т­вото на труда и социал­ната политика.

От изказ­ванията на минис­тър Сачева сега не става ясно дали изобщо ще се съз­даде такава дър­жавна аген­ция на пряко под­чинение на Минис­тер­ски съвет. Нап­ротив, даже се говори за съз­даване на комисия към Минис­тер­ски съвет, която тотално ще измени фун­к­циите на тази струк­тура“, предуп­реди депутатът от левицата.

Нека да нап­равим така, че по-скоро да се инс­титуционализира тази дър­жавна аген­ция и тя да бъде съз­дадена до шест месеца. Хората с увреж­дания имат нужда от нея“, нас­тоя Надя Клисур­ска от пар­ламен­тар­ната трибуна.

България

Икономика

Пандемията удари богатите ни градове

Пандемията удари богатите ни градове

Пан­демията от коронавирус удари най-силно най-богатите ни градове. Това е един от изводите на Инс­титута за пазарна икономика, който за девет…

Прочети още:

Loading...

Култура

Татяна Харизанова търси тишината

В галерия „Средец“ на Минис­тер­с­тво на кул­турата се пред­с­тавя пър­вата за тази година изложба на худож­нич­ката Татяна Харизанова. Екс­позицията …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Венци Стефанов: Конгресът на БФС трябваше да е вчера

Венци Стефанов: Конгресът на БФС трябваше да е вчера

Време е младите бъл­гар­ски фут­болисти да спрат да духат супата заради Бонго от Конго, заяви членът на Изпъл­кома на род­ната цен­т­рала

Членът на …

Прочети още:

Loading...

Свят

Одобриха номинацията на Антъни Блинкън за държавен секретар

Одобриха номинацията на Антъни Блинкън за държавен секретар

Комисията по вън­шни работи към Сената на САЩ одобри номинацията на ветерана дип­ломат Антъни Блин­кън за дър­жавен сек­ретар, съобщи Рой­терс.

Ком…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...