Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова за доброволчеството, кризата и грижата за хората

Корнелия Нинова за доброволчеството, кризата и грижата за хората

Корнелия Нинова за доброволчеството, кризата и грижата за хората

Не мога да преживея смъртта на хора в отделението, в което работя като доброволец“, не скри лидерката на българските социалисти

Станах доб­роволец, защото бях болна, бях в бол­ница, видях умората на лекарите, медицин­с­ките сес­три и санитарите и реших, че когато изляза, ще помогна с как­вото мога“, сподели в ефира на bTV Кор­нелия Нинова по повод интереса към мисията й на доб­роволец в ковид отделение в столична бол­ница. Лидерът на бъл­гар­с­ките социалисти разясни, че има строга процедура за допус­кане на доб­роволци – попъл­ват се няколко документа, дек­ларации, получава се инс­т­рук­таж: „Не е просто да отидеш. Правя как­вото ми наредят лекарите и медицин­с­ките сес­три – чис­тим помещенията, дезин­фек­цираме коридорите и помещенията, носим храната от стола до отделението, караме я с колички, лекар­с­тва от склада в отделението, преоб­личаме бол­ните, помагаме им да се хранят. Когато някой е изписан, след него чис­тим лег­лото, дезин­фек­цираме, сменяме чар­шафи. Следобед се събират и се изнасят биологич­ните и ток­сич­ните отпадъци в определени чували. Има страхотен ред”, раз­кри ангажимен­тите с и в специализираното отделение на Окръжна бол­ница в София Кор­нелия Нинова в предаването „Лице в лице“ . Тя не скри, че не намира работата за физически тежка, но емоционал­ният и психичес­кият момент за нея са трудни:  „Не мога още да преживея смъртта на хора, които видях в нашето отделение и на които няколко дни съм помагала. Това е емоционал­ният проб­лем, не мога да свикна с това”. По повод критиките, че с доб­ровол­чес­т­вото си прави пиар, тя призова: „Заповядайте, има дос­татъчно работа за всички. Само един ден, не повече. Като видите очите на лежащите в отделението, ще си промените мнението.

Нуж­дата от под­к­репа и помощ, недос­татъч­ното кадри, уморените хора.

Опитайте. Видях трите страни на ковид кризата. Бях болна, знам каква е бит­ката, защото при мен беше трудно. Сега съм на страната на тези, които се грижим за бол­ните. Виж­даме труда, умората, усилията на лекарите и медицин­с­ките сес­три. Освен отва съм пред­седател на пар­ламен­тарна група – там, където взимаме решенията и се правят законите, и където носиш отговор­ност за милиони хора, когато натис­неш коп­четото — в пар­ламента. Това ме прави по-пълноценна при вземането на решения. Знес депутат от ГЕРБ – лекар си поз­воли сар­казъм по отношение на доб­ровол­чес­т­вото. Казах им и на тях – елате само един ден при нас и много ще се замис­лите преди да натис­нете бутона за гласуване, няма да го правите механично.” Тя отк­рои като пър­вос­тепенен въп­рос в здрав­ната криза лип­сата на кадри: „Трябва да решим въп­росът с лекарите, медицин­с­ките сес­три – тях­ното зап­лащане и професионално раз­витие. Затова пред­лагаме зап­латите им да не зависят от ситуацията, а да има дър­жавна наредба за определяне на зап­лащането на хората в здравеопаз­ването. Тоест да бъде гаран­тирано базовото им зап­лащане – оттам нататък всяка бол­ница може да над­г­ражда. Дър­жавата да плаща специализациите, за да се раз­виват младите кадри в медицината. Вчера си говорих с лекар­с­кия екип в отделението – те каз­ват, че им тряб­ват млади хора.” По повод искането на левицата за изс­луш­ване на Борисов в пар­ламента, Нинова посочи:

Искаме в Бъл­гария да се спаз­ват законите и Кон­с­титуцията еднакво от всички.

Няма министър-председател в Европа, който една година да не е стъп­вал в пар­ламента, особено в криза. Борисов дава интер­вюта и пос­лания от Фейс­бук и джипа си. Така не се управ­лява дър­жава дър­жав­нически. Щяхме да го питаме – тъй като той е един­с­т­веният, който учас­тва в Съвета на ЕС, където се взема решение кои вак­сини, по кой начин, как ще се финан­сират. От нас се искаше пар­ламен­тът да даде правомощия на МС по тази тема – за преговорите с ЕС и дос­тав­ките на вак­сини. Затова искахме да дойде и да ни инфор­мира. Щяхме да питаме, нап­ример, защо в решението е записано, че една определена вак­сина, която преди това Бъл­гария е отказала – не се знае защо, след това от европейс­ките органи са се обадили и са казали, че ние сме един­с­т­вените, които сме отказали, и Борисов се е съг­ласил – и днес пар­ламен­тът тряб­ваше допъл­нително да даде раз­решение тази вак­сина да бъде включена. Щяхме да питаме  – какво е наложило това непос­тоянно поведение”. Като друг от големите проб­леми на кризата Нинова посочи

недоверието на бъл­гар­с­ките граж­дани към решенията на инс­титуциите.

Освен здрав­ният момент, има социално-икономически, твърди тя. „Защо нас­тоявахме днес да се запише, че вак­сината ще бъде без­п­латна и доб­роволна? Нас­тоявахме, защото нямаме доверие в това, което каз­ват управ­ляващите от мнозин­с­т­вото. Дейс­т­вията на управ­ляващите днес доказ­ват хаоса в управ­лението на кризата. Минис­търът твърди, че вак­сините ще бъдат доб­роволни и без­п­латни. Ние призоваваме да се запише в закона. ГЕРБ и Обединени пат­риоти гласуват „против” – и пред­ложението отпадна. Отдавна управ­ляващите не излагат мотиви за гласуванията си и решенията, които вземат.  Правят всичко на инат и след това обвиняват бъл­гар­с­кия народ, че не носят маски”, категорична е Кор­нелия Нинова.

По темата за вод­ната криза, пред­седателят на БСП заяви: „Няма управ­ление, което да гаран­тира сигур­ност и стабил­ност в дър­жавата. Идва един минис­тър – говори едно, идват други двама след него – говорят обрат­ното. Нак­рая Борисов ги вика и се оказва нещо ново. Да пог­лед­нем сериозно на въп­роса – вижте док­лада на  Дър­жавна аген­ция по мет­рология и тех­нически над­зор — прави ревизия на язовирите и казва, че има 700 опасни язовира в момента. Вижте Док­лада на дър­жав­ната комисия за енер­гийно и водно регулиране за ВиК сек­тора – казва се, че нито едно от ВиК дружес­т­вата не отговаря на плана, който са му заложили и дали. Вижте анализ на НСИ – инвес­тициите във водоп­ренос­ната мрежа са се увеличили за година, но са се увеличили и течовете – 60 процента от водата изтича някъде. Какви са решенията на правител­с­т­вото и какво трябва да се нап­рави?  Първи проб­лем–

съз­дадоха ВиК хол­динг с 1 милиард лева капитал – нещо да сте чули за него да прави?

Съз­дадоха дър­жавно дружес­тво, което да управ­лява язовирите и отпус­наха 500 милиона за ремонт на язовири. Хвър­лят се пари, а ефек­тът е обратен – все повече вода изтича. В същото време пос­тоянно вдигат цената на водата за хората”. Нинова изложи в тв ефира пред­ложенията на левицата по този проб­лем: дър­жавни инвес­тиции за въз­с­тановяване на Напоителни сис­теми, инвес­тиции за въз­с­тановяване на водоп­ренос­ната мрежа. Тя припомни, че от БСП са внесли пред­ложение в бюджета за 1 милиард лева такива инвес­тиции– вместо това, по думите й, управ­ляващите са поз­волили на всеки земеделец да боде земята и там, където тръгне вода, да си полива.

Ние сме „за” това дър­жавата да има роля в ключовите сек­тори – железопътна инф­рас­т­рук­тура, енер­гийна, водна. Против сме тези ключови сек­тори да се дават на кон­цесия и да се продават”, каза още Нинова. На въп­рос за въз­мож­ността за отлагане на редов­ните избори, Нинова бе категорична: „Не сме обсъж­дали този въп­рос, не е пос­тавен официално. Виж­даме, че раз­лични говорители се пус­кат, за да тес­т­ват общес­т­веното мнение. Нашата позиция на този етап е да се проведат редов­ните избори така, както са пред­видени – през месец март”.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...