Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 239, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Проф. Георги Михайлов, БСП: Предлагаме масово и безплатно тестване за COVID-19

Проф. Георги Михайлов, БСП: Предлагаме масово и безплатно тестване за COVID-19

Проф. Георги Михайлов, БСП: Предлагаме масово и безплатно тестване за COVID-19

Кризата има не само здравно, но социално, икономическо, духовно образователно измерение

“Още от началото на кризата през пролетта от БСП нас­тояваме организацията по преодоляването на Ковид-19 да се поеме от дър­жавата. Вместо това ставаме свидетели на съз­даването на пореден комитет. Има съз­даден план за пан­демично явление от 2006 година. Той лесно може да бъде преработен“, заяви пред БНТ проф. Георги Михай­лов, депутат от “БСП за Бъл­гария“. Професор Михай­лов е активен учас­т­ник в доб­ровол­чес­ката инициатива на левицата. В рам­ките на един месец той бе доб­роволец пос­ледователно в бол­ницата в Свищов, след това в Гоце Дел­чев.

Кар­тината почти нав­сякъде е еднаква според него: “Нап­режение в здрав­ната сис­тема, което до голяма степен е съз­дадено отвън. Тревогата обаче е голяма, градусът на нап­режение трябва да спадне. Това, което видяхме всички, отишли в бол­ниците, е една много скромна материална база, скромни въз­мож­ности, много тежък кад­рови дефицит. Това са неща, които не са от вчера. Общин­с­ките бол­ници сега спасиха здрав­ната сис­тема, въп­реки че преди бяха нарочени да бъдат зак­ривани“.

Всичко това по думите на професора води до раз­говора, за който от БСП отдавна нас­тояват: “Здравеопаз­ването няма цвят. Трябва да намерим кон­сен­сус, форма на управ­ление на здрав­ната сис­тема, която да е ефек­тивна“. Това обаче не се е случило досега, въп­реки същес­т­вуващата кон­с­татация, че здрав­ната сис­тема е болна.

Над 80 % нямат сим­п­томи на заболяването“, заяви още професорът, като поясни, че едва 5 % от бол­ните имат нужда от интен­зивни грижи, но поради съз­даденото нап­режение, този процент е скочил изк­лючително много.

Проф. Михай­лов припомни, че от левицата са пред­ложили масово тес­т­ване и без­п­латни тес­тове за корона вируса. Той даде за пример Авс­т­рия, където започва масово тес­т­ване и Словакия, която вече го е нап­равила.

“Ковид има и други измерения освен здрав­ните — икономически, кул­турни, образователни“, предуп­реди проф. Михай­лов.

Той отбеляза, че за съжаление в пар­ламента не са били проведени нуж­ните дебати с минис­търа на здравеопаз­ването, въп­реки нас­тояването на левицата. По думите му в крайна сметка това са политически решения и тях­ното сериозно обсъж­дане е необ­ходимо, а не да се случва така, че който има мнозин­с­тво, да над­виква другите.

“Нужно е да бъде пос­тавен сериозно раз­говорът за бъл­гар­с­кото здравеопаз­ване“, под­черта проф. Михай­лов.

КАРЕ: Медици от Гоце Дел­чев благодарят на социалис­тите за доб­ровол­чес­ката помощ

Благодаря на депутатите Бог­дан Боцев и проф. Георги Михай­лов, че доб­ровол­с­т­ваха в нашата бол­ница МБАЛ “Иван Скен­деров“. Проф. Михай­лов под­помогна приемо-диагностичната дей­ност, като прег­леж­даше всеки съм­нителен за Covid-19, а г-н Боцев се превърна в любимец на санитарите от ковид отделенията, а и той ще продължи дей­ността си до края на месеца!”. Думите на благодар­ност и приз­нание са на педиатъра д-р Ангел Тон­гов към народ­ните пред­с­тавители от левицата, изб­рали да доб­ровол­с­т­ват в бол­ницата в Гоце Дел­чев. Той сподели въл­нението си във Фейс­бук. Младият лекар — член на МО на социалис­тите в Плов­див и хирург по професия  д-р Любомир Паунов, от своя страна, призова хората да не под­хож­дат с кон­с­пиративно отношение към вируса, който кос­тва много на медицин­с­кия пер­сонал.  Под сним­ката му от ковид отделението, пуб­ликувана в социал­ните мрежи, той нап­рави още един апел към всички да изкажат благодар­ност към лекарите, които спасяват животи всеки ден.

Депутат от левицата, помагащ в пол­ница: Лип­с­ват кадри в здравеопаз­ването

Депутатът от БСП Иван Иванов стана доб­роволец към бол­нич­ната аптека на „МБАЛ — Шумен“. За това съоб­щава мес­т­ната телевизия в Шумен. „Това е мое лично решение, на второ място Шумен е един от най-засегнатите градове от пан­демията. Виж­даме недос­тига на специалисти. Беше мое лично приз­вание да се включа в бор­бата с коронавируса по начин, който е въз­можен. Ръковод­с­т­вото на бол­ницата прецени, че ще бъда полезен във ведом­с­т­вената аптека“, раз­казва Иванов пред телевизията. Той описа ситуацията в шумен­с­ката бол­ница като повече от критична. „Количес­т­вата лекар­с­тва, които прис­тигат тук е 2030 пъти повече в срав­нение с нор­мал­ните дни, което означава, че нап­режението в бол­ницата е доста високо. Надявам се моят труд, който полагам доб­роволно, да бъде полезен за хората, които се нуж­даят, а и за лекарите, които работят в момента“, комен­тира още Иванов.

Top of Form

Bottom of Form

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сес­т­рите Стефани и Габ­риела Стоеви намериха място в полуфиналите на финал­ния тур­нир на Светов­ните серии по бад­мин­тон в Бали (Индонезия) с на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров и Блинкен разговаряха в Стокхолм

Дър­жав­ният сек­ретар на САЩ Антъни Блин­кен се срещна с рус­кия си колега Сер­гей Лав­ров, за да го предуп­реди лице в лице за „сериоз­ните пос­леди…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

Инфлацията притеснява всички, но не е чак толкова висока, обави служебният финансов министър Валери Белчев

Въп­реки че все още е рано за оконч…

Прочети още:

Loading...