Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 239, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: Правата на работниците са нарушени от приетите промени в Кодекса на труда

БСП: Правата на работниците са нарушени от приетите промени в Кодекса на труда

Управ­ляващите прокараха едни изк­лючително спорни промени в Кодекса на труда, нарушаващи трудовите права на бъл­гар­с­ките работ­ници“, каза в ефира на Бъл­гария On Air народ­ният пред­с­тавител от ПГ на “БСП за Бъл­гария“ Надя Клисур­ска по повод приетите  от Народ­ното съб­рание, въп­реки аргумен­тите на левицата, нови тек­с­тове в Кодекса на труда, свър­зани с увеличаване на референ­т­ния период на сумираното изчис­ляване на работ­ното време на 12 месеца и с увеличаване на извън­ред­ния труд от 150 на 300 часа.

“Досега в Кодекса на труда имаше едва крепящ се баланс между защитата на трудовите права и удов­лет­воряването на исканията на работодателите. С тези промени този баланс бе нарушен“, категорична е Клисур­ска.

По думите на депутата от левицата бъл­гар­с­кото трудово законодател­с­тво до голяма степен не е син­х­ронизирано с европейс­кото: “Европейс­ката прак­тика поз­волява мак­симал­ната продъл­жител­ност на работ­ната сед­мица да е 48 часа, докато нашия Кодекс на труда допуска тя да е 56 часа. Европейс­ката дирек­тива, която Бъл­гария трябва да спазва, също е категорична– референ­т­ният период на сумираното изчис­ляване на работ­ното време да е 4 месеца, а управ­ляващото мнозин­с­тво гласува той да е 12 месеца“.

Клисур­ска и този път разясни улов­ката на управ­ляващото мнозин­с­тво: “Под прик­ритието на режима на сумирано изчис­ляване на работ­ното време извън­ред­ният труд в Бъл­гария не се зап­лаща. Това е отчетено в док­ладите на Главна инс­пек­ция по труда. Над 50% от отчетените препоръки и сан­к­ции към работодателите са свър­зани с нарушаване на работ­ното време. Двата тек­ста, които управ­ляващите прокараха в Кодекса на труда, пред­пос­тавят бъл­гар­с­ките работ­ници да работят извън­редно много над нор­мите в Европа, където вече се говори за намаляване на работ­ната сед­мица“.

Според нея в днев­ния ред на пар­ламента е тряб­вало да присъс­тва темата за увеличаване на доходите през извън­ред­ния труд вместо приетите въп­реки въз­раженията на опозицията тек­с­тове. “В тази връзка БСП от години твърди, че став­ката за нощен труд трябва да бъде рег­ламен­тирана  в Кодекса на труда и тя да бъде на база въз­наг­раж­дението, което работ­никът получава. В момента той е обвър­зан с минимал­ната работ­ната зап­лата — 0,15% от нея и не по-малко от 1 лв. на час, но това е крайно недос­татъчно зап­лащане, имайки пред­вид рис­ковете за здравето, които нощ­ния труд съз­дава“, изтъкна Клисур­ска.  

Депутатът-социалист се спря и на темата за социално-икономическите мерки на правител­с­т­вото, които по ней­ните думи са крайно неадек­ватни. “От началото на пан­демията  не видяхме нито един анализ за ефек­тив­ността на тези мерки. Мяр­ката  за родителите в неп­латен отпуск нап­ример в началото беше 375 лв. и само 15% от май­ките успяха да се въз­пол­з­ват. След това мяр­ката стана 610 лв. еднок­ратна помощ, като в един момент беше въведен и доходен критерий, на базата на който само 49 семейс­тва можеха да се въз­пол­з­ват от нея. За седем месеца управ­ляващите не можаха да раз­работят една мярка, която да покаже своята ефек­тив­ност“, критикува дейс­т­вията на управ­ляващите Надя Клисур­ска.

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сес­т­рите Стефани и Габ­риела Стоеви намериха място в полуфиналите на финал­ния тур­нир на Светов­ните серии по бад­мин­тон в Бали (Индонезия) с на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров и Блинкен разговаряха в Стокхолм

Дър­жав­ният сек­ретар на САЩ Антъни Блин­кен се срещна с рус­кия си колега Сер­гей Лав­ров, за да го предуп­реди лице в лице за „сериоз­ните пос­леди…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

Инфлацията притеснява всички, но не е чак толкова висока, обави служебният финансов министър Валери Белчев

Въп­реки че все още е рано за оконч…

Прочети още:

Loading...