Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 57, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Напусна ни доайенът на българската журналистика Христо Шарлопов

Напусна ни доайенът на българската журналистика Христо Шарлопов

Напусна ни доайенът на българската журналистика Христо Шарлопов

На 91-годишна въз­раст почина доайенът на бъл­гар­с­ката жур­налис­тика, нашият колега и приятел Христо Шар­лопов.

На левия и кооперативен печат той отдаде близо седем­десет години от живота си, преминавайки пътя от корес­пон­дент в Бур­гас на цен­т­рални издания през редак­тор и заместник-главен редак­тор на в. „Кооперативно село” до активен, уважаван и чакан от читателите автор в левите издания, и особено в нашата ЗЕМЯ. Бе и деен член на Клуба на социалистите-агранрици, където ратуваше за историчес­ката истина за бур­ното раз­витие на социалис­тичес­кото земеделие. Бе док­тор на аграр­ните науки и автор на изс­лед­вания и пуб­ликации с висока научна и прак­тическа стой­ност. Ком­бинацията между ост­рото перо на пуб­лицист и високата екс­пер­тиза на учен го утвър­диха като водещ автор по ключовата за Бъл­гария аграрна тематика. Живееше и болееше с проб­лемите на бъл­гар­с­кото село, тъжеше за нерадос­т­ната му съдба на раз­руха и управ­лен­ски грешки, вяр­ваше иск­рено, че на базата на кооператив­ните цен­ности бъл­гар­с­кото село ще бъде въз­родено в бъдеще!

Автор е на книгите „Поморийс­ките лозари” (1972 г.), „Дъхът на земята” (2002 г.), „Бащите ни” (2006 г.) и „Попътни знаци” (2017 г.).

Той бе иск­рен приятел и чакан автор на ЗЕМЯ. Неговите тек­с­тове винаги носеха актуал­ност, пуб­лицис­тично майс­тор­с­тво, но и дъл­бока емоционал­ност. Христо Шар­лопов ще запом­ним като чудесен човек, пат­риот и социалист, стожер на семей­ните и човеш­ките цен­ности.

Христо Шар­лопов бе през целия си активен живот и член на Съюза на бъл­гар­с­ките жур­налисти.

Пок­лон пред свет­лата му памет!

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие