Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 239, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Напусна ни един от пионерите на българската информатика Веселин Спиридонов

Напусна ни един от пионерите на българската информатика Веселин Спиридонов

Напусна ни един от пионерите на българската информатика Веселин Спиридонов

На 81 годишна въз­раст след кратко боледуване ни напусна проф. Веселин Спиридонов – изявен бъл­гар­ски учен математик с меж­дународно приз­нание, стопан­ски деец и общес­т­веник.

Роден през 1939 г. в София, завър­шил специал­ност „Матиматика” в СУ „Св. Кл. Охрид­ски” през 1961 г., непос­ред­с­т­вено след това се отдава на научна дей­ност в новосъз­даения тогава Изчис­лителен цен­тър към БАН. Има специализация в Мос­ков­с­кия универ­ситет, работи в Математичес­кия инс­титут към БАН под ръковод­с­т­вото на един от най-големите бъл­гар­ски учени – зам.-председателят на БАН акад. Любомир Илиев.

През 19681971 г. В. Спиридонов е на отговорна длъж­ност като бъл­гар­ски пред­с­тавител в Меж­дународ­ния изчис­лителен цен­тър към ООН в Ню Йорк. След зав­ръщането си в Бъл­гария е заместник-генерален дирек­тор на ДСО „Автоматизация” (днес „Инфор­мационно обс­луж­ване”), а след това е заместник-директор и дирек­тор на „Интер­п­рог­рама”, който е най-големият соф­туерен инс­титут у нас и един от пър­вен­ците в Европа за онова време. Този пост заема от 1977 до 1991 г. По-късно е ръководител, кон­сул­тант и учас­т­ник в над 25 меж­дународни проекта, свър­зани с инфор­матиката и инфор­мацион­ните тех­нологии по линия на Европейс­кия съюз и меж­дународ­ния научен обмен.

Проф. Спиридонов е един от пионерите на въвеж­дането на изчис­лителна тех­ника в Бъл­гария още през 60-те години на ХХ век. Има значим личен принос в утвър­ж­даването на Бъл­гария като реален цен­тър на инфор­мацион­ните науки и високите тех­нологии в Източна Европа. Автор е на стотици научни статии и десетки трудове, учас­т­ник в меж­дународни научни форуми. Уважението към него в средите на математичес­ката общ­ност в Бъл­гария и в Европа е най-яркият израз на неговите човешки качес­тва – висок професионализъм, морал, човеч­ност. Той бе прек­расен приятел, съп­руг, баща, колега, приятел, съмиш­леник, роден арис­ток­рат на Духа.

Остана винаги верен на социалис­тичес­кия идеал, на своята Бъл­гар­ска социалис­тическа пар­тия, на вярата, че знанието е неот­менимо като част от изг­раж­дането на реална социална дър­жава.

Не на пос­ледно място, той бе верен читател на в. ЗЕМЯ, на в. „Русия днес” и в. „Китай днес”, добър приятел, човек, който ще ни лип­сва винаги, но свет­лият спомен за него остава в ума и сър­цата ни!

Пок­лон пред живота и делото му!

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сес­т­рите Стефани и Габ­риела Стоеви намериха място в полуфиналите на финал­ния тур­нир на Светов­ните серии по бад­мин­тон в Бали (Индонезия) с на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров и Блинкен разговаряха в Стокхолм

Дър­жав­ният сек­ретар на САЩ Антъни Блин­кен се срещна с рус­кия си колега Сер­гей Лав­ров, за да го предуп­реди лице в лице за „сериоз­ните пос­леди…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

Инфлацията притеснява всички, но не е чак толкова висока, обави служебният финансов министър Валери Белчев

Въп­реки че все още е рано за оконч…

Прочети още:

Loading...