Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря27012021

Брой 19, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Мнозинството пак скри Борисов от неудобните въпроси на опозицията

Мнозинството пак скри Борисов от неудобните въпроси на опозицията

Пар­ламен­тар­ната група на БСП поиска изс­луш­ване на премиера Бойко Борисов за вод­ната криза в Бур­гас и раз­к­ритията на екоминис­търа Емил Димит­ров за коруп­ция и кражби в няколко минис­тер­с­тва. „Случилото  се в раз­с­тояние само на  три работни дни около вод­ната криза в Бур­гас и региона се оказа истин­ски политически и управ­лен­ски водевил“, комен­тира народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Манол Генов. Той припомни скан­дал­ните раз­к­рития отп­реди няколко дни на минис­търа на окол­ната среда и водите, които извадиха наяве факти за критич­ната липса на коор­динация между минис­тер­с­т­вата  и дори вътре в едно минис­тер­с­тво. „Раз­бра се от първо лице какви безоб­разия и своеволия владеят сис­темата на водите — язовири, инф­рас­т­рук­тура за напояване, дос­тъп и пол­з­ване на водоеми за питейни води, умиш­лен отказ от инвес­тиции и дори дос­тъп до докумен­тация. Раз­бира се, това не са новини за нас от БСП. Нес­лучайно в началото на годината бе и нашият сериозен вот на недоверие за вод­ната криза“, припомни нас­тояването на левицата цяла година да се сложи край на своеволията във вод­ния сек­тор и горенето на бок­луци в Бъл­гария.

Генов изрази съчув­с­т­вие към минис­търа на екологията, затова че работи в такова порочно управ­ление, в което и да имаш желание да работиш, ти пречат. Той даде за пример и изказ­ването на лидер на коалиционна пар­тия от вчера.

Вместо Борисов да даде обяс­нение, той прати негови минис­три да се оправ­дават без реални аргументи, а с нападки към самия минис­тър. Недоумяваме как за 48 часа Емил Димит­ров смени мнението си от това, че в Бур­гас ще има водна криза, а след това, че ще има вода за 50 години нап­ред“, разоб­личи  дейс­т­вията на правител­с­т­вото Манол Генов.

Реални отговори не се дадоха, а премиерът Борисов за пореден път се скри от отговор­ност. БСП иска Бойко Борисов да бъде изс­лушан от Народ­ното съб­рание, за да раз­бере общес­т­вото дали ще има водна и земедел­ска криза“, обос­нова искането на социалис­тите Генов, което мнозин­с­т­вото в Народ­ното съб­рание отх­върли.

България

Икономика

Пандемията удари богатите ни градове

Пандемията удари богатите ни градове

Пан­демията от коронавирус удари най-силно най-богатите ни градове. Това е един от изводите на Инс­титута за пазарна икономика, който за девет…

Прочети още:

Loading...

Култура

Татяна Харизанова търси тишината

В галерия „Средец“ на Минис­тер­с­тво на кул­турата се пред­с­тавя пър­вата за тази година изложба на худож­нич­ката Татяна Харизанова. Екс­позицията …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Венци Стефанов: Конгресът на БФС трябваше да е вчера

Венци Стефанов: Конгресът на БФС трябваше да е вчера

Време е младите бъл­гар­ски фут­болисти да спрат да духат супата заради Бонго от Конго, заяви членът на Изпъл­кома на род­ната цен­т­рала

Членът на …

Прочети още:

Loading...

Свят

Одобриха номинацията на Антъни Блинкън за държавен секретар

Одобриха номинацията на Антъни Блинкън за държавен секретар

Комисията по вън­шни работи към Сената на САЩ одобри номинацията на ветерана дип­ломат Антъни Блин­кън за дър­жавен сек­ретар, съобщи Рой­терс.

Ком…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...