Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 188, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Негово светейшество Патриарх Неофит: Благодатта и мирът да бъдат с всички нас

Негово светейшество Патриарх Неофит: Благодатта и мирът да бъдат с всички нас

Негово светейшество Патриарх Неофит: Благодатта и мирът да бъдат с всички нас

С благодарност към Бога и нова надежда през Новата година, пожела духовният пастир на православна България

По традиция, в началото на кален­дар­ната година, цър­к­вата отп­рави пат­риар­шес­кото пос­лание към вяр­ващите. В него Пат­риарх Неофит изразява надежда изминалата 2020 г. да ни е нап­равила по-мъдри и още по-мотивирани да се борим заедно за дара на живота. В него се казва:

”Въз­любени в Гос­пода братя и сес­три, С благодар­ност към Бога и с нова надежда за Бъл­гария и за целия свят прек­рач­ваме прага на 2021 г. от Рож­дес­т­вото по плът на нашия Гос­под, Изкупител и Спасител Иисус Хрис­тос. Той, чрез Когото всичко е станало, Който отвека е бил и вовеки остава за всички нас „пътят и истината и животът“ (Ин 14:6), е и Този, с Чието божес­т­вено Въп­лъщение вече трето хилядолетие човечес­т­вото отмерва историчес­кото време, обновявайки с всяка изминала година паметта за онова решаващо събитие от богочовеш­ката история, което завинаги промени нашия свят, като посочи на всички пътя към спасението и към веч­ния живот. Светът, в който Хрис­тос Гос­под някога дойде, за да го обнови, беше свят на тъгата, скръбта, без­надеж­д­ността, управ­ляван от греха и смъртта, от „под­небес­ните духове на злобата“ (Еф. 6:12). С Рож­дес­т­вото на Христа, и особено с Неговото славно Въз­к­ресение, този свят вед­нъж и завинаги беше облян от божес­т­вената Свет­лина, която и сега огрява живота и пътя на всеки човек към неговото лично преоб­ражение. С Рож­дес­т­вото на Богочовека историята на човечес­т­вото, някога лутаща се из лабирин­тите на сует­ните езически вяр­вания, стана история богочовешка, придоби смисъл и има цел. И тази цел е най-високата, въз­можна за човека –дос­тигането на обожение и нас­ледяване на Цар­с­т­вото Божие, Цар­с­т­вото на обновеното творение, на новото небе и новата земя (Откр. 21:1), където „… ще отрие Бог всяка сълза, … и смърт не ще има вече“ (Откр. 21:4), Цар­с­т­вото на Свет­лината и на веч­ния живот в лоното на Отца. Огрени от тази божес­т­вена Свет­лина още тук, на земята, окрилени от нашата вяра, споделяйки нашата обща непом­рачена надежда, и днес, както при раз­дялата ни с всяка стара година, ние се молим Новолетието да ни донесе повече радости, сбъд­нати надежди и мечти. Да бъде година, през която всеки от нас и всички заедно да раз­гър­нем потен­циала си като пос­тиг­нем още много благос­ловени от Всеподателя Бога дос­тижения и успехи като общес­тво и като народ. Надяваме се и се молим изминалата 2020 г., която не само за нас, но и за целия свят, беше година на невиж­даното изпитание на пан­демията от новия и непоз­нат дос­коро на човечес­т­вото вирус, да ни е нап­равила по-мъдри и още повече мотивирани да се борим заедно за дара на живота – за дарувания ни от Бога земен живот, в очак­ване и под­готовка за веч­ния, защото Бог иска да имаме живот и да го имаме „в изобилие“ (Ин 10:10). Благодатта и мирът на нашия Гос­под Иисус Хрис­тос и общението в Светия Дух да бъдат с всички нас! За много и благос­ловени години!”.

България

Икономика

Култура

Кенет Брана отличен с голямата награда в Торонто

Британ­с­кият филм “Бел­фаст“ спечели голямата наг­рада на 46-ия Меж­дународен фил­мов фес­тивал в Торонто.

Биог­рафична драма на британ­с­кия режисьор…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Кристиано Роналдо счупи пореден рекорд

Кристиано Роналдо счупи пореден рекорд

Нападателят на Ман­чес­тър Юнай­тед Крис­тиано Роналдо пос­тави нов рекорд. Пор­тугал­с­ката фут­болна звезда подобри пос­тижението на Златан Ибрахимо…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Торовите заводи спират работа заради скъпия газ

Торовите заводи спират работа заради скъпия газ

От януари 2022 г. токът за бита ще поскъпне поне с 50%, предвижда енергиен експерт

Ряз­кото пос­къп­ване на тока в Европа се дължи на новите цен…

Прочети още:

Loading...